MİLLİ MÜCADELE’DE ORDU SANCAĞI DİN ADAMLARI

Milli Mücadele esnasında Ordu ve çevresi çok önemli bir bölge durumundaydı. Mondros Mütarekesi sonrasında Rumlar, merkezi Trabzon olmak üzere Pontus Rum devletini kurmak üzere faaliyete geçmişlerdi.

RELIGIOUS OFFICIALS OF THE SANJAK OF ORDU IN THE NATIONAL STRUGGLE

Ordu and its surroundings were a quite important region during the National Struggle First of all, the local beaches had entrance gates to Anatolia. On the other hand, after the Mondros Armistice, the Greeks started to establish the Pontus Greek state, the center of which was Trabzon. Around 20,000 Greeks lived in Ordu, which was a district of the Trabzon province at the time. 

Kaynakça

1. Arşiv Belgeleri 1.1. Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi DİB Arş., D: 1927-0047.

DİB Ar., D:1927-0077.

DİB. Arş. D:1953-1445.

DİB Arş.,D 1923-2029.

DİB. Arş. D:1923-1709.

DİB. Arş. D:1923-1876.

DİB. Arş. D:40-0283.

DİB. Arş. D:40-028.

DİB. Arş. D:1923-1102.

DİB. Arş. D:1923-2008.

DİB Arş., D:1923-2031.

DİB. Arş. D:1927-0047.

1.2. İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi İMMEŞ Arş., D: 2434.

İMMEŞ Arş., D: 176-28.

İMMEŞ Arş., D. 2409.

İMMEŞ Arş., D:2436.

İMMEŞ Arş., D. 2515.

İMMEŞ Arş. D:889.

1.3. Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi ATASE Arş., KL:1880, D: 20, Fh: 5.

2. Kitap ve Makaleler Albayrak, Sadık. Son Devir Osmanlı Uleması. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1996.

Altınsu, Abdulkadir. Osmanlı Şeyhülislamları.Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1972.

Atamer, Hamdi. “Milli Direnme”. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 101, (Temmuz 1965).

Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk (1919-1927). Haz. Zeynep Korkmaz. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1994.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1989.

Avcıoğlu, Doğan. Milli Kurtuluş Tarihi. İstanbul:1974.

Aydemir, Şevket Süreyya. Tek Adam Mustafa Kemal. İstanbul: 1969.

Aydın, Mesut. Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gizli Gruplar. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1988.

Balcıoğlu, Mustafa. Milli Mücadele’de Merkez Ordusu. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, 1994.

Batutçu, Faik Ahmet. Siyasi Hatıralar. Ankara: 2001.

Bayar, Celal. Atatürk’ten Hatıralar. İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

Belgelerle Türk Tarih Dergisi. 19(Eylül 1986).

Çapa, Mesut. “Milli Mücadele’de Doğu Karadeniz”. Türkler. 15: 661-678. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002.

Çay, Abdülhaluk. “II. Meşrutiyet Sonrası İhanet Şubeleri”. Türk Kültürü Dergisi. XX/227( Mart 1982).

Çebi, Sıtkı. Milli Mücadele’de Ordu. Ordu: Ordu Valiliği Yayını, 2005.

Çebi, Sıtkı. Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar. İstanbul: 2000.

Erdeha, Kamil. Milli Mücadele’de Vilayetler ve Valiler. İstanbul: Remzi Kitabevi,1975.

Ferhatoğlu, Basel- M. Fahrettin. Ordu Külliyatı. Sivas: Kamil Matbaası, 1934.

Güvenli, Fevzi. Bir Zamanlar Ordu Anıları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 1999.

İzbırak, R- Özkaya,Yücel. “ Ordu’’. Türk İslam Ansiklopedisi. XXV:460-472.

Karabekir, Kazım. İstiklal Harbimiz. İstanbul:1969.

Karayalman, Mehmet. Ünyeli Taslızade Hacı Yusuf Bahri Efendi. İstanbul: Sistem Matbaacılık, 2011.

Kuran, Ercüment.“ Milli Mücadele Esnasında Pontus Rum Devleti Kurma Teşebbüsleri”, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (Samsun:13-17 Ekim 1986) Samsun: 1988.

Kutay, Cemal. Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları. Ankara: 1973.

Lord Kinross, Atatürk-Bir Milletin Doğuşu. Çev.: Necdet Sander. İstanbul: 1981.

Mustafa Kemal ATATÜRK. Nutuk-Söylev. Ankara:1986.

Nadi, Yunus. Birinci BMM’an Açılışı ve İsyanlar. İstanbul:1955.

Öztürk, Kazım. Türk Parlamento Tarihi. Ankara: TBMM Vakfı Yayını, 1976.

Pakalın, M.Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: 1971.

Sakallı, Bayram. Ankara ve Çevresinde Milli Hareketler. Ankara:1998.

Sarıkoyuncu, Ali. Atatürk Din ve Din Adamları. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 2018.

Sarıkoyuncu, Ali. Milli Mücadele’de Din Adamları I-II, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 1995.

Sarıkoyuncu, Ali. Milli Mücadelede Din Adamları II, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 1997.

Sarıkoyuncu, Ali-Sarıkoyuncu Değerli, Esra. Milli Mücadele’de Din Adamları III, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 2019.

Selek, Sabahattin. Anadolu İhtilali. İstanbul: Cem Yayınları,1973.

Selvi, Haluk-Cırık, Bülent. Milli Mücadele’de TBMM’ye Anadolu’dan Çekilen Telgraflar. Ankara: 2012.

Selvi, Haluk. İşgal ve Protesto. İstanbul: Değişim Yayınları, 2007.

Şahingöz, Mehmet. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası ve Tepkiler. Ankara: 1996.

Şahingöz, Mehmet. İzmir, Maraş ve İstanbul’un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler. Ankara: Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1996.

Tansel, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar. Ankara: Başbakanlık Basımevi,1973.

TBMM Zabıt Ceridesi. 2. Baskı. Ankara: TBMM Basımevi, 1940.

TBMM Zabıt Ceridesi, 2.Baskı. Ankara: TBMM Matbaası, 1942.

Tunaya, Tarık Zafer. Türkiye’de Siyasi Partiler. İstanbul:1952.

Yediyıldız, Bahaeddin. ‘’Ordu’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 39:338-367.

Yurt Ansiklopedisi. İstanbul: Anadolu Yayıncılık, 1982-1983. 9:62-69.

3. Gazeteler Hâkimiyet-i Milliye, 25 Ağustos 1921. No: 272.

Hâkimiyet-i Milliye, 31 Ağustos 1921. No: 278.

Kaynak Göster

ISNAD Sarıkoyuncu, Ali , Sarıkoyuncu Değerli, Esra . "MİLLİ MÜCADELE’DE ORDU SANCAĞI DİN ADAMLARI". Diyanet İlmi Dergi 56 / 3 (Eylül 2020): 1111-1152 .