COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ

Gelişen teknolojiyle birlikte yeryüzüne bağlı olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere dayalı problemler gün geçtikçe büyük bir hızla büyümekte ve çeşitlenmektedir. Bireylerin yeryüzüyle ilişkili olayları kavraması ve problemleri tanımlayıp nedenlerini belirleyebilmesi, sonuçlarını tahmin edebilmesi  (coğrafi öngörü) iyi bir coğrafya eğitimiyle mümkündür. Mekan ile ilişkili olayların en renkli ve en çarpıcı yönleriyle aktarılması, işlenmesi,  yorumlanması ve öğretilmesi çağdaş coğrafya eğitiminin bir gereğidir. Deprem, sel, heyelan, erozyon, volkanizma gibi doğal olaylar yanında; nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler, hatta stratejik ve jeopolitik gelişmelerin eğitim sürecinde en etkin, en çarpıcı ve en hızlı bir biçimde verilmesi gerekmektedir. Bu süreç, olaylar arasında mantıklı ve bilimsel korelasyonlar kurabilen, sağlıklı çözüm alternatifleri üretebilecek, olgunlaşmış ilişkilendirici ve planlamacı bir zihin yapısının oluşturulması açısından da gereklidir. Günümüzde bilişim teknolojisi ve bilgisayar destekli çoklu ortam-MM (mültimedya) araçları oldukça gelişmiştir. Özellikle internet ve görsel yazılım uygulamaları, bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme açısından sayısız alternatifler sunmaktadır. Burada coğrafya öğretmeninin teknik bilgi donanımı ve yaratıcılığı, dolayısıyla coğrafya öğretmeni yetiştirilmesinde bilişim teknolojisinin entegrasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır.

COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ

The phenomena related to the earth and the problems between the relations among these phenomena have been varying and increasing with the development in technology. Realizing these phenomena, defining the problems and their causes (geographical prediction) are possible only with geography education The requisite of this education are to teach the phenomena related in a colorful and attractive way and to evaluate them. The natural phenomena such as earthquake, flood, landslide erosion, volcanism and economical activities, urbanization, population, even strategic and geopolitical developments should be given in the most attractive and rapid way during the education process. This process is necessary to create an improved and planning mental capacity, which can complete the phenomena scientifically and logically, and to produce alternative solutions. Today, information technology and computer aided multi-media wean have considerably developed. Especially Internet and visual software present many alternatives for achieving and processing information of the integration. In this connection the importance of the information technology and the technological facilities, and creativity of the geography teacher becomes very important in educating geography teacher.

Kaynak Göster

APA Karadoğan, S , Arslan, H . (2011). COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 9 (11) , 247-260 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2452/30968

34393 16816

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DOĞAL SÜREÇLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI TARİHİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK NOKTASI: KEMAH (ERZİNCAN) KALESİ / A Strategic Point of Historical Resulting From Natural Processes: Kemah (Erzincan) Castle

Adem BAŞIBÜYÜK

COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ / MM Applications in Geography Education, animations. and its Importance

Sabri KARADOĞAN, Handan ARSLAN

KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN KIRIKHAN ŞEHRİ / The Establihsment, Development And as Regards City Functional Of City Kırıkhan

Zeki BOYRAZ

TÜRKİYE’DE KARSTİK ALANLARIN KORUNMA GEREKLİLİĞİ VE ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER / The Necessity of Protection of Karstic Areas in Turkey and Some Possible Precautions

H.ibrahim ZEYBEK

İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI / Methods And Techniques Used In Teaching Geography Subjects In Social Sciences Lessons In The First Stage Of Elemen

Çiğdem ÜNAL, Tekin ÇELİKKAYA

ISPARTA YÖRESİNDE FİZİKİ ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN YERLEŞME BİRİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Physical Environmental İmpacts on The Dwelling Places of Isparta and Surrounding Area

Sevil SARGIN

MESUDİYE (ORDU) KÖYKENT PROJESİ / Village-Townships Project of Mesudiye (Ordu)

Adem BAŞIBÜYÜK

TÜRKİYE’DE FINDIK BAHÇELERİNİN COĞRAFİ DAĞILIŞI VE ÜRETİMİ / Geograpical Distribution and Production of Hazelnut in Turkey

Mehmet ZAMAN

ÇORLU ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE DOKUMA-MENSUCAT (TEKSTİL) SANAYİİ’NİN GELİŞİMİ VE YENİ YAYILMA ALANLARI / (The Development Of Textile Industry And The New Expansion Areas İn Çorlu City And İt’s Around.)

Tunçay ÖZDEMİR

COĞRAFYA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNDEKİ BAZI TEKNOLOJİLERE VE ETKİNLİKLERE BAKIŞI / MA Without Thesis Students Opinions Towards Some Technologies and activities in Teaching Technologies and Dev

Mustafa GİRGİN, Mete ALIM, Bayram ÇETİN