A Clash of Perspectives in Henry James' "The Real Thing"

Kıtalararası bir yazın ustası olan Henry James'in (1843-1916) "The Real Thing", adlı öyküsündeki bireyler arası çatışmaları inceleyen bu çalışma, kişilerin yanılgıları ve bakış açılarının açılımı sonucunda ortaya çıkan, düşünce farklılıklarının nedenleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha önce sözü geçen görüşlere ek olarak, estetik ve pazar kavramları arasında bulunan karşılıklı ilişkinin sonucu ortaya çıkan etkiler, çalışmanın kapsamında incelenmiştir.

This particular study examines the clash between individuals in the short story "The Real Thing", produced by the intercontinental master of letters, Henry James (1843-1916). It is focused on the reasons of diverse points of view that originate from fallacies and outloolcs of characters. In addition to aforementioned views, the interdependence between aesthetics and the marketplace has also been examined with its consequential effects.

Kaynak Göster

APA Tulpar, S . (2006). A Clash of Perspectives in Henry James' "The Real Thing" . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268445