KARS İLİNDE TARIM FAALİYETLERİNİN COĞRAFİ ESASLARI

Tarımsal üretim artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılamasında en önemli kaynak durumunda olup bu nedenle tarımsal alanda yapılan bilimsel araştırma çalışmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada Kars İlindeki tarımsal faaliyetleri etkileyen tüm doğal ve beşeri çevre koşulları ile tarımsal üretim arasındaki ilişkilerin, etkileşimin ve dağılımının ortaya çıkardığı sonuçların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma büyük oranda saha çalışmalarına dayalı olarak elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler çeşitli kuruluşlardan elde edilen belgeler, istatistiki veriler ve veri setlerinin çeşitli istatistiki yöntemlerle işlenmesiyle oluşturulmuş harita, şekil gibi unsurlar kullanılarak somutlaştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen tüm veri ve bilgiler çalışmanın ana amaçları doğrultusunda değerlendirilmiş ve ortaya sonuçlar konmuştur. Kars İli ortalama 1971 metre irtifaya sahip denizel etkilere kapalı yüksek bir plato sahasında yer almaktadır. Bu temel nedene dayalı olarak il genelinde uzun yıllar (1970-2019) ortalamalarına göre yıllık sıcaklık ortalaması 5,4 °C yıllık yağış ortalaması 513 mm olup diğer klimatik elemanlara ait değer ortalamaları da İlde sert karasal iklim koşullarının hâkim olduğunu göstermektedir. Bu duruma paralel olarak İlde bitkisel üretim faaliyetleri oldukça kısıtlanmış olup üretimi yapılabilecek tarım ürünlerinin çeşitliliği, tarımsal üretim verimi ve elde edilen tarımsal hasıla ülkemizdeki benzer koşulların hakim olduğu alanlara nispetle oldukça düşük düzeydedir

Geographical Principles of Agricultural Activities in Kars Province

Agricultural production is the most important resource in meeting the needs of the increasing world population, so the importance of scientific research studies in the agricultural field is increasing day by day. In this study, it is aimed to examine the results of the relations, interaction and distribution between all natural and human environmental conditions affecting agricultural activities in Kars Province and agricultural production. This research is largely based on information obtained from field studies. This information has been concretized by using elements such as maps and figures created by processing documents, statistical data and data sets obtained from various institutions with various statistical methods. All data and information obtained from these studies were evaluated in line with the main objectives of the study and the results were presented.Kars Province is located on a high plateau area with an average altitude of 1971 meters, which is closed to marine effects. Based on this fundamental reason, the average annual temperature is 5.4 ° C according to the averages of long years (1970-2019) and the average annual precipitation average of 513 mm in the province shows that harsh terrestrial climatic conditions prevail in the province. In parallel with this situation, crop production activities in the province are very limited and the variety of agricultural products that can be produced, agricultural production yield and agricultural output are at a very low level compared to the areas where similar conditions prevail in our country.

Kaynakça

Alım, M,. & Şimşek, O. (2002). Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesi. Doğu Coğrafya Dergisi,7(8).

Anonim (1981). Yurt Ansiklopedisi “Kars”, Cilt VI, Anadolu Yayıncılık, İstanbul.

Anonim (1997) Türkiye'de Seker ve Şekerpancarı Üretiminde Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1997-12. İstanbul.

Atalay, İ. (2008). Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları. İzmir.

Atalay, İ., & Mortan, K. (2003). Türkiye Bölgeler Coğrafyası (İkinci baskı). İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Atalay, İ. (2011). Toprak Oluşumu. Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Meta Basım Yayın Hizmetleri, İzmir.

Avcı, S. (1993). Türkiye’de Şeker Pancarı Ziraatının Coğrafi Esasları. İstanbul. Üniversitesi. Edebiyat. Fakültesi. Coğrafya. Bölümü. Coğrafya Dergisi, (4).

Bulut, İ. (2006). Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğrafyası). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

CORİNE (2018) (Coordination of Information on the Environment) https://land. copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 erişim tarihi: 11 nisan 2020

ÇŞİM (2019) Çevre Durum Raporu, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Kars

Demir, M. (2014). Kars İlinin Arıcılık Potansiyeli Ve Değerlendirme Durumu. Doğu Coğrafya Dergisi, 19(32), 209-230.

Demir, M. (2016). Kars İlinde Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık. Eastern Geographical Review, 20(35).

Demir, M. (2016). Coğrafi İşaret Örneği Olarak Kars Kaşar Peynirinin Üretimi ve Dağılımı. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 61-81.

Demir, M. (2017). Kars İlinde Şeker Pancarı Üretiminin Beşeri ve Ekonomik Önemi, Sürdürülebilirliği.

Demir, M. (2017). Kars İlinin Biyokütle Enerji Potansiyeli ve Kullanılabilirliği. Türk Coğrafya Dergisi, (68), 31-41.

DMİGM (2019). Ankara: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.

Doğanay, H., Özdemir, Ü., & Şahin, İ. F. (2011). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. Pegem Akademi.

Doğanay, H., & Coşkun, O. (2012). Tarım Coğrafyası, Güncellenmiş II. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

DSİ (2019) Devlet Su İşleri 24.Bölge Müdürlüğü. Brifing Raporu. Kars

Er, C, (1988) Şekerpancarı, Tarım Bilgileri Dizisi, Garanti Bankası: İstanbul,

Etimoloji Türkçe (2019). (https://www.etimolojiturkce.com/kelime/ziraat) Erişim Tarihi 21 Eylül 2019

FAO, CLİMWAT, (2019) http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/climwat-for-cropwat/en/ Erişim Tarihi: 11 nisan 2020

FAO, (2019). Food and Agricultural Organization of the United Nations http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC Erişim Tarihi: 11 nisan 2020

Koday, Z. (2004). Kağızman ilçesinde meyvecilik. Doğu Coğrafya Dergisi, 9(12), 189-206.

NASA Earth Data (2019) https://earthdata.nasa.gov/eosdis/daacs/asf erişim tarihi: 11 nisan 2020

Mater, B. (2004). Toprak Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul MTA, (2008). Kars İli Genel Jeolojisi, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Van

Tapu ve Kadastro Kars İl Müdürlüğü (2019). Kars İli kırsal yerleşimleri 1/25.000 raster veri seti. Kars

Tarım ve Orman Bakanlığı (2020). Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Brifing raporu Kars

TRGM (2019). Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı, 1/25 000 Ölçekli Türkiye Coğrafi Toprak Veri Tabanı. Ankara.

THİM (2019). Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Brifing Raporu. Kars.

TUİK, (2019a). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Erişim Tarihi: 11 Nisan 2020

TUİK, (2019b). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Erişim Tarihi: 11 Nisan 2020.

TUİK, (2019c). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=trErişim Tarihi: 11 Nisan 2020

Kaynak Göster

APA Demir, M . (2021). KARS İLİNDE TARIM FAALİYETLERİNİN COĞRAFİ ESASLARI . Doğu Coğrafya Dergisi , 26 (45) , 77-106 . DOI: 10.17295/ataunidcd.894670