AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEMEDE BİR ARAÇ; HİKÂYELEŞTİRİLMİŞ VARSAYIMSAL DURUMLAR FORMU

Bu araştırma 60–72 aylık çocuklar arasında yaşanan akran zorbalığına katılanları saptayarak akranlar arasındaki ilişki dinamiklerini belirlemek için hazırlanmış bir form olan Hikâyeleştirilmiş Varsayımsal Durumlar Formu’nun (HVDF) alanyazına kazandırılması amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Araştırma, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki bağımsız anaokulda ve Londra’da Eğitimde Standartlar Ofisi tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun bir ilkokulda olmak üzere üç okulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 121 Türk ve 56 İngiliz olmak üzere toplam 177 çocuk yer almıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan HVDF, fiziksel zorbalık, ilişkisel zorbalık, sözel zorbalık, zorbalığa uğrama, olumlu sosyal davranış, akran kabulü ve akran reddi olmak üzere 7 alt başlıktan oluşmaktadır. Bireysel olarak çocuklara uygulanan bu formda her soru için verilen yanıtların frekans dağılımlarına bakılmıştır. Ölçüt geçerliliği için Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu (Crick, Casas & Mosher, 1997) arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Sonuç olarak, HVDF’nin çocuklar arasında görülen akran zorbalığını belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

A MEASURE FOR DETERMINATION OF PEER BULLYING; STORIED HYPOTHETICAL SITUATIONS FORM

This study aims to gain to literature Storied Hypothetical Situations Form (SHSF) which determines preschool children who attend peer bullying and identify Dynamics in peer relationships. The study was conducted in three schools (177 children). Two of them (121 Turkish children) were in Ankara-Turkey which were depend on Ministry of National Education and one of them (56 English children) was in London-England which is depend on Office of Standard Education Department. SHSF which was used in this study consists on 7 subtitles as physical bullying, relational bullying, verbal bullying, victimization, prosocial behaviors, peer acceptance and peer rejection. We investigated frequency distribution. We used Preschool Social Behavior Scale-Teacher Form (Crick, Casas & Mosher, 1997) for criterion validation. As a result, SHSF was found a valid and reliable measure to determine peer bullying in preschoolers.

Kaynak Göster

APA Uysal, H , Dinçer, Ç . (2014). AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEMEDE BİR ARAÇ; HİKÂYELEŞTİRİLMİŞ VARSAYIMSAL DURUMLAR FORMU . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (37) , 148-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25112/265125