A General Look On 'The Criteria Of Effectiveness'

Bu çalışma, etkin eğitim kriterlerinin genel bir sunumunu ortaya koyma çabasıdır. Bir taraftan konunun geçmişi irdelenirken öte taraftan konuyla bağlantılı araştırmalar irdelenmiştir. Aynı zamanda, eğitim alanında geçerliliğini koruyan yaklaşımlara aşina olan eğitimcilere genel bir bakış iletilerek eğitim kriterlerinin dünü, bugünü ve yarını ile bağlantılı bir fikir alışverişi yapılması ümit edilmektedir.

This study attempts to put a general introduction to the criteria of teaching effectiveness. Needed background information is provided, on one hand, and relevant research, on the other. Also, by presenting a general look to the field of teaching that would be sufficient to teachers who are familiar with perspectives of current methodologies, it has been aimed that the reader will have idea of where the criteria of effectiveness has been, where it is, and where it may be headed.

Kaynak Göster

APA Onan, A . (2006). A General Look On 'The Criteria Of Effectiveness' . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268446