1848-1849 MACAR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE SÁNDOR PETOFİ'NİN YERİ VE SEKELLERE DAİR DÜŞÜNCELERİ

1848-49 Macar Bağımszılık Mücadelesi, uzun yıllar Habsburg hakimiyeti altında yaşayan Macar ulusunun, bilhassa 1789 Fransız Devrimi'nin ortaya attığı düşüncelerin de etkisiyle özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmak adına ayaklandığı ve bu uğurda ağır bedellerin ödendiği, büyük mücadelelerin verildiği, ancak bu büyük mücadelelere karşın hüsranla sonuçlanan ulusal bir direniştir. Bu mücadelenin yansımalarını ve yankılarını sadece tarih sahnesinde değil, edebî satırlarda da görmek mümkündür

Sándor Petofi's Role in the Hungarian Revolution of 1848-1849 and Thoughts about Sequels

The Hungarian Revolution (War of Inpependence) of 1848-1849 is a national resistance initiated by the the Hungarian people, who living under the Habsburg Monarchy for long years, and especially also with the effect of the ideas put forward by the French Revolution between 1789 and 1799, revolted in the name of freedom and independence, and as a result of it they paid a heavy price and suffered greatly. But, inspite of this big struggle, it was resulted in frustration. The reflections and echoes of this can be seen not only in the stage of history, but also in the literary lines. This study dwells upon Sándor Pet?fi's role in this struggle who is considered a national poet and who holds an important place March 15, 1848 revolution in Hungary, exploring how this struggle is reflected in his poetry of this process, and how it is resonated in Hungary. But more importantly, this study analyzes Pet?fi's ideas and views in this period on the sequels which were and are still discussed regarding their origin for long in this field.

Kaynakça

BEÖTHY, Zsolt. A magyar irodalom története. 2. baskı. Budapest: Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. Társulat, 1896.

BRAUCH, Magda. "Szerelem gyöngyei." Nyugati Jelen 17 Nisan 2007: Web. 25 Mart 2015.

GÜNGÖRMÜŞ, Naciye. "Ölümünün 140. Yıldönümünde Sándor Petofi." DTCF Dergisi XXXIV. 1-2 (1991): 109-115.

ILYÉS, Gyula. Petofi Sándor. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962.

KLANICZAY, Tibor. A magyar irodalom története III. Budapest: Akadémia Kiadó, 1965.

MOÓR, Elemér. A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete. Szeged: Somogyi - Könyvtár és Városi Mşzeum, 1944.

NECATİGİL, Behçet. "Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler." Türk Dili, Çeviri Sorunları Özel Sayısı. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1978.

ÖZERDIM, Sami Nabi. "Macar Yazınından Çeviriler". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllık 1979-1980. Ankara: S.B.F Basın ve Yayın Yüksekokulu Basımevi, 1981. 247-262.

PÁL, Fodor. "Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Macar Reform Hareketleri ve 1848-1849 Devrimi." Doğumunun 200. Yıldönümünde Lajos Kossuth 1848-49 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Osmanlı-Macar İlişkileri Sempozyumu. Ed. Celal İnal-Naciye Güngörmüş. Ankara: 2002. 17-42.

PETOFI, Sándor. Aşk ve Hürriyet Şiirleri. Çev. Necmi Seren. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi, 1943.

PETOFI, Sándor. Şiirler. Çev. Tahsin Saraç. İstanbul: Cem, 1976.

Petofi Sándor költeményei. Budapest: Helikon Kiadó, 1989.

PETOFI, Sándor. Útirajzok. Budapest: Neumann Kht., 2002. Magyar Elektronikus Könyvtár. Web. 13 Mart 2015.

RÁSONYI, László. "Sekeller ve Adlarının Menşei." Çev. Öksel Göçmen. Türk Kültürü X.113 (1972): 289-294.

SZERB, Antal. Magyar irodalom történet. 10. Baskı. Budapest: Magveto Könyvkiadó, 1934.

Kaynak Göster