7. Sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı” Konusunda Kullanılan Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Farkındalıklarına Etkisi

Öz Araştırmada, eğitsel oyunların 7. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” konusuna yönelik farkındalıklarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, gerçek deneme modellerinden olan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 19 deney 19 kontrol grubu olmak üzere toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulamada kullanılmak üzere “Maddenin Tanecikli Yapısı” konusuna yönelik “Kelime Bulmaca”, “Puzzle” ve “Bende Kimde” eğitsel oyunları hazırlanmıştır. “Maddenin Tanecikli Yapısı” konusu deney grubuna eğitsel oyunlar kullanılarak işlenmiş, kontrol grubunda ise öğretmen rehberli sorgulama modeli kullanılarak her iki grupta da 6 ders saatinde tamamlanmıştır. Veriler, uygulama öncesi ön test ve uygulama sonrası son test olarak kullanılan “Maddenin Tanecikli Yapısı Bilgi Testi” ile elde edilmiştir. Araştırmada “Maddenin Tanecikli Yapısı” konusunun öğretiminde deney grubuna uygulanan eğitsel oyunların öğretmen rehberli sorgulama modeli kullanılan kontrol grubuna göre öğrencilerin konuya yönelik farkındalıklarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Adıgüzel, Ö. (2018). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Aykaç, M. ve Köğce, D. (2020). Eğitsel oyunlarla matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Bağcı, E. (2011, Ekim). İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer verilen eğitsel oyun etkinliklerinin incelenmesi ve alternatif etkinlik önerileri. Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı, (2), 487-497.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken S. ve Geban, Ö. (2004). Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.

Ceylan, Ö. (2015). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilişsel yapılarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Çepni S. (2019). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: 14. B. Pegem Akademi.

Demi̇rci̇, S, Yılmaz, A. ve Şahi̇n, E. (2016). Lise ve üniversite öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modellerine genel bir bakış. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 1(1), 87-106.

Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., ve Aydın, M. A. (2016). Kavramsal değişim metninin ve üç boyutlu modelin 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısını anlamalarına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 70-96.

Demirel, Ö. (1999). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayınları.

Eltem, Ö. (2018). Fen bilimlerinde maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

Güven, S. ve Özerbaş, M. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Haseski Demir, F. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında fen eğitiminde kullanılan materyallerin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.

Kılıçoğlu, F. (2019). “Maddenin tanecikli yapısı” konusunun model ve modellemelerle öğretiminin öğrencilerin başarısı ve atomla ilgili zihinsel modelleri üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Trabzon.

Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabi, Milli Eğitim Yayınları.

Korkmaz, S. (2018). Eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bartın.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Meydan, A. M. (2015). Atomun yapısı konusunda uygulanan 7E öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarısı ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ağrı.

Sönmez Çakır, F. (2019). Sosyal bilimler için parametrik veri analizi. Ankara: 1. B. Gazi Kitapevi.

Şahin, Y. (2016). Drama tekniği ile zenginleştirilmiş 5E öğretim modelinin öğrenci başarı ve tutumlarına yönelik etkileri: Maddenin tanecikli yapısı ve karışımlar. (Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Giresun.

Yavuz, R. (2019). Atomun yapısının öğretiminde animasyon destekli etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal öğrenmelerine ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.

Yıldız, H. T. (2006).İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Balıkesir.

Kaynak Göster

APA İnce, N , Çelikler, D . (2021). 7. Sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı” Konusunda Kullanılan Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Farkındalıklarına Etkisi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 495-519 . DOI: 10.53444/deubefd.914880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

11.4b 14.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Duygusal Zeka İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

Gizem ÇAĞLAYAN YILMAZ, Bilge ÇAM AKTAŞ

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kapsayıcı Eğitimde Sınıf İçi Uygulamaları Arasındaki İlişki

İshak KOZİKOĞLU, Süheyla YILDIRIMOĞLU

Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması

Evren ERZEN, Hatice ODACI

Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Materyalleri ve Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumları

Fatma ALKAN, Sibel ÖZSOY, Ayşem Seda YÜCEL

Yabancı dil Almanca ders kitabı „Wie bitte? A.1.1“nin “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni” çerçevesinde sosyokültürel bilgi ve aktarımı açısından incelenmesi ve değerlendirmesi

Ali Sami AKSÖZ

İlkokulda Matematiksel Modelleme İçin Bir Öğretim Çerçevesi

H. Beyza CANBAZOĞLU, Kamuran TARIM

Üniversite Öğrencilerinde Kişiler Arası Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları Olarak Öz Denetim ve Temel Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Samiye OGAN, Fatma Selda ÖZ SOYSAL

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonlarındaki Değişimlerin Analizi

Aydın KIZILASLAN, Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Mustafa SÖZBİLİR

Öğretmenlerin Çevrim içi Eğitime İlişkin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Barış AVCI, Meral GÜVEN

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Oluşturduğu Görsel Temsillerin İncelenmesi

Saniye Nur ERGAN, Gökhan ÖZSOY