SALNAMELERE GÖRE KASTAMONU VALİLERİ LİSTESİ

Bu yazıda, 19. Yüzyılda yapılan idari düzenlemelere göre kronolojik olarak Kastamonu'nun Eyalet/Vilayetinin yöneticisi olan Vali/Mutasarrıflarının isim, unvan, rütbe ve görev sürelerini içeren liste Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Kastamonu Vilayet Salnamelerinde verilen bilgilere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, Osmanlı valileriyle ilgili prosopografik çalışmalara bir katkı sunmak amaçlanmaktadır.

The List of Governors of Kastamonu Province According to Ottoman Yearbooks

In this paper, the list of names and titles, ranks and terms of office of governors chronologically named as vali/mutasarrıf/vali of Kastamonu eyâlet (province named as vilâyet after 1867) of the 19th century Ottoman Empire tried to be stated based on both Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye also known as devlet sâlnâmes (Ottoman state yearbooks from 1847 to 1918) and yearbooks of Kastamonu vilâyet sâlnâmesi (yearbooks of Kastamonu province from 1869 to 1903) which provided us with a great deal of information relating to the administrative departments of the vilâyet that includes lists of officials. It also aims to contribute to the prosopographical studies of the Ottoman governors.

Kaynakça

Kastamonu Vilayeti Salnamesi, Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matbaası, Defa 1, 1286 (1869); Defa 2, 1287 (1870); Defa 3, 1288 (1871); Defa 4, 1289 (1872); Defa 5, 1290 (1873); Defa 6, 1291 (1874); Defa 7, 1292 (1875); Defa 8, 1293(1876); Defa 9, 1294 (1877); Defa 10, 1295 (1878); Defa 11, 1296 (1879); Defa 12, 1297 (1880); Defa 13, 1298 (1881); Defa 14, 1299 (1882); Defa 15, 1306 (1889); Defa 16, 1310 (1892); Defa 17, 1311 (1893); Defa 18, 1312 (1894); Defa 19, 1314 (1896); Defa 20, 1317 (1899); Defa 21, 1321 (1903).

Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Dersaadet, Defa 1, 1263 (1847); Defa 2, 1264 (1848); Defa 3, 1265 (1849); Defa 4, 1266 (1850); Defa 5, 1267 (1851); Defa 6, 1268 (1852); Defa 7, 1269 (1853); Defa 8, 1270 (1854); Defa 9, 1271 (1855); Defa 10, 1272 (1856); Defa 11, 1273 (1857); Defa 12, 1274 (1858); Defa 13, 1275 (1859); Defa 16, 1278 (1861); Defa 17, 1279 (1862); Defa 18, 1280 (1863); Defa 19, 1281 (1864); Defa 20, 1282 (1865); Defa 21, 1283 (1866); Defa 22, 1284 (1867); Defa 23, 1285 (1868); Defa 24, 1286 (1869); Defa 25, 1287 (1870); Defa 27, 1289 (1872); Defa 28, 1290 (1873); Defa 29, 1291 (1874); Defa 30, 1292 (1875); Defa 31, 1293 (1876); Defa 32, 1294 (1877); Defa 33, 1295 (1878); Defa 34, 1296 (1879); Defa 35, 1297 (1880); Defa 36, 1298 (1881); Defa 38, 1300 (1883); Defa 39, 1301 (1884); Defa 40, 1302 (1885); Defa 41, 1303 (1886); Defa 42, 1304 (1887); Defa 43, 1305 (1888); Defa 44, 1306 (1889); Defa 45, 1307 (1890); Defa 46, 1308 (1891); Defa 47, 1309 (1892); Defa 48, 1310 (1892); Defa 49, 1311 (1893); Defa 50, 1312 (1894); Defa 51, 1313 (1895); Defa 52, 1314 (1896); Defa 53, 1315 (1897); Defa 54, 1316 (1898); Defa 55, 1317 (1899); Defa 56, 1318 (1900); Defa 57, 1319 (1901); Defa 58, 1320 (1902); Defa 59, 1321 (1903); Defa 60, 1322 (1904); Defa 61, 1323 (1905); Defa 62, 1324 (1906); Defa 63, 1325 (1907); Defa 64, 1326 (1908); Defa 65, 1326 (1910); Defa 66, 1327 (1911); Defa 67, 1328 (1912); Defa 68, 1333-1334 (1918).

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi (HAT), Dosya No: 410/ Gömlek No: 21294, 29 Z 1239 (25.08.1824); İrade Dâhiliye (İ. DH), 78/3906, 23 B 1259 (19.08.1843); 1295/101766, 13 Ca 1290 (09.07.1873); Cevdet Dâhiliye (C. DH), 118/5854, Tarihi: 29 B 1230 (07.07.1815); 126/6279, 29 L 1238, (09.07.1823); 60/2996, 29 S 1236 (06.12.1820); 73/3606, 29 L 1241 (06.06.1826); 107/5304, 29 Ra 1257 (21.05.1841); 241/12030, 29 L 1263 (10.10.1847); 43/2150, 29 Za 1263 (8 Kasım 1847); Sadaret Divân Kalemi (A.DVN), 103/40-3, 29 B 1271 (17.04.1855): 124/40, 03 Za 1273 (25.06.1857); 117/55, 10 S 1273 (10.10.1856); Sadaret Mektubi Kalemi (A.MKT), 155/30, 21 Za 1264 (19 Ekim 1848); Sadaret Mektubi Kalemi Umumi Evrakı (A.MKT. UM), 353/45, 12 Za 1275 (13.06.1859); 263/86, 24 R 1273 (22.12.1856; Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi (A.MKT. MHM), 388/42, 05 R 1284 (06 Ağustos 1867); 17/84, 01 Z 1265 (18 Ekim 1849); 454/24, 15 Ra 1290 (13.05.1873); 445/81, 19 Za 1289 (18.01.1873); 99/20, 12 S 1273 (12.10.1856); Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Devair (A.MKT. NZD), 228/46, 18 Za 1273 (10.07.1857); 22/40, 21 S 1267 (26 Aralık 1850); Sadaret Teşrifat Kalemi Evrakı (A.TŞF.), 9/14, 16 Ra 1267 (19 Ocak 1851); Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK. ASK), 111/71, 22 Z 1313 (04.06.1896); Yıldız Perakende Umum Vilayetler Tahriratı (Y.PRK. UM), 39/5, 04 S 1315 (05.07.1897);

Araştırma ve İnceleme Eserleri

Ahmed Lütfi. Tarih-i Lütfi.VII. Cilt, Dersaadet: 1302.

Bayraktar, Dursun. Tanzimat'ın İlk Yıllarında Bolu (Şer'iyye Sicilleri 1838-1850). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2009.

Bilge, Mustafa L. "Mustafa Paşa, Buşatlı", Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 31. Cilt, 344-345. (İstanbul: 2006)

Çadırcı, Musa. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997.

Çadırcı, Musa. "Anadolu'da Redif Askeri Teşkilatının Kuruluşu", Tanzimat Sürecinde Türkiye: Askerlik (der. Tülay Ercoşkun), Ankara: İmge Ankara, 2008, ss. 27-41.

Çadırcı, Musa. "Tanzimat'ın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler (1840-1856)", Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri Bildiriler, (13-14 Mart 1985), Ankara: TTK, 1987, ss. 97-104

Demircioğlu, Ziya. Kastamonu Valileri 1881-1908. Kastamonu: Doğru söz, 1973.

Duman, Hasan. Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsaller). İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA), 1982.

"İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi", Düstûr, 1. Tertip, 1. Cilt, Matbaa-i Amire, 1289, ss.625- 651. Tarihi: 29 L 1287 (22 Ocak 1871)

"İdare-i Umumiyye-i Vilâyât Hakkında Talimat", Düstûr, Cild-i Sâlis, Matbaa-i Amire, 1293, ss.24-33. Tarihi: 25 M 1293 ( 21.02.1876)

İğdi, Özlem Gülenç. Tanzimat'tan sonra İdari Yapılanmada Ankara Örneği (1842- 1908). Ankara: Ankara Üniversitesi SBE Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, 2009.

İzgöer, Ahmet Zeki. "Osmanlı Salnamelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi", TALİD, 3 (6), 2005, ss.539-552

Karsandık, Özlem. Çağdaşlaşma Sürecinde Adana. Ankara: Ankara Üniversitesi SBE Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, 2012.

Kılıç, Selda Kaya. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de İl Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1995.

Kırmızı, Abdulhamit. "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Maliye Nazırları (1838-1922)", TALİD, 1(1), 2003, ss. 97-114.

Kuneralp, Sinan. Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922): Prosopografik Rehber. İstanbul: ISIS, 1999.

Özkaya, Yücel. "Mütesellim", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 32. Cilt, İstanbul, 2001, ss.203-204

Öztürk, Said. Osmanlı Salnamelerinde Maraş Sancağı, 1284-1326/1867-1908, 1.Cilt, Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Armağanı, 2006.

"Sâl-nâme", İslâm Ansiklopedisi, X. Cilt, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966, ss. 134-136.

Satıcı, Emre. 19. Yüzyılda Hüdavendigar Eyaleti. Ankara: Ankara Üniversitesi, SBE Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, 2008.

Süreyya, Mehmet. Sicil-i Osmanî, II. Cilt, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1311a.

Süreyya, Mehmet. Sicil-i Osmanî, III. Cilt, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1311b.

Süreyya, Mehmet. Sicil-i Osmanî, IV. Cilt, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1311c.

Sarıkaya, Yaşar, "Osmanlı Dönemi Konya'sında Medrese Kurucusu ve Patronu Olarak Sufiler ve Âlimler", Turkish Studies Vol.2/1, Winter, 2007, ss. 162-195.

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1708055149_8sar%C4%B1kayaya%C5%9 Far.pdf

Şahin, İlhan. "Kastamonu", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 24. Cilt, İstanbul, 2001, ss. 585-588.

"Tuna Vilayeti Namıyla Bu Kere Teşkil Olunan Dairenin İdare-i Umumiye ve Hususiyesine ve Tayin Olunacak Memurlarının Suver-i İntihablarıyla Vazife-i Daimesine Dair Nizamname", Düstûr, Defa-yı Saniye, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1282, ss. 517-536. Tarihi: 07 Cemaziye'l-ahir 1281 (7 Kasım 1864).

Tural, Erkan. "1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiyye-i Vilâyât Talimâtnâmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler, 14. Cilt, 1 Ocak 2005, ss. 71-91.

Türkoğlu, Ömer (Haz.). Sâlnâmelerde Çankırı: Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmelerinde Çankırı (Kengırı) Sancağı (1869-1903), Çankırı: Çankırı Valiliği, 1999.

Tönük, Vecihi (Haz.). Türkiye'de İdare Teşkilatı, Ankara: Kanat, 1945.

"Vilayet Nizamnamesi", Düstûr, 1. Tertip, 1. Cilt, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1289, ss. 608-624.

Kaynak Göster