Olağanüstü Zamanlarda Din Hizmetleri –Diyarbakır Örneği-

Din hizmetleri, İslam çerçevesinde cami içi ve dışı boyutlarıyla çok geniş bir alanı içine almaktadır. Din hizmetlerinin evrensel, hatta küresel boyutları oldu-ğu gibi, grup ve toplumların yerel durumlarına göre farklılaşan veçheleri de bu-lunmaktadır. Ayrıca din hizmetleri, bir toplumun kendi özeliyle sınırlı olduğu gibi uluslararası alanda da kendini gösterebilir. Bu anlamda Diyanet İşleri Baş-kanlığı, Türk vatandaşlarının din hizmetlerinin yürütülmesi bağlamında ulusal ve uluslararası alanda din hizmetlerini yürüten bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, ulusal düzlemde, Türkiye?de resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen din hizmetleri, yerel çerçevede, Diyarba-kır ili örneğinde ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, Diyanet?e bağlı olarak ger-çekleştirilen din hizmetlerinin görece kısa sayılmayacak bir zaman dilimi içinde olağanüstü şartları yaşayan ve halen olağanüstülüğün etkisinde bulunan bir il olarak Diyarbakır?daki genel durumunu tespit etmek, problemlerini tartışmak ve öneriler getirmektir. Araştırmada, Diyanet?in Diyarbakır Müftülüğü?nün hiz-met alanları, sosyolojik verilerden de yararlanılarak ele alınmakta, değerlendi-rilmekte ve hizmet kalitesinin arttırılması konusunda yapılabilecekler ortaya konulmaktadır. Çalışma, konuyu ele alan belgelerden ve mezkur kurumun ilgili ve yetkilileriyle yapılan görüşmelerden hareketle yürütülmüştür.

Religious Services In Extraordinary Times.

Religious services cover very comprehensive areas including the inside and outside dimensions of mosque in the frame of Islam. Religious services have aspects differentiated in respect of the local conditions of groups and societies in addition to their universal, even global aspects. Also, religious services can be fulfilled in the international areas as well as being limited in a nation or a society. In this meaning, one can see the Presidency of Religious Affairs (Di-yanet) as an institution executing the religious services in the national and in-ternational areas in the context of executing the religious services of Turkish citizens. In this study, the religious services executed in Turkey in the national level by the Religious Affairs Presidency are discussed in the local frame in the example of Diyarbakir. The aim of this study is to determine the general situation of religious services fulfilled by Diyanet in Diyarbakir as a city that has experienced the extraordinary situations in a relatively long time, to discuss the problems of Diyarbakır with regard to religious services, and to present some offers at the same context. The study was realized in the framework of the documents related to our subject and of the interviews with some religious offi-cials of Diyanet in Diyarbakir.