AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, aktif öğrenmeye dayalı uygulamaların ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmada öngörüşmesongörüşme kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında, İzmir ili Buca ilçesinde bulunan bir resmi ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya deney grubunda 30 kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 64 öğrenci katılmıştır. Çalışma 10 hafta sürmüştür. Dersler, deney grubunda aktif öğrenme uygulamalarına, kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Alkaya (2006) tarafından geliştirilen „Eleştirel Düşünme Becerileri Formu‟ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi ve kovaryans analiz teknikleri kullanılmıştır. Veriler SPSS analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, araştırma gruplarının eleştirel düşünme becerileri formlarından elde ettikleri öngörüşme ve songörüşme puanları açısından deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur

THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING APPLICATIONS ON STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS

: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of active learning applications on eight grade students‟ critical thinking skills. The pretest-posttest experimental design with control group was used in the study. The study was implemented in a state-run primary school in Buca, İzmir in spring semester of 2008-2009. 64 students participated in the student study group in all, consisting 30 students in the experimental group and 34 students in the control group. The study was lasted in 10 weeks. The lessons were performed according to active learning applications in the experimental group, whereas in the control group the lessons were performed according to 2005 Science and Technology course teaching program developed by Ministry of Education. In the study, „Critical Thinking Skills Negotiation form‟ developed by Alkaya (2006) was used as means of data collection. Independent group t-test and covariance analysis techniques were used to analyze data. In the analysis of data, SPSS computer software was used. According to the research groups‟ pre-negotiation and post-negotiation scores obtained from the critical thinking negotiation form, there was a significant difference between the experimental group and the control group supporting the experimental group.

Kaynakça

Açıkgöz-Ün, K, (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. (Beşinci Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Akar, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Alkaya, F. (2006). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.

Baessa, Y., Chesterfield, R.. ve Ramos, T. (2002). Active learning and democratic behavior in Guetamalan Rural Primary Schools. British Association for

International and Comperative Education. 32(2), 205-218.

Burbach, M. E., Matkin, G. S. ve Fritz, S. M. (2004). Teaching critical thinking in

an introductory leadership course utilizing active learning strategies: a

confirmatory study. College Student Journal. 38(3); 482-493

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.

(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Dufresne, J. R., Gerace, W. J., Leonard, W. J., Mestre, J. P. ve Wenk. L. (1996). Classtalk: A Classroom Communication System for Active Learning. Journal of Computing in Higher Education. 7, 3-47.

Foyle, H. C. (1995). Interactive Learning in the Higher Education Classroom. Cooperative, Collaborative and Active Learning strategies. Excellence in the Academy. The NEA Professional Library Higher Education Series.

Harmin, M. (1994). Strategies to Inspiring Active Learning Strategy. Inspring Strategy Enstitue.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık

Mattson, K. (2005). Why “Active Learning” Can Be Perilous To The Profession. Academe. 91(1). 23-26.

Mecit, Ö. (2006). The Effect Of 7E Learning Cycle Model On The Improvement Of Fifth Grade Students‟ Critical Thinking Skills. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü. Ankara

Meyers C. ve Jones T.B. (1993). Promoting Active Learning Strategies for the College Classroom. San Francisco: Jossey-Bass Yayıncılık.

Philips, J. M. (2005). Strategies For Active Learning in Online Continuing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing. 36 (2): 77-83

Saban, A. (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınevi.

Seeler, D. C., Turnwald, K. H. ve Bull, K. S. (1994). From Teaching to Learning. Journal http://ilte.ius.edu/pdf/BarrTagg.pdf (Erişim Tarihi 2006 Nisan) Veterinary Medical Education. 21(1),

Silberman, M. (1996). Active Learning 101 Strategies to Teach Any Subject. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Sülün, Y., Kozcu Çakır, N., Şenler, B. ve Çil. E. (2006). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Belirlenmesi (Muğla Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1):51- 61.

Şahinel, M. (2005). Etkin Öğrenme. Demirel, Ö. (Ed.). Eğitimde Yeni Yönelimler (149-165). Ankara: Pegema Yayıncılık

Wilke, R. R. (2003). The Effect Of Active Learning On Student Characteristics In Human Physiology Course For Nonmajors. Advance In Physiology Education. 27: 207-223

Kaynak Göster

APA Aydede, M , Kesercioğlu, T . (2010). AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (27) , 14-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25435/268386