AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Bu çalışma üniversitede araştırma görevlisi olmadığı halde lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaşmış oldukları sorunları belirlemek amacıyla yapılmış bir durum belirlemesidir. Araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma metodu seçilmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve açık uçlu sorular kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler etiketlenerek anlamlandırılmış, yüzde oranları belir-lenmiştir. Veriler gruplandırılarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur.

This research has atempted to figure out the problems and troubles which the masters degree students who are not academic staff. Balıkesir University and Dokuz Eylül University are used as sample data finding places. Qualitative researching is chosen as the research model in this work. Datas are taken out by interviews and open-ended questions of the qualitative research methods. Calculated datas have been labeled and taken out percentages. Datas are classified into different groups. Then the solutions are presented according to the results of evaluation.

Kaynak Göster

APA Sayan, Y , Aksu, H . (2005). AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268402

2367 1605

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Sibel CENGIZHAN, Nuriye AKKUL

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİLEM

Rıdvan Kete, Hakan Durmuş

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Rıdvan Kete, Fevziye Arslan, Mustafa Bakaç

FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Zafer TANEL, Özlem EPİK, Mustafa EROL