TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ON BEŞİNCİ YILDÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN YAYIN FAALİYETLERİ

Bu makale, Türkiye Cumhuriyeti'nin on beşinci yıldönümü anısına Türk matbuatında yapılan neşriyatı konu edinmektedir. Bir bibliyografya denemesi biçiminde değerlendirilebilecek bu makalede, kurumsal ve bireysel yapılan yayınlar hakkında içerik bilgisi de verilerek Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi 'nin önemli bir yayın serisine dikkat çekilmek istenmektedir. Kanaatimize göre, disiplinler arası birçok bilimsel alana hitap ettiğini düşündüğümüz bu yayın serisi, çalışmaları Türkiye 'nin] 923-1 938 yılları arası dönemi kapsayan araştırmacıların başvurması gereken rafıne kaynak niteliğindedir.

Publication Activities Made For the Fifteenth Anniversary of theRepublic of Turkey

This article studies the publications made in Turkish press for the fifteenth anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. Information about the contents of institutional and individual publications made in the aforementioned anniversary will be given in this article, which can be evaluated as an attempt of creating bibliography on the subject. Thus we also would like to draw attention to an important series ofpublications of Early Republican Turkey. According to our opinion, this series addressing numerous interdisczplinary scientific fields constitutes refined source for the researchers studying on the period of Turkey ’s history between the years 1923—1938.

Kaynakça

1.1.Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi:

BCA, Fon: 30.10.00. Kutu: 79. Dosya: 524. Sıra: 5.

BCA, 30.10.00. 85. 558. 7.

BCA, 490.100. 1152. 44.

BCA, 49010.0. 1153. 45. 1.

BCA, 49010.0. 1153. 46. 1.

BCA, 49010.0. 1153. 48. 1.

BCA, 49010.0. 1154. 53. 1.

BCA, 49010.0. 1155. 54. 1.

BCA, 49010.0. 1155. 55. 1.

BCA, 49010.0. 1155. 56. 1.

BCA, 49010.0. 1156. 47. 1.

BCA, 490.100. 1156. 57. 1.

BCA, 49010.0. 1162. 81. 2.

BCA, 49010.0. 1165. 89. 1.

BCA, 49010.0. 14507. 1.

BCA, 49010.0. 4. 18. 17.

BCA, 49010.0. 4. 19. 13.

1.2. Resmi Yayınlar: TBMMZC (Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi), Devre 4, Cilt 16, (11.6.1933)

(TCRG)Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, Sayı 4252, 15.7.1933, Kararname No: 14668.

(A T)Aym Tarihi, No: 59, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayını, Birinciteşrin 1938.

I5 Balıkesir, Basım yeri yok, 1938.

I5 Bursa, Bursa: İl Basımevi, 1938.

15 Çorum (Çorum ’da Cumhuriyetin On Beş Yılı), İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1938.

15 İnci Cumhuriyet Yılında Burdur, Burdur: Doğan Basımevi, 1938.

15 İnci Cumhuriyet Yılında Gaziantep, Yayın yeri yok, 1938.

15 İnci Yılda Bolu, Bolu: Bolu Vilayet Matbaası, 1938.

15 Niğde, Basım yeri yok, 1938.

15 Yılda Trabzon, İstanbul: Kemal Matbaası, 1938.

15 Yılında Tokat, Basım Yeri Yok, 1938.

923-938 Cumhuriyet’in 15 İnci Yıldönümü Hatırası Zonguldak, İstanbul: Tan Matbaası, 1938.

Adana Cumhuriyetten Evvel ve Sonra, Ankara: Ulus Basımevi, 1938.

Ajyon Cumhuriyetin 15 Yılı İçinde, İstanbul: Tan Matbaası, 1938.

AKUN, Şükrü, Kemal Kaya, Antalya Çocuklarından Atatürk’e, İstanbul: Koşkun Basımevi, 1938.

Ankaralı Aşık Ömer’in Cumhuriyet Destanı, Ankara 1938.

ASLAN, Demo Ahmet, "Cumhuriyet’in Törensel Meşruiyeti: Ulus—Devlet İnşa Sürecinde Milli Bayramlar (1923—1938)”, Ankara Universitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011.

ATALAY, Besim, 15 İnci Yıl Destanı, Ankara 1938.

ATAMAN, Sedat, Ekonomik Endüstriyel Bursa, Cumhuriyet Bayramının 15 inci Yıldönümünde, Yeni Basımevi, 1938.

AZAD, T., M. Koç, Armağan Türkiye Cumhuriyeti 15 İnci Yıldönümü 1923—1938, İstanbul 1938.

BOLAT, Bengül Salman, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923—1960), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2010.

CHP/1 (Cumhuriyet Halk Partisi), On Beşinci Yıl Kitabı, Ankara: Cumhuriyet Matbaası, 1938.

-----------/2, ŞerefKitabı V, Ankara: Cumhuriyet Matbaası, 1938.

Cumhuriyetin 15 Aydın, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yıldönümünde Denizli, Denizli: Cumhuriyet Matbaası, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılı Kırşehir İli, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Çanakkale, Çanakkale 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Çankırı, Çankırı 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Diyarbakır, Diyarbakır Matbaası, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Edirne, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Eskişehir, İstanbul: Kültür Matbaası, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Gümüşane, Yayın yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında İzmir, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Kırklar Eli V., Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 İnci Yılında Manisa, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 Yılında Konya, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 Yılında Malatya, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin 15 Yılında Tekirdağ, Basım yeri yok, 193 8.

Cumhuriyetin 15 Yılında Yozgat, Basım yeri yok, 1938.

Cumhuriyetin Onbeşinci Yılı Anması Kastamonu Yıllığı, İstanbul: Tan Matbaası, 1938.

DEMİRHAN, Nezahat, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk İnkılâp Tarihinde Yeri ve Önemi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1999.

Doğu Cumhuriyetin 15 nci Yılında, Üçüncü Umumi Müfettişlik Neşriyatmdan, Basım yeri yok, 1938.

Elazığ Vilayeti 15, Basım Yeri Yok, 1938.

ERTAN, Ali, Altı Okun Dilinden, Samsun: Güneş Basımevi, 1938.

Isparta 15, Yayın yeri yok 1938.

İçel 15, Mersin: Ata Çelebi Basımevi, 1938.

Yüzyıllara Bedel 15, İzmit: Arkadaş Basımevi, 1938.

Kütahya 15 Yıl, İstanbul: Vakit Matbaası, 1938.

Mardin Cumhuriyetten Önce ve Sonra, İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1938.

Muğla Cumhuriyetin 15 nci Yılında, lzmir: Marifet Basımevi, 1938.

On Yıl Rehberi (1923—1933), Ankara: Hakimiyet—i Milliye Matbaası, 1933.

Samsun 15, Basım yeri yok, 1938.

Seyhan Cumhuriyetin 15 Yılı İçinde, İstanbul: Tan Matbaası, 1938.

Sinop Cumhuriyetin 15 nci Yılında, lzmir: Marifet Basımevi, 1938.

Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, Matbuat Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara: Çituri Biraderler Basımevi, 1938.

“15 İnci Yılda Neşredilen Kıymetli Eserler”, Cumhuriyet, 1.11.1938.

“15 Yılda 11 Sıhhat İşleri”, Erciyes, Sayı 6,7,8, ss. 229—23 1.

“15 Yılda 11 Veteriner İşleri”, Erciyes, Sayı 6,7,8, ss. 232—234.

“15. Yıl ve Ordu”, Son Telgraf 30.10.1938.

“Cumhuriyet Devrinde Rize’de Ne Gibi İşler Yapıldı”, Yeni Sabah, 1.11.1938.

“Cumhuriyet Devrinde Türk Kadını”, Ana, Cilt 1, Sayı 11, s. 13.

“Cumhuriyet İktisad ve Ziraatın Anasıdır”, Son Telgraf, 30.10.1938.

“Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümünde Vekillerimiz Neler Düşünüyorlar?”, Son Pasta, 29.10.1938.

“Cumhuriyetin Onbeşinci Yılı Dolayısıyla: Yekbas Bağlarına Ait Bir Destan”, Çorumlu Dergisi, Yıl 1, Sayı 7, (29 Birinciteşrin 1938), ss. 33—34.

“Cumhuriyette Mahalli İdareler”, Belediyeler Dergisi, Sayı 38, Ankara, ss. 24—34.

“Diyarbakır’da Cumhuriyet Neler Yaptı?”, Ulus, 3.11.1938.

“Eskiden Un İdhal Ederdik, Bugün Buğday İhrac Ediyoruz”, Son Posta, 29.10.1938.

“Güzel Zonguldak’ta 15 Yıl Nasıl Geçti?”, Yeni Sabah, 10.10.1938.

“Manisa’da On Beş Yıl Zarfında Ne Yapıldı?”, Yeni Sabah, 31.10.1938.

“Merzifon’da Onbeş Yıl”, Taşan, Sayı 30, ss. 20-24 . “Nafiamlz 15 Yıl İçinde Ne Yaptı?”, Erciyes, Sayı 6,7,8, ss. 227-228.

“On Beş Yıl İçinde Vilayet Nüfus Hareketleri”, Erciyes, Sayı 6,7,8, ss. 222. “Seyhan”, Yeni Sabah, 30.10.1938.

“Türkün Onbeş Yılı”, Son Telgraf, 30.10.1938.

ABADAN, Yavuz ““Cumhuriyet ve Onbeş Yıllık Hukukî Hareketleri”, Yeni Türk, Cilt 6, Sayı 71, ss. 433—443.

ADİL, Fikret, “Cumhuriyet Devrinde Güzel Sanatlar, Son Pasta, 29.10.1938.

ALPALACA, Murat, “Halk Kültürü Bakımından Cumhuriyet”, Uludağ, Sayı 18, ss. 13-16.

ALTIOK, İbrahim Rüştü, “Onbeş Yıl—Onbeş Asır”, Taşan, Sayı 30, ss. 7-11.

APAK, Rahmi, “Onbeş Yıl ve Türk Sporu”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 229—234.

ARIK, Remzi Oğuz, “Yeni Türkiye’de Arkeoloji Işleri”, Ar, Sayı 22, Ankara, ss. 16— 18.

ARTAM, Nurettin, “Büyük Bayram ve Gençler”, Ulus, 29.10.193.

ATAY/1, Falih Rıfkı, “15”, Ulus, 28.10.1938.

-----------/2, “Yarınki Bayram”, Ulus, 28.10.1938.

———————————/3, Ercümend Ekrem Talu, “Onbeşinci Yıldönümü”, Son Posta, 29.10.1938.

AYCAN, Ahmet Tevfik, “Cumhuriyette İdari ve Adli İnkılap”, Uludağ, Sayı 18, ss. 32—36.

BALTACI, Ekrem, “Cumhuriyet Sıhhiyeciliği ve İctimai Muavenetçiliği”, Görüşler, Sayı 15, ss. 39—42.

BAŞAR, A., Hamdi “Iktisadi Kurtuluşumuz”, Son Posta, 29.10.1938.

BAYDAR, Nasuhi, “On Beşinci Yıl”, Ulus, 29.10.1938.

BAYIR, Ferit Oğuz, “Cumhuriyet Rejiminde Köy Kadını”, Kültür, Sayı 76, ss. 5—7.

BELGE, Burhan, “Cumhuriyet”, Ulus, 29.10.1938.

BENİCE, Ethem Izzet, “On Beşinci Yıl”, Son elgraf 29.10.1938.

BENKER, Cevdet, “Cumhuriyette Spor”, Görüşler, Sayı 15, ss. 47—48.

BERKTIN, Cezmi, “Atatürk”, Kaynak, Sayı 69, ss. 483.

BİLGİÇ, evkiye, “Cumhuriyet Kadınlığı”, 19 Mayıs, Sayı 34, ss. 21—22.

BİRSEL, Cemil, “Onbeş Yıl Içinde başardığımız En Yüksek Hukuk ve Kültür Işleri”, Son Posta, 30.10.1938.

BLEDA, Gayyar, “Üç On Beş”, Ana, Sayı 10, 29 Ilkteşrin 1938, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, Ankara 1938, 5.2, 31.

COŞKUNER, Kerem, "Onuncu Yıl Anısına Yapılan Yayınlar”, Toplumsal arih, Cilt 20, Sayı, 118, Tarih Vakfı Yayını, Ekim 2003, ss. 94—95.

ÇAGLAR, Behçet Kemal, “On Beşinci Durakta”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (Ikinciteşrin 1938), s. 207.

ÇAVULDUR, Ekrem, ““Cumhuriyet İdareleri”, Kaynak, Sayı 69, ss. 484—485.

ÇINAR, Cemal Rıza, “15nci Yıldönümünü Kutlarken”, İnan, Sayı 11, s. 6.

ÇONÇAR, Hamdi Nüzhet, “Onbeş Yıl”, Anadolu, 29.10.1938.

DAVEIU 1, Abidin, “Onbeş Yılda Hava Sanayimiz ve Hava Kurumu”, Cumhuriyet, 30.10.1938.

-----------/2, “Onbeş Yılda Türk Deniz Ticareti”, Cumhuriyet, 4.11.1938.

DEMİRAY, Cevdet, “Türk Devrimi ve Türk Dili”, Kaynak, Sayı 69, ss. 482.

DİLMEN/ 1, İbrahim Necmi, “Cumhuriyet Yıllarında Dil Çalışmaları”, Ülkü, Cilt XXII, Say1 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 239—244.

-----------/2, “Dil İnkılabında Yeni Bir Hamle”, Son Pasta, 29.10.1938.

DOĞANER, Yasemin, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Sayı (Şubat 2007), Genelkurmay Basımevi, Ankara, ss. 119—143.

ERİŞİRGİL, Emin, “Cumhuriyette Ekonomi ve Hukuk Tedrisatı”, Mülkiye Mektebi Mecmuası, Sayı 91, ss. 343—345.

ERÇİN, Cezmi, “On Beş İçinde Maliyemizde Tekamül”, Mülkiye Mektebi Mecmuası, Sayı 91, ss. 336—342.

ERGİN, M., “Cumhuriyet Devrinde Dil”, Uludağ, Sayı 18, ss. 20—22.

ERKİLET, H. Emir, “Cumhuriyet Ordusunun 15 Yılı”; “15 Yıl İçinde Türk Donanması”, Son Posta, 29.10.1938.

ERTÜR, Vefki, “15. Cumhuriyet Yılında Hukuki Yenilikler”, I9 Mayıs, Sayı 34, ss. 7-1 1.

ESMER, Ahmet Şükrü, “Cumhuriyet ve Dış Politikamız: Lozan-Möntrö—Hatay”, Mülkiye Mektebi Mecmuası, Sayı 91, ss. 333—335.

FIRATLI, Halil Vedat, “15 Yılda Maarifimiz”, Son Posta, 29.10.1938.

GUNGOIU 1, Rıfat, “Cumhuriyet Sıhhiyesi”, Mayıs, Sayı 34, ss. 14—16.

GÜNGÖİU2, Salahaddin, “15. Y11a Girerken Dün ile Bugün Arasında Bir Mukayese”, Cumhuriyet, 29.10.1938.

GÜR, Kadri Süreyya, “Cumhuriyetimizin On Beşinci Yıl Dönümü Münasebetiyle Sıhhî Teşkilatımızın Ana Hatları”, Poliklinik, Sayı 65, İstanbul 1938, ss. 151— 153.

GÜVEN, Nevzat, “Onbeş Yıl”, Türk Sözü, 29.10.1938.

GÜVENLİ, Zahir Sıtkı, “Onbeş Yıllık Edebiyatımızda Olanlar”, Yeni Türk, Cilt 6, Sayı 71, ss. 478—492.

İÇÖZ, S. Sırrı, “Türkiye Tiftik Cemiyeti’nin Gayesi ve Tarihi Teşekkülünden Cumhuriyetin Onbeşinci Yıldönümüne Kadar Sarfettiği Mesai”, Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, Sayı 69, ss. 475-477.

İNAN, Rauf, “Manisa Kültürü Cumhuriyetten Önce ve Bugün”, Gediz, Cilt 2, Sayı 19, ss. 7—14.

KALKAN, Saim Kerim, “Cumhuriyet Devrinde Tiyatro

KANDEMİR, Selahattin, “15 Cumhuriyet Yılında Köycülük Davası”, Yarım Ay, Sayı 90, İstanbul, ss. 24—25.

KANSU, Nafı, “Halkevleri”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 213— 214.

KARATAY, N. R., “Cumhuriyet ve Atatürk”, Uludağ, Sayı 18, ss. 1—5.

KOÇ, Hikmet, “15. Yılda Kemalizm”, Dıranaz, 33. Sayı, ss. 11—12.

KONYALI, İbrahim Hakkı, “15 Yılın Tarih Bakımından Bir Blançosu”, Yarım Ay, Sayı 90, İstanbul, ss. 28—29.

KORALTÜRK, Murat, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Kaynakları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Yayınları”, Toplumsal Tarih, Cilt 6, Sayı 35, Kasım 1996, s. 60—64.

KÖSEMİHAL/l, M. R., “Cumhuriyet Devrinde Musiki”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 235—238.

-----------/2, “Onbeş Yıllık Müzik Çalışmalarımız”, Yeni Türk, Cilt 6, Sayı 71, ss. 456—459.

———————————/3, “Musikide Kalkınışımız”, Ar, Sayı 22, Ankara, ss. 14—15. KÖYMEN, Hulusi, “Cumhuriyette Halkevleri”, Uludağ, Sayı 18, ss. 25—27.

KUM, Naci, “Cumhuriyet Rejiminin 15 Yıl İçinde Türk Tarih ve Ansiklopedisinde Mesut İnkışaflar ve Kayseri Müzesi”, Erciyes, Sayı 6,7,8, ss. 178—181.

KURTOĞLU, Fevzi, “Cumhuriyet Devrinde Türk Donanması”, Yarım Ay, Sayı 90, İstanbul, ss. 16-17.

KÜÇÜKA, Necip Ali, “Türkiye’nin Onbeş Yıllık İç ve Dış Politikası”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 209—212.

MAZLUM, Fani, “Onbeş Yıllık İlçe Kültürümüze Genel Bir Bakış”, Taşan, Sayı 30, ss. 28—32.

MENEMENCİOĞLU, Ethem ,“Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Prensipleri”, Mülkiye Mektebi Mecmuası, Sayı 91, ss. 329—332.

NABİ, Yaşar/1, “15 inci Yılda Sanat”, Ulus, 1.11.l93.

-----------/2, “Bugün”, Ulus, 29.10.1938.

———————————/3, “Cumhuriyetin On Beş Yılında Edebiyatımız”, Varlık, Cilt 6, Sayı 128, s. 115.

-----------/4, “On Beş Yılımız”, Varlık, Cilt 6, Sayı 128, s. 113—114.

NACİ, Elif, “Güzel Sanatların Son 15 Senedeki Tekamülü”, Cumhuriyet, 30.10.1938.

NADİ, Nadir, “Bayramımızın Büyük Manası”, Cumhuriyet, 29.10.1938.

NAYIR, Muzaffer, “Cumhuriyet Devrinde Endüstrimiz”, Varlık, Cilt 6, Sayı 128, s. 17—1 18.

NUREDDİN, Vala, “Şahsi Hayatımızda Cumhuriyet”, Akşam, 29.10.1938.

NÜZHET, Selim, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümünde Yapılan Neşriyat”, Ülkü Dergisi, II, Sayı 12, İkincikanun 1934, s. 443—455.

OGAN, Aziz, “Cumhuriyet Devrinde Arkeolojik Çalışmalar ve Müzeler”, Yeni Türk, Cilt 6, Sayı 71, ss. 444—45 1.

OLCAYTUĞ, Rükneddin F., “Hekimliğin Türkiye’de 15 Yılına Bir Bakış” Ulus, 20.10.1938.

OSMAN, Hamit, “Cumhuriyetin 15 nci Yıldönümünde Sıhhi Teşkilatımız”, Ana, Sayı 10, 29 İlkteşrin 1938, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, Ankara 1938, s. 5.

OZANSOY, Halil Fahri, “15 Yılda Türk Edebiyatı”, Son Posta, 29.10.1938.

ÖKMEN, A. Zeki, “15 Yıl İçinde İlk Öğretim Prensip ve Gayelerinde Yükseliş”, Kaynak, Sayı 69, ss. 478—480.

ÖRENSUN, Nazım, “Cumhuriyetin Onbeşinci Yıl Dönümü İdrak Edilirken”, Kaynak, Sayı 69, ss. 475—477.

ÖZGÜL/ 1, Ahmet, “Türkiye Bankacılığı ve Milli Bankalarımızın 15 Yıldaki İlerleyişi”, Dıranaz, 33. Sayı, ss. 26—27.

———————————/2, “Türkiye Bankacılığı ve Milli Bankalarımızın 15 Yıldaki llerleyişi”, Dıranaz, 35. Sayı, ss. 7—8.

SADAK, Necmeddin, “Bugün Cumhuriyetin 15 inci Yılıdır”, Akşam, 29.10.1938.

SENCER, Muzaffer, “Cumhuriyet Rejiminde Çocuk Esirgeme Kurumu”, Ana, Sayı 10, 29 İlkteşrin 1938, Çocuk Esirgeme Kuıumu Yayını, Ankara 1938.ss.3—4, 19.

SEVİN, Nurettin, “Cumhuriyet Devrinde Türk Tiyatrosu”, Ar, Sayı 22, Ankara, ss. 10—1 1.

SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemali, “Büyük Bayramımız ve Harici Siyasetimiz”, Yarım Ay, Sayı 90, İstanbul, ss. 10—12.

SUHA, Hakkı, “Onbeş Yaşında”, Kurun, 29.10.1938.

ŞARDAĞ, Rüştü, “On Beş Yıllık İnancımız”, Varlık, Cilt 6, Sayı 128, s. 114.

ŞEHSUVAROĞLU, Haluk Y., “Onbeş Yılda Yaratılan Onbeş Eser”, Yücel Aylık Kültür Mecmuası, Cilt 8, Sayı 45, ss. 158—164.

TİRYAKİOĞLU, Samih, “Cumhuriyetin 15 İnci Yıldönümünde Ege”, Ulus, 29.10.1938.

TOLUN, Haydar, “Cumhuriyet Devrinde Köyde Kültür”, Uludağ, Sayı 18, ss. 17— 19.

US/l, Asım, “Atatürk’ün Emaneti”, Kurun, 29.10.1938.

-----------/2, “Cumhuriyetin 15 Yılı”, Kuran, 30.10.1938.

ÜNAL, Kemal, “Cumhuriyetin Onbeş Yılında Ekonomi”, Ülkü, Cilt XXII, Sayı 69, (İkinciteşrin 1938), ss. 217—228.

VARAN, Abidin, “Cumhuriyetin 15. Yılında Çorum”, Çorumlu Dergisi, Yıl 1, Sayı 7, (29 Birinciteşrin 1938), ss. 1—3.

YALÇIN, Hüseyin Cahit, “Cumhuriyetin Onbeşinci Yılı”, Yeni Sabah, 29.10.1938.

YANBEĞ, Mahmut, “Cumhuriyet ve Halk Edebiyatı”, İnan, Sayı 11, s. 7—13.

YÜCEL, Hasan Ali, “Cumhuriyet Milletin Devlet Oluşudur”, Akşam, 29.10.1938.

YÜNGÜL, Naci, “Cumhuriyetin 15. Yılında Bayındırlık Faaliyeti”, Yeni Türk, Cilt 6, Sayı 71, ss. 478—492.

YÜREGİR, A. R., “Onbeşinci Yıl”, Yeni Adana, 28.10.1938.

Kaynak Göster