ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkileri incelenmiştir. Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinlikleri, İlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesindeki konulara göre uyarlanmıştır. Bu çalışma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, 2012-13 eğitim-öğretim yılında İzmir ilindeki bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfında kayıtlı 54 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda (n:28) argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinlikleri kullanılmıştır.  Kontrol grubunda (n:26) “2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programı” uygulanmıştır. Veriler, 22 maddelik “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine ilişkin iki aşamalı "Kavramsal Anlama Testi” ile toplanmıştır.  Bu teste ilişkin değerlendirmeler bir araştırmacı ve bir uzman öğretmenle gerçekleştirilmiştir. "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesine ilişkin Kavramsal Anlama Testi için uzmanların uyuşum değeri .82 olarak belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin yapıldığı deney grubunun "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesinde yer alan kavramları kontrol grubuna göre daha iyi yapılandırdıkları ortaya çıkmıştır. Deney grubunun konuyla ilgili kavramları daha iyi öğrendikleri belirlenmiştir.

EFFECTS OF ARGUMENTATION BASED CONCEPT CARTOON ACTIVITIES ON STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVELS

In this study, it was investigated effects of argumentation based concept cartoon activities on students' conceptual understanding levels. Argumentation based the concept cartoon activities were adapted by "Electricity in Our Life" subject in Science and Technology Course for seventh grade of elementary school. This study was realized by pre test-post test quasi experimental design with a control group. Participants were 54 seventh grade students in a elementary school Izmir in 2012-13 academic year. In the experimental group (n:28), it was used argumentation based concept cartoon activities. In the control group (n:26), it was applied "2005 Science and Technology Curriculum". Data were gathered by two-step diagnostic Conceptual Understanding Test related to "Electricity in Our Life" subject consisting of 22 item. Evaluations about this test were realized a expert researcher and a expert teacher. The experts' agreement rate related to the Conceptual Understanding Test about "Electricity in Our Life" was determined as .82. In conclusion, the experimental group which taking argumentation based concept cartoon activities, learnt more concepts about "Electricity in Our Life" than the control group.

Kaynakça

Abraham, M. R., Williamson, V. M. & Westbrook, S. L. (1994). A Cross-Age Study Of The Understanding Of Five Chemistry Concepts. Journal Of Research in Science Teaching, 31, 147-165.

Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme, Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Altun, E. (2010). Işık Ünitesinin İlköğretim Öğrencilerine Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem İle Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Aslan, S. (2010). Tartışma esaslı öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 467-500.

Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayıncılık, 2. baskı, Ankara.

Atasoy, Ş., Tekbıyık, A. ve Gülay, A. (2013). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 10(1), 176-196.

Balım, A. G. İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısına Etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.

Birişci, S., Metin, M. ve Karakaş, M. (2010). Pre-Service Elementary Teachers’ Views on Concept Cartoons: A Sample from Turkey. Middle-East Journal of Scientific Research. 5 (2): 91-97.

Cengizhan, S. (2011). Modüler Öğretim Tasarımıyla Entegre Edilmiş Kavram Karikatürleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 36 (160).

Çıldır, I. (2005). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Çopur, T. (2008). Öğrencilerin Newton’un Hareket Kanunlarındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Demir, Y. (2008). Kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürlerinin kullanılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

Demir, Y., Uzoğlu, M. ve Büyükkasap, E. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet Ve Hareket İle İlgili Sahip Olduğu Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kullanılan Karikatürlerin Ve Çoktan Seçmeli Soruların Etkililiğinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1),88-102.

Kaynak Göster

APA Türkoğuz, S , Cin, M . (2013). ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 155-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265153

2381 1615

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlker UĞULU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Suat TÜRKOĞUZ, Merve CİN

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA