WECHSLER YETİŞKİNLER İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ FORMU (WAİs-R) TÜRKİYE STANDARDİZASYONU: ON ÇALIŞMA

Bu araştırmanın amacı, Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu 'nun WAlS--R) Türk kültürüne uygun normlarının belirlenebilmesi için bir ön çalışmanın yapılması ve standardizasyon çalışması için gerekli ön verilerin elde edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, oluşturulan WAIS--R Türkçe formu 6-- 70 yaş arasındaki, üç farklı sosyoekonomik düzeyden 67 kadın ve 67 erkek, toplam 134 kişiye uygulanarak ön çalışmanın verileri toplanmıştır. Yapılan istatistik çözümlemeler sonucunda özellikle Genel Bilgi, Resim Tamamlama, Yargılama, Resim Düzenleme ve Küplerle Desen alt ölçekleri maddelerinin zorluk sıralamalarında bazı değişiklikler olduğu görülmüştür. Varyans analizi sonuçları ile, sosyoekonomik düzey temel etkisinin WAlS-R'ın ]] alt ölçek ham puanlarının hepsi üzerinde, anlamlı olduğu saptanmış; farkın yönünün genel olarak üst sosyoekonomik düzey lehinde olduğu belirlenmiştir. Genel Bilgi, Sözcük Dağarcığı, Aritmetik ve Yargılama alt ölçekleri dışında diğer alt ölçeklerde yaş temel etkisi belirlenirken, cinsiyet temel etkisinin sadece Genel Bilgi ve Aritmetik alt ölçeğinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Şifre alt ölçeğinde ise yaş ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinin ikili ortak etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. WAIS-R 'ın tüm alt ölçekleri ve tüm ölçek için hesaplanan Spearman-Brown ve Cronbach Alpha katsayıları oldukça yüksektir. Alt ölçeklerden alınan ham puanların birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla hesaplanan korelasyon katsayılarının da yüksek ve anlamlı olduğu saptanmıştır. WAIS-R'ın olası standardizasyon çalışması ile ilgili öneriler bu bulgular ışığında tartışılmıştır.

Turkish Standardization of Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R): Pilot Study

The aim of this study was to gather data for the pilot study of Wechsler Adult Intelligence Scale—Revised WAIS—R). The Turkish translation of WAIS-R was individually administered to 134 adults (67 males, 67 females), from three socioeconomic groups (SES) between ages 16- 70. The results of the statistical analysis showed that there were modifications in the item difficulties of the Information, Picture Completion, Comprehension, Picture Arrangement, Vocabulary and Block Design sub—scales. The results of the analysis of variance indicated that the main eflect ofSES and age were statistically significant on most of the sub-scales. On the other hand the main eflect of sex was statistically significant on the sum of raw scores of Information and Arithmetic sub-scales, in favor of males. Moreover the interaction eflect of age and SES was significant only on the raw score ofthe Digit Symbol sub—scale. No other interaction effect was significant on other sub—scales. The Spearman—Brown, Cronbach Alpha coemcients and inter— correlations calculated were very high and significant, indicating that the internal consistency of the Turkish WAIS-R is high. The suggestions for the future standardisation study were discussed in the light of the findings of this pilot study.

Kaynakça

1. Currier GF. Orthodontic exam and diagnosis. In: Riolo M, Avery JK Essentials for orthodontic practice. Grand Haven: EFOP press 2003; 264-301.

2. Bruks A, Enberg K, Nordqvist I, Hansson AS, Jansson L, Svenson B. Radiographic examinations as an aid to orthodontic diagnosis and treatment planning. Swed Dent J 1999; 23: 77-85.

3. Han UK, Vig KW, Weintraub JA, Vig PS, Kowalski CJ. Consistency of orthodontic treatment decisions relative to diagnostic records. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100: 212-9. [CrossRef]

4. Njikamp PG, Habets LLMH, Aartman IHA, Zentner A. The influence of cephalometrics on orthodontic treatment planning. Eur J Orthod 2008; 30: 630-5. [CrossRef]

5. Devereux L, Moles D, Cunningham SJ, McKnight M. How important are lateral cephalometric radiographs in orthodontic treatment planning? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: e175-81. [CrossRef]

6. Dinçer B, Yetkiner E, Aras I, Attin T, Attin R. Influence of lateral cephalometric radiographs on extraction decision in skeletal class I patients. Head Face Med 2013; 9: 36. [CrossRef]

7. Ritschel R, Bechtold TE, Berneburg M. Effect of cephalograms on decisions for early orthodontic treatment. Angle Orthod 2013; 83: 1059-65. [CrossRef]

8. European guidelines on radiation protection in dental radiology, Issue no 136, pages 24-27.

9. Hujoel P, Hollender L, Bollen AM, Young JD, McGee M, Grosso A. Radiographs associated with one episode of orthodontic therapy. J Dent Educ 2006; 10: 1061-5.

10. Baumrind S, Korn EL, Boyd RL, Maxwell R. The decision to extract: part II. Analysis of clinicians’ stated reasons for extraction. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 109: 393-402. [CrossRef]

11. Ribarevski R, Vig P, Dryland Vig K, Weyant R, O’Brian K. Consistency of orthodontic extraction decisions. Eur J Orthod 1996; 18: 77-80. [CrossRef]

12. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall; 1991.

13. Atchinson KA, LS. Luke, SC. White. An algorithm for ordering pretreatment orthodontic radiographs. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102: 29-44. [CrossRef]

14. Hintze, H, Wenzel A., Williams S. Diagnostic value of clinical examination for the identification of children in need of orthodontic treatment compared with clinical examination and screening pantomography. Eur J Orthod 1990; 12: 385-8. [CrossRef]

1. Currier GF. Orthodontic exam and diagnosis. In: Riolo M, Avery JK Essentials for orthodontic practice. Grand Haven: EFOP press 2003; 264-301.

2. Bruks A, Enberg K, Nordqvist I, Hansson AS, Jansson L, Svenson B. Radiographic examinations as an aid to orthodontic diagnosis and treatment planning. Swed Dent J 1999; 23: 77-85.

3. Han UK, Vig KW, Weintraub JA, Vig PS, Kowalski CJ. Consistency of orthodontic treatment decisions relative to diagnostic records. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100: 212-9. [CrossRef]

4. Njikamp PG, Habets LLMH, Aartman IHA, Zentner A. The influence of cephalometrics on orthodontic treatment planning. Eur J Orthod 2008; 30: 630-5. [CrossRef]

5. Devereux L, Moles D, Cunningham SJ, McKnight M. How important are lateral cephalometric radiographs in orthodontic treatment planning? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: e175-81. [CrossRef]

6. Dinçer B, Yetkiner E, Aras I, Attin T, Attin R. Influence of lateral cephalometric radiographs on extraction decision in skeletal class I patients. Head Face Med 2013; 9: 36. [CrossRef]

7. Ritschel R, Bechtold TE, Berneburg M. Effect of cephalograms on decisions for early orthodontic treatment. Angle Orthod 2013; 83: 1059-65. [CrossRef]

8. European guidelines on radiation protection in dental radiology, Issue no 136, pages 24-27.

9. Hujoel P, Hollender L, Bollen AM, Young JD, McGee M, Grosso A. Radiographs associated with one episode of orthodontic therapy. J Dent Educ 2006; 10: 1061-5.

10. Baumrind S, Korn EL, Boyd RL, Maxwell R. The decision to extract: part II. Analysis of clinicians’ stated reasons for extraction. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 109: 393-402. [CrossRef]

11. Ribarevski R, Vig P, Dryland Vig K, Weyant R, O’Brian K. Consistency of orthodontic extraction decisions. Eur J Orthod 1996; 18: 77-80. [CrossRef]

12. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall; 1991.

13. Atchinson KA, LS. Luke, SC. White. An algorithm for ordering pretreatment orthodontic radiographs. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102: 29-44. [CrossRef]

14. Hintze, H, Wenzel A., Williams S. Diagnostic value of clinical examination for the identification of children in need of orthodontic treatment compared with clinical examination and screening pantomography. Eur J Orthod 1990; 12: 385-8. [CrossRef]

Kaynak Göster