Almanca ÖğretmenliğiProgramıÖğrencilerinin Bakış Açısından Çift Anadal Programları

Türkiye’de 1998 yılından bu yanaüniversitelerde lisans düzeyinde uygulanmakta olan Çift Anadal Programları,şartları sağlayabilen öğrencilere iki ayrı anadaldanaynı zamanda mezun olma şansı tanımaktadır. Bu çalışmada, bu programları bütün yönleri ile Almanca Öğretmenliği bölümlerinin gözünden incelemek amaçlanmıştır. Bunayönelik olarak veri toplamak içinbir anket geliştirilmişve bu anket Türkiye’dekialtıüniversitenin Almanca ÖğretmenliğiProgramıöğrencisi olan 513 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre çift anadala katılımcıların ilgisi beklenilenin çok üstündedir. Katılımcılar özellikle ileride atanma şanslarını çift diploma sayesindeartırmakiçin çift anadal yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu İngilizce Öğretmenliği bölümünde çift anadal yapmak isterken bu seçimin başlıca nedenleri olarak katılımcıların İngilizce dil bilgilerininiyi olmasıve bu bölümün atanma oranlarının yüksek olması bulunmuştur. Katılımcılar,çift anadal sayesinde disiplinlerarası çalışma becerileriningelişmesineve çift anadalın hem mesleki hem de bilişselbirçok faydası olduğunadaişaret etmişlerdir. Bununla beraber çift anadal yapmakkatılımcılar tarafındanstresli, zaman açısından ve iş yükü bakımından zor birprogram olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre çift anadalındaha da geliştirilmesi vesorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bazı öneriler verilmiştir.

Double Major Programs from the Perspective of German Language Teaching Program Students

Double Major Programs, implemented at the undergraduate level at universities since 1998 in Turkey, enable students who are able to meet the conditions to graduate from two different majors at the same time. The present study aims to investigate these programs in all aspects from the perspective of German Language Teaching Departments. To address this, a questionnaire was developed to collect data and it was conducted with 513 German Language Teaching Program students at six universities in Turkey. The results of the questionnaire showed that the interest of the participants in double major was much higher than expected. The participants stated they wanted to do double major especially to increase their chances of being appointed in the future thanks to having two diplomas. Moreover, the majority of the participants wanted to do double major in English Language Teaching Program and the main reasons found for their program choice were about their good level of English language knowledge and the high rates of appointment in that program. The participants also indicated their interdisciplinary study skills improved by the help of double major and mentioned many other both professional and cognitive benefits of it. However, to do double major was evaluated by the participants as being stressful and a difficult program because of its time and workload. According to the results of this study, some suggestions were given to improve double major programs more and to eliminate its problems.

Kaynakça

Anadolu Üniversitesi Yönergesi (2019): Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları ile Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Ders Transferi ve Dersten Çekilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge. Yönerge Numarası: SEN.2019/ 7-1. https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler/esaslar-yonergeler/anadoluuniversitesi-onlisans-ve-lisans-programlarina-yatay-gecis-programlar-arasi-yatay-gecis-dikey (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Atasoy, Ömer Adil/ Girginer, Nuray (2006): Endüstri mühendisliği ve işletme bölümleri öğrencileri arasında program tamamlama ve yakınlaştırma uygulamaları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programı uygulama örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1 (1). 13-25.

Bayerisches Hochschulgesetz (2006, 23. Mai): BayHSchG. Bayern. https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayHSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (Son Erişim Tarihi: 4.06.2020).

Bremisches Hochschulgesetz (2007, 9. Mai): Brem.GBl. Bremen. https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.74488.de&template=20_gp _ifg_meta_detail_d (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Büyüköztürk, Şener (2005): Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2). 133-148.

Büyüköztürk, Şener/ Kılıç Çakmak, Ebru/ Akgün, Özcan Erkan/ Karadeniz, Şirin/ Demirel, Funda (2016): Bilimsel araştırma yöntemleri (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, John W. (2012): Educational research (8. Baskı). Boston: Pearson.

Çakır, Gülcan (2012): Herausforderung oder doch die bitterste Enttäuschung? Was bietet ein Studium im Studiengang Deutsch als Fremdsprache mit Lehramtbezug in der Türkei?. Tribüne: Zeitschrift für Sprache und Schreibung. 4 (2012). 7-10.

Del Rossi, F. Alison / Hersch, Joni (2008): Double your majör, double your return?. Economisc of Education Review, 27. 375-386.

Demiryay, Nihan/ Balcı, Umut (2014): Öğretmenler için alan bilgisi (ÖABT) Almanca sınavına yönelik Almanca öğretmenliği lisans eğitiminin yeterlilik sorunu. Diyalog, 2014/2. 70-82.

Doppelstudium-Sinnvoll oder nicht? (t.b.): https://studybees.de/magazin/doppelstudium-sinnvoll-oder-nicht/ (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Erim, Emel (2018): Almanca öğretmenlerine yeni iş olanakları yaratılmasına yönelik eğitime dayalı çözüm önerileri. Diyalog, 2018/2. 183-191.

Fraenkel, Jack R./ Wallen, Norman E./ Hyun, Helen H. (2011): How to design and evaluate research in education (8. Aufl.). New York: McGraw-Hill.

Gay, Lorraine R./ Mills, Geoffrey E./ Airasian, Peter W. (2012): Educational research: competencies for analysis and applications (10. Aufl.). Boston: Pearson.

Gravetter, Frederick J./ Forzano, Lori-Ann B. (2012): Research methods for the behavioral sciences (4. Baskı), Belmont, USA: Wadsworth Cengage Learning.

Hatipoğlu, Sevinç (2015): Darstellung der fremdsprachlichen Kompetenzen der angehenden türkischen Deutschlehrer: Beispiel Istanbul Universität. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 2015/I. 63-76.

Hopcan, Elif Polat/ Hopcan, Sinan/ Adıgüzel, Tufan (2011): Yükseköğretimde çift ana dal programlarının bütüncül değerlendirilmesi: örnek bir çalışma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2. 1582-1588.

Hopcan, Sinan/ Polat, Elif/ Adıgüzel, Tufan (2014): Çift anadal programında okuyan öğrencilerin görüşleri: bir değerlendirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22). 287-299.

Kezar, Adrianna/ Elrod, Susan (2012): Facilitating interdisciplinary learning: lessons from project kaleidoscope. Change: The Magazine of Higher Learning, 44:1. 16-25.

Koçak, Muhammet (2012): Genusfehler der Rückkehrerstudenten an den türkischen DaF-Abteilungen. Tribüne: Zeitschrift für Sprache und Schreibung. 4 (2012). 23-26.

Marmara Üniversitesi Yönergesi (2017): Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasındaki Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi. Yönerge Tarihi: 05.12.2017. Senato Numarası: 360-5. https://oidb.marmara.edu.tr/ogrenci/basvuru/cift-ana-dal-yan-dal (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Moulton, Bruce (2010): Double degrees: Concerns regarding overall standards and graduate attributes such as probabilistic reasoning. Technological Developments in Education and Automation. Iskander, M./ Kapila, V./ Karim, M. (Hrsg.), Hollanda: Springer. 327-331.

Özyer, Nuran (2013): Germanistik in der Türkei: Vom Aussterben bedroht? Diyalog, 2013. 11-6.

Pitt, Richard N./ Tepper, Steven A. (2012): Double majors influences, identities, & impacts. https://www.researchgate.net/publication/279985369_Double_Majors_Influences_Identities_and_Impacts (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Russell, A. Wendy/ Dolnicar, Sara/ Ayoub, M. (2007): Double degrees: Double the trouble or twice the return?, Higher Education: The International Journal Of Higher Education And Educational Planning, 55 (5). 575-591.

Schield, Patricia M./ Tajalli, Hassan (2006): Intermediate theory: The missing link in succesful student scholarship. Journal of Public Affairs Education. 12 (3). 313-334.

Tapan, Nilüfer (1998): Zum Stand des Faches Deutsch in der Türkei. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 0 (10). 115-128.

Temizyürek, Kamil / Derelioğlu, Yasemin (2004): Üniversite öğrencilerinin cift anadal-yandal programlarına ilişkin tutumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2. 1-9.

Thüringer Hochschulgesetz (10. Mai. 2018): ThürHG. Thüringen. http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+TH&psml=bsthueprod.psml&ma x=true (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

Üstündağ, Mutlu Tahsin/ Yalçın, Haydar/ Birbudak, Togay Seçkin/ Güneş, Erhan/ Safran, Mustafa (2016): Öğretmen adaylarının 2014 KPSS puanlarının fakülte ve öğretmenlik alanlarına göre karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3). 599-619.

Yılmaz, Didem/ Sakarya Maden, Sevinç (2016): Dil öğrenim sürecinde Almanca öğretmen adaylarının kaygı tutumlarına ilişkin bir araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt 6, Sayı 2. 201- 211.

Yücel, Mukadder Seyhan (2005): Entwicklungen des mehrsprachlichen Kontexts im universitären Deutschunterricht in der Türkei. ZIF, 10 (2). http://tujournals.ulb.tudarmstadt.de/index.php/zif/article/view/432 (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

YÖK-Atlas Almanca (2018): Almanca öğretmenliği. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10004 (Son Erişim Tarihi: 14.06.2020).

YÖK-Yönetmelik (2010): Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27561. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (Son Erişim Tarihi: 23.08.2020).

Kaynak Göster