Gustav Meyrink’in Kardinal NapellusÖyküsünde Hiyerofanive Erginlenme

Viyana doğumlu yazar Gustav Meyrink, fantastik konuları ele aldığı çok sayıda eservermiştir.Yazarın GolemveBatı Penceresinin Meleği adlı romanlarıTürkçe’ye çevrilmiştir. Bu çalışmada ele aldığımız eseriise Kardinal Napellusadlı öyküsüdür. Bu öyküde, Radspieller adlı bir keşişinyaşadığı dinsel değişim anlatılır. Yapılan bu çalışmada, olağanüstü olayların ve dinsel konuların iç içe geçtiği öykü, Mircea Eliade’nin çalışmaları bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde hiyerofani,kutsal ve kutsal-dışı gibi kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Eserin incelendiği bölümde ise Radspieller’in kutsal bir yaşamdan kutsal-dışı bir yaşama geçişinde etkili olan mavi kurtboğan bitkisinin bir hiyerofani olarak tanımlanabileceği ve bu bitkinin erginlenme için önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

tHierophany and Initiationin Gustav Meyrink’s Story Der Kardinal Napellus

The Vienna-born writer, Gustav Meyrink, has produced many works on fantastic topics. His novels such as DerGolemand Der Engel vom westlichen Fensterhave been translated into Turkish. The name of the work we dealt with in this study is the story called Der Kardinal Napellus. This story tells us about the religious change that a monk named Radspieller experienced. In this study, the story of extraordinary events and religious issues are handled in the context of the works of Mircea Eliade. In the first part of the study, concepts such as hierophany and sacred and profane are tried to be explained. In the section in which the work is analysed, it is concluded that aconitum napellus plant, which is effective in the transition of Radspieller from a sacred life to a profane life, can be defined as a hierophany, and plays an important role for the initiation.

Kaynakça

Meyrink, Gustav (2016): Kardinal Napellus, (Çev. Z. A. Yılmazer), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Bark, Joachim vd. (Ed.). (1997): Geschichte der deutschen Literatur, Vom Naturalismus zum Expressionismus, Literatur des Kaiserreichs. Heilbronn: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Eliade, Mircea. (2015a): Doğuş ve Yeniden Doğuş, İnsan Kültürlerinde Erginlenmenin Dini Anlamları, (Çev. F. Aydın), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Eliade, Mircea. (2015b): Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (Çev. M. Aydın), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Eliade, Mircea. (2017a): Kutsal ve Kutsal-Dışı, Dinin Doğası, (Çev. A. Berktay), İstanbul: Alfa Yayınları.

Eliade, Mircea. (2017b): İmgeler ve Simgeler, (Çev. M. A. Kılıçbay), Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Eliade, Mircea. (2017c): Mitler, Rüyalar ve Gizemler, (Çev. C. Soydemir), Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Foucault, Michel. (2014): Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2. (Çev. I. Ergüden, O. Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Grabert, Willy, vd. (Ed.) (1983): Geschichte der deutschen Literatur. München: Bayerisher SchulbuchVerlag.

Lutz, Bernd. (Ed.) (1986): Metzler Autoren Lexikon, Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.

Martini, Fritz (1991): Deutsche Literaturgeschichte, Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 19. Baskı. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag..

Todorov, Tzvetan. (2012): Fantastik, Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım, (Çev. N. Öztokat), İstanbul: Metis Yayınları.

Wermke, Matthias, vd. (Ed.) (2001): Duden, Fremdwörterbuch, Band 5, 7., neu bearb. und erweiterte Aufl. Mannheim: Dudenverlag.

Kaynak Göster