Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyleri Bakımından Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği)

Araştırmanın amacı, MAKÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretmen adaylarının, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek; öğrenme stilleri ile cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyleri arasındaki farklılıkları araştırmak üzere yürütülmüş tarama modeli bir çalışmadır. Araştırmaya 2010-2011 Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne kayıtlı 81 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe ‟ye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Veriler frekans, yüzde değerleri ve Ki-Kare Bağımsızlık Test Teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretmen adaylarının en çok “Özümseyen”, en az ise “Yerleştiren” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırma ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bileşenlerinde cinsiyete ve öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

The aim of the study, which is conducted through screening model, is to reveal the dominant learning styles, which teacher candidates from MAKU Faculty of Education Physical Education and Sports department prefer among Kolb Learning styles and to explore the differences between learning styles, gender and class levels. 81 students studying at Physical Education and Sports department during the Academic Year of 2010-2011 participated in the study. In the study, Kolb Learning Style Inventory (KLSI), translated into Turkish by Askar and Akkoyunlu (1993), was used as data collection tool. In data analysis, frequency, percent values and chi square independence test techniques were used. Considering the collected data, it is determined that among the teacher candidates from Education Physical Education and Sports department „Assimilating‟ learning style is the most dominant and „Accommodating‟ learning style is the least dominant learning style. The study revealed that there is no meaningful variation between the learning styles and components of the teacher candidates from Education Physical Education and Sports department based on gender and class levels.

Kaynak Göster

APA Şahin, H , Çelik, F . (2011). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyleri Bakımından Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265259