2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Araştırmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının ortaöğretimin üç yıldan dört yıla çıkarılması sonucu ortaöğretim fizik programında oluşan değişikliklere ilişkin görüşlerini belirlemek ve fizik öğretmenlerinin ilgili görüşleriyle karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, İzmir’deki bir devlet üniversitesinin Fizik Öğretmenliği Programı 4. ve 5. sınıflarında okumakta olan 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini almak amacıyla, daha önceden geliştirilmiş ve liselerde görev yapan fizik öğretmenlerine uygulanmış olan, 35 kapalı uçlu ve 11 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Ankette yer alan kapalı uçlu sorulardan elde edilen verilerin frekans dağılımları belirlenmiş ve ünite sıralamasının aşamalılık ve önkoşul ilkelerine göre düzenlenmediği görüşleri ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları fizik uygulama derslerinin yeniden programda yer alması ve fizik ders saatlerinin artırılması, 9. sınıf programındaki konuların genel kültür düzeyinde kalması, 10. sınıf programında mekanik konularının ve 11. sınıfta ise elektrik konularının tümünün yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkılarak yıllara göre ortaöğretim fizik ders konularının sıralanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

EVALUATION ON THE SECONDARY SCHOOL PHYSICS PROGRAM ARRANGEMENTS IN 2005 WITH RESPECT TO THE VIEWS OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS AND PHYSICS TEACHERS

The purpose of this study is to evaluate the physics program arrangements by determining the ideas of prospective physics teachers on the the secondary school physics program arrangements in 2005 following the increase from three years to four years period, and by comparing them with the ideas of the physics teachers on the same subject. The sampling of the study consisted of 80 prospective teachers who attend 4th and 5th classes at a state university‟s physics education program. In order to collect the views of prospective teachers, a questionnaire, including 35 close-ended and 11 open-ended questions was used. The frequency distribution of data that was obtained from close-ended and open-ended questions was determined. Suggestions of prospective teachers and physics teachers regarding the physics program arrangements are; Physics Application courses should be included in the program and the hours of the physics courses should be increased, making 9th degree physics program should only be on general culture level, the content of 10th level should be only for mechanical topics and the content of 11th level should be only for electrical topics. According to the findings, suggestions were presented as a table for listing year-based secondary school physics courses by considering the principles of progressiveness in unit order and prerequisite for other lessons.

Kaynakça

Ateş, S. (2008). Yeni fizik dersi öğretim programının felsefesi, temelleri ve vizyonu. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) mini sempozyum bildirisi, Özetler Kitabı, s.316, 27-29 Ağustos 2008, AİBÜ Eğitim Fakültesi, Bolu.

Ayas A., Akdeniz, A.R. ve Çepni, S. (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarın yeri ve önemi I: Tarihi bir bakış. Çağdaş Eğitim Dergisi, 204, 21-25.

Aykutku, I. ve Şen, A.İ. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin elektrik akımına yönelik kavram yanılgılarının farklı yöntemlerle belirlenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.33, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Balta, N. ve Eryılmaz, A. (2010). Yeni fizik öğretim programı: Öğretmen görüşleri ve ihtiyaçları. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.81, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Başkan, Z., Akdeniz, A.R. ve Karal, I.S. (2008). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun olarak geliştirilen etkinliklerle lambalar konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi UFBMEK) poster bildirisi, Özetler Kitabı, s.405, 27-29 Ağustos Eğitim Fakültesi, Bolu. Kongresi (8. 2008, AİBÜ

Caswell , H.C. & Campell, D. D. (1935). Curriculum Development. New York: American Book Company.

Çallıca, H. Erol, M.,Sezgin,G., Aygün, M. ve Kavcar, N.(2000). Ortaöğretim kurumlarında fizik laboratuvarları üzerine bir çalışma. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12,182-184.

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M.F. (1997). Fizik Öğretimi, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: YÖK Yayını.

Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pagem A Yayıncılık.

Doğan, H. (1979). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

EARGED, (1998). Ortaöğretim Kurumları Fizik Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1978). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Eryılmaz, A. (2008). Yeni lise fizik öğretim programında önerilen öğrenme ve ölçme değerlendirme yaklaşımları. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) mini sempozyum bildirisi, Özetler Kitabı, s.318, 27-29 Ağustos 2008, AİBÜ Eğitim Fakültesi, Bolu.

Eryılmaz, Ö. ve Şen, A.İ. (2010). Ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinin modern fizik konusundaki kavramlarının kavram haritaları ile belirlenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.36, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Fidan, N. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Gülyurdu, T. (2009). Eski ve yeni lise fizik programları. Öğretmen Dünyası, Ekim 2009, s.29.

Güneş, B. (2008).Yeni fizik programı. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) mini sempozyum bildirisi, Özetler Kitabı, s.313, 27-29 Ağustos 2008, AİBÜ Eğitim Fakültesi, Bolu.

Güneş, B., Ateş, S., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Serin, G., Arslan, A. ve Gülyurdu, T. (2010). Yenilenen lise fizik dersi öğretim programının uygulama süreci ve yaşanan sıkıntıların tespiti üzerine bir araştırma. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.76, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Gündüz, Ş. (2008).Kavramsal öğrenmenin teşhis amaçlı değerlendirilmesinde ilişkisel kavram ağlarının kullanılması. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) poster bildirisi, Özetler Kitabı, s.403, 27-29 Ağustos AİBÜ 2008,

Eğitim Fakültesi, Bolu.

İsen, İ.A. ve Kavcar, N.(2006). Ortaöğretim fizik dersi Yeryüzünde hareket ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve ünitenin öğretim programının geliştirilmesi üzerine bir çalışma. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.

Kalem, R., Tanel, Z. ve Çallıca, H. (2004). Ortaöğretim fizik dersi sıcaklık ve ısı konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara ).Bildiriler, C.I, Kitapları Md. Basımevi, Ankara, 519-524. Devlet

Karal, A. (2010). Yeni 9. Sınıf Fizik Dersi Müfredat Programının Fizik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi (Mersin İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kavcar, N., Sılay, İ., Çallıca, H. & Ökten, İ.(1997). Evaluation of a questionnaire on physics education in high school in Turkey. Balkan Physics Letters, 5(4), 2433– 2436.

Kavcar, N., Sılay, İ., Çakır, M. ve Aygün, M. ( 1999 ).Okul Deneyimi dersi üzerine bir inceleme. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu (23-25 Eylül 1988, KTÜ, Trabzon).Bildiriler, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 285-289.

Kaya, S. ve Kavcar, N. (2004). Ortaöğretim fizik dersi mercekler konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Kitapları Md. Basımevi, Ankara, 537-542.

(16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara).Bildiriler, C.I, Devlet

Kılıç A. ve Seven S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kısakürek, M.A. (1983). Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi. Ankara: Sevinç Matbaası.

MEB İnternet Anasayfası, www.meb.gov.tr, www.fizikprogrami.com, www.fizikprogrami.info adreesinden 24.11.2010 tarihinde alınmıştır.

Ornstein, C. A.& Hunkins, P. F. (1998). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. New Jersey: Prentice Hall.

Serin, G. (2008). Yeni lise fizik öğretim programında öğrenme alanları. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) mini sempozyum bildirisi, Özetler Kitabı, s.317, 27-29 Ağustos 2008, AİBÜ Eğitim Fakültesi, Bolu.

Sılay, İ., Çallıca, H. ve Kavcar, N.(1999).TürkiyE’deki liselerde fizik eğitimine ilişkin bir anketin

değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi

Sempozyumu ( 23-25 Eylül 1988, KTÜ, Trabzon). Bildiriler, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 126-128.

Sılay, İ., Kocabaş, K., Çallıca, H., Kavcar, N. ve Kaşer, Z. (1996).İzmir ili ortaöğretim kurumlarındaki fizik öğretmenlerinin fizik eğitimi ile ders geçme ve kredi sistemine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitimi Sempozyumu Bildirileri (15-17 Eylül 1994, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir), DEÜ Yayını, İzmir, 291-295.

I.Ulusal Fen Bilimleri

Sönmez, V. (2000). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şengören, S.K., Tanel, R., Benli, A.Y. ve Kavcar, N. (2010). Fizik öğretmenlerinin 9. sınıf fizik kitabına ilişkin görüşleri: İzmir ili örneği. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.82, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Tanel, R., Şengören, S.K., Benli, A.Y. ve Kavcar, N.(2010). Fizik öğretmen adaylarının 9. sınıf fizik kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri ile karşılaştırılması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitapçığı, s.83, 23-25 Eylül 2010,

Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla 5E modeline uygun olarak geliştirilen materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. 9. Ulusal Fen

Kaynak Göster

APA Özdemir, E , Benli, A , Dörtlemez, D , Tanel, R , Kaya, S , Kavcar, N . (2011). 2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 68-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265283

3388 3784

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’NİN ALAN ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME DENEYİMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ MODEL YAKLAŞIMLARI

Mehmet KARTAL

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ PĠYANO DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN

ANORGANİK KİMYA DERSİNDE WEB DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Barış DEMİRDAĞ, Mehmet KARTAL

TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İRLANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tolga ERDOĞAN, Bilge GÖK

ORTAÖĞRETİMDE KOMPLEKS SAYILARLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Adem ÇELİK, Mehmet Fatih ÖZDEMİR

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Hasan TÜRKER, Erhan YAYLAK

2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Erdoğan Özdemir, Ayşegül Benli, Duygu Dörtlemez, Rabia Tanel, Serap Kaya, Nevzat Kavcar

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCILERININ SERBEST OKUMA SÜREÇLERINDE OKUMA AMAÇLARI VE ANLAMI YAPILANDIRMA STRATEJİLERİ

Adnan KARADÜZ

KUANTUM FİZİĞİNDE BELİRSİZLİK İLKESİ: HİBRİT ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Erdoğan Özdemir, Mustafa Erol

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özge ÖZBAYRAK, Melis Arzu UYULGAN, Şenol ALPAT, Sibel KILINÇ ALPAT, Mehmet KARTAL