Akışkan Modern Zamanlarda Kadın Ve Din: Yaşama Üslûbundan Hayat Tarzına Habitusun Değişimi

Akışkan modern zamanlarda, post endüstriyel üretim sistemi, sosyal yapıları dönüştürerek bir jenerasyondan diğerine tevarüs eden kültürü çeşitlendirmekte ve tekrar tekrar kurmaktadır. Bu kurulum sürecinde bireylerin düşünme yapılarında farklılıklar meydana gelmekte ve bireyler alışılmışın dışında davranışlar göstermektedir. Bourdieu’nun uzun süreli edinilmiş eğilimler dizisi olarak tanımladığı habitus kavramı yardımıyla bireylerin algı, düşünme ve eyleme şemalarını anlamak kolaylaşmaktadır. Akışkan modern zamanların habitustaki hızlı değişimi tetiklediği düşünüldüğünde, bugün dindar kadınların da bu hızlı değişimin etkisi altında olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, dindar kadınlar için sunulan ideal habitus biçimindeki değişiklikleri göstermek ve yaşama üslubundan hayat tarzına dönüşümün parametrelerini analiz etmektir. 

Woman and Religion in Liquid Modern Times: Transformation of Habitus from Mode of Life to Lifestyle

Liquid modern times, as Bauman points out, are elusive grounds surrounded with infinite, fragile and indefinite possibilities that forms the status of all social norms, principles and rules. In the liquid modern times,  post-industrial production system transforms social structures, diversifies and re-constructs the culture which is inherited from one generation to the other. In order to better understand this transformation process, the essential components of the social structure must be analyzed by exploring the different mental attitudes and behaviors of people. According to Bourdieu, the acquisition of durable dispositions constitutes to “habitus” and people behave by means of their habitus which constructs the schemes of their perceptions, thoughts and actions. In other words, habitus as a generative and unifying formula reinterprets features of innate positions to the combined form of life which consists of personal choices and performances. Habitus is a dynamic system, therefore it changes according to particular variables; liquid modern times as a driving force triggers the rapid modification of peoples' habitus. This study maintains that the habitus of urban and religious woman in Turkish society has been modified unexpectedly in the liquid modern times. The main aim of this study is to demonstrate the “habitus shift” of religious women and inspect the transformation of habitus from the “mode of life” to “lifestyle”. Hypothetically, after cross-examination the habitus of religious women has changed from the “mode of life” to the “lifestyle”. Methodologically, through a short content assessment of selected publications, the concern will be clarified further.

Kaynakça

• Aktaş, Cihan (2001). Bacı’dan Bayan’a: İslamcıların Kamusal Alandaki İlişkilerinin Değişimi Üzerine. İstanbul: Pınar Yayınları.

• Amman, Tayfun Mehmet (1995). “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.B.E.

• Banarlı, Nihat Sami (1985). Devlet ve Devlet Terbiyesi. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

• Banarlı, Nihat Sami (1986). İman ve Yaşama Üslubu. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

• Banarlı, Nihat Sami (2001). Türkçenin Sırları. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

• Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (2006). Şov ve Mahrem. İstanbul:Timaş.

• Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (2009a). Moda ve Zihniyet. İstanbul: İz.

• Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (2009b). İmaj ve Takva. İstanbul: Timaş.

• Bauman, Zygmunt (2015). Akışkan Modern Toplumda Kültür. Çev. İhsan Çapçıoğlu ve Fatih Ömek, Ankara: Atıf.

• Beşoğul, İnci (1977). Aile Ansiklopedisi I, II. İstanbul: Bahar Yayınevi.

• Bourdieu, Pierre (1996). Physical Space, Social Space and Habitus. Oslo: Oslo Üniversitesi Yayınları.

• Bourdieu, Pierre (1998). Practical Reason. On the Theory of Action. California: Stanford Üniversitesi Yayınları.

• Bourdieu, Pierre (2006). Karşı Ateşler. Çev. Halime Yücel, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

• Bourdieu, Pierre (2009). Bekârlar Balosu. Çev. Çağrı Eroğlu, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

• Bourdieu, Pierre (2014). “Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar”. Çev. Nazlı Ökten, Cogito. S.76: 192-204.

• Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc (2014). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev. Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim Yayınları.

• Collet, Francois (2009). “Does Habitus Matter? A Comparative Review of Bourdieu's Habitus and Simon's Bounded Rationality with Some Implications for Economic Sociology”. Sociological Theory. C.27, S.4: 419-434.

• Hızal, Gilman Senem Gençtürk (2003). “Bir İletişim Biçimi Olarak Moda: Modus’un Sınırları”. İletişim Araştırmaları, C.1, S.1: 65-86.

• İslamoğlu, Mustafa (2008). Hayat Kitabı Kur’an. İstanbul: Düşün Yayıncılık.

• Kaplan, Mehmet (1997). Nesillerin Ruhu. İstanbul: Dergah Yayınları.

• Kığili, Esra Seziş (2015). “Stil Detayı. Eşarp Kullanma Sanatı”. Modanisa S.13: 10-11.

• Kığili, Esra Seziş (2016). “Dünyadan İlham Al”. Modanisa, S.14: 10-11.

• Modanisa (2016). S.14: 25.

• Modanisa (2016). S.14: 44-46.

• Nun (2015). S.12: 26.

• Nun (2015). S.12: 32-34.

• Nun (2015). S.12: 62.

• Nun (2015). S.12: 94.

• Nun (2015). S.12: 118.

• Nun (2015). S.12: 148-152.

• Okutan, Birsen Banu (2013). Türkiye’de Popüler Kültür ve Din. İstanbul: Düşün yayınları.

• Özdemir, Hülya (2015). Hayırlısıyla Nun 1 Yaşında. Nun S.12: 18.

• Simmel, George (2006). Modern Kültürde Çatışma. Çev. Tanıl Bora vd, İstanbul: İletişim Yayınları.

• Swartz, David (1996). “Bridging the Study of Culture and Religion: Pierre Bourdieu's Political Economy of Symbolic Power”. Sociology of Religion C.57, S.1: 71-85.

• Şişman, Nazife (2006). Emanetten Mülke Kadın Bedeninin Yeniden İnşası. İstanbul: İz Yayıncılık.

• Wittgenstein, Ludwig (2001). Estetik, Betimleme, Din ve Freud Hakkında Dersler. Çev. Zeki Algün. İzmir: İlya Yayınları.

• Yılmaz, Zehra (2015). Dişil Dindarlık. İslamcı Kadın Hareketinin Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.

• Zorlu, Abdülkadir (2006). Modern Tüketimin Tarihinden Tüketim Araştırmalarına Tüketim Sosyolojisi. Ankara: Glocal Yayınları.

Kaynak Göster

APA Okutan, B . (2016). Akışkan Modern Zamanlarda Kadın Ve Din: Yaşama Üslûbundan Hayat Tarzına Habitusun Değişimi . Dini Araştırmalar , KADIN Özel Sayı (24-11-2016) , 229-253 . DOI: 10.15745/da.267281