TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SİYASET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ALGILARI"

Siyaset belli bir dünya görüşünden yola çıkarak halkı yönetmek, bunun için bir organizasyon kurmak olduğuna göre fikir ve yönelişlerin de taşıyıcısı olmaktadır. Bundan dolayı siyaset kavramına ilişkin öznel bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı, bireyin sahip olduğu düşünce yapısına göre değişkenlik göstermeketedir. Bundan dolayı  yapılan araştırmanın temel amacı da, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyet türüne göre, "siyaset" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya, Adıyaman, Sivas, Amasya, Antalya, Muğla ve Bursa illerinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 190’ı erkek, 150’si kadın olmak üzere toplam 340 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırma kapsamında yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Siyaset…… benzer; çünkü……” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, erkek ve kadın sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çoğunluğu, siyaseti “Materyal Çağrışımı Olarak Siyaset Kavramı” olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Abrams, M. H.(1999).A Glossary of Literary Terms.USA: Harcourt Brace Collage Publisher.

Akman, Ö.(2017). Compass Metaphor of Mevlana in Social Studies Education. Published by ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES), 97-107.

Akman, Ö., Özeren, E. ve Yiğen, V.(2017). Examination of Teachers’ Metaphors Concerning with School Concept, International Journal of Social Science Research, 6 (2), 142-157.

Akyüz, Ü.(2009). Siyaset ve ahlak. Yasama Dergisi, 11(1), 93-129.

Arslan, M. ve Bayrakçı M. (2006). Metaforik Düşünme Ve Öğrenme Yaklaşımının EğitimÖğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108.

Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A.(2010). Türkçe Öğretmen Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. International Periodical For The Literature And History Of Turkish OrTurkic.

Deant-Read, C. H., ve Szokolszky, A. (1993). Where do metaphors come from? Metaphor and Symbolic Activity, 8(3), 227-242.

Demirtaş, H. ve Çoban, H.(2014). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite ve Fakülte Kavramlarına İlişkin Metaforları (İnönü Üniversitesi Örneği).OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,33 (1).

Draaisma, D. (2007). Metaphors of memory: A history of ideas about the mind (Cev. G. Koca). İstanbul: Metis Press.

Dursun, D. (2012). Siyaset Bilimi, İstanbul: Beta Yayınları.

Egüz, Ş. ve Öntaş, T.(2018). Ortaokul Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 79-91.

Eryılmaz, B. (1991). “Siyaset”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul: Risale Yayınları.

Geçit, Y. ve Gençer, K. (2011). Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi (Rize Üniversitesi Örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.

İbret, B.Ü. ve Aydınözü, D.(2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin “Dünya” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi,19(1), 85-102.

James, P.(2002). “Ideas in Practıce :Fosterıng Metaphoric Thinking”, Journal of Developmental Education, C.25, Sayı. 3, s 26-33.

Kapani, M. (1988). Politika Bilimine Giriş, İstanbul: Bilgi Yayınları.

Koçoğlu, E. ve Kaya, F.(2016). Türkiye’de Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kavramına Yönelik Metaforik Farkındalıkları. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 579-600.

Koçoğlu, E., Aküzüm, C. ve Ekici, Ö. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Yaygın Eğitim” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Mental İmgeler,International Periodical For The Literature And History of Turkish or Turkich.2(9), 975-991.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Levine, P. M.(2005). Metaphors and Imagesof Classrooms. Kappa Delta Pi Record, İndianapolis, 41, 4.

Miller, S.(1987).Some Comments on The Utility of Metaphors for Educational.Theory and Practice.Educational Theory,37, 219-227.

Pilav, S. ve Elkatmış, M.(2013).Öğretmen Adaylarının Türkçe Kavramına ilişkin Metaforları.Internatınal Periodical For the Languages, Literature and History Of Turkish or Turkich,4(8), 1207-1220.

Rundgren, C. J., Hirsch R. ve Tibell, L.A.E.(2009). Death of Mertaphors in Life Science? A Study of Upper Secondery and Tertiary Student’s use of Metaphors in Their Meaning- Making of Scientific Content. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(1).

Semerci, Ç.(2007).” Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 22(30),125-140.

Shuell,T. J.(1990). Teaching and Learning as Problem Solving. Theory into Practice, 29(2), 102-108.

Taylor, W. (1984). Metaphors of Education, London: Heineman Educational Books Ltd.

Ulu Kalın, Ö. ve Çalık Uzun, S.(2017). Anadolu Lisesi Ve Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına Yönelik Metaforik Bakışları, Electronic Turkish Studies, 12(17), 7-30.

Ulu Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E.(2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağımsızlık Değerine Karşı Metaforik Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 419-434.

Ünal, B.Ü., Recepoğlu, E., Oğuz Haçat, S. ve Recepoğlu, S.(2015). Yükseköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi, International Conference on Quality in Higher Education, 4, 670-680.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, F., Göçen S. ve Yılmaz F.(2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss.151-164.

Yob, I.M. (2003).Thinking constructievly with metaphors. Studies in Philosopy and Education, 22,127-138.

Kaynak Göster

APA Koçoğlu, E. (2018). TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SİYASET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ALGILARI" . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (40) , 1-20 .