ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI

Eğitim sistemlerinin en önemli işlevlerinden birisi demokratik bireyler yetiştirmektir. Demokrasi ancak demokrasiyi davranış biçimi olarak özümsemiş ve demokrasi ilkelerini yaşama uygulayabilmiş insanlardan oluşan toplumlarda yaşamakta ve gelişmektedir. Demokrasiyi yaşatma, demokratik değerleri benimsemiş bireyleri yetiştirmekle mümkündür. Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının demokratik tutumlarını belirlemektir. Araştırmada Gözütok (1995) tarafından Türkçeye uyarlanan ”Demokratik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının demokratik tutumları cinsiyet, üniversite, bölüm, anne eğitim düzeyi, gelir düzeyi, kardeş sayısı değişkenleri açısından farklılaşırken, baba eğitim düzeyine göre farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.

Democratic Attitudes of Prospective Teachers

One of the most important functions of any educational system is to bring up democratic individuals. Democracy survives and develops only in the societies formed of people who have grasped it as behaviour and who can apply its principles their lives. Maintaining democracy will be possible by bringing up individuals who accept democratic values. The purpose of this research is to assess the democratic attitudes of prospective teachers enrolled in Education Faculties. "Democratic Attitude Scale" adapted into Turkish by Gözütok (1995) was used in the study. Democratic attitudes of prospective teachers differed significantly in terms of gender, university, department, education level of their mothers, economic status of their parents and number of sibling but did not differ in terms of education level of thei father

Kaynakça

Ada, Ş. ve Koç, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Lisans Eğitimleri Süresince Demokratik Tutumlardaki Değişmelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 27–30 Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.

Arıbaş, S. (1999). Milli Kültür, Bilim ve Eğitim Alanındaki İlişki, Milli Eğitim, Sayı: 141, 19- 21.

Aycan, N. ve Çalık, D. (2003). İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi: Manisa İli Örneği, C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 19–29.

Bulut Serin, N. (2006). Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve rehberlik Bölümü Öğrencilerinin (Okul Psikolojik Danışmanı Adayları) Demokratik Tutumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 12-22.

Büyükkaragöz, S. (1995). Yüksek Öğretim Programları ve Demokratik Tutumlar. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.

Cüceloğlu, D. (2000). İçimizdeki Biz, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Demoulin, D.F. & Kolstad, R. (2000). Assessing the Gains of Behavioral Dynamics Essential for Success in Democracy for Teacher Education Students. College Student Journal, 34 (3), 417-424.

Duman, B. (2004). Öğrenme Öğretme Sürecindeki Entelektüel Şizofrenizm, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.

Duman, T. ve Koç, G. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ekiz, D. (2003). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanları ve Dersler Hakkındaki Olumsuz Algılarının Tespit Edilmesi: Etnografik Bir Araştırma, Eğitim Araştırmaları, 12, 91- 103.

Ektem, I. S. ve Sünbül, A. M. (2011). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 159- 168.

Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2008).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim, Sayı: 180, 204-215.

Ertürk, S. (1985). Diktacı Tutum ve Demokrasi, Dördüncü Baskı, Yelkentepe Yayınları:8, Ankara: Sistem Ofset Matbaası.

Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 10-22.

Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Sayı: 19, 211-222.

Gömleksiz, M. N. ve Kan A. Ü. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği), Milli Eğitim, Sayı: 178, 44-63

Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.

Gürol A. ve Yalçın, H. (2009). İlköğretim Programının Öğrenci Sayısının Fazla Olduğu Sınıflarda Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri (21-23 Mayıs 2009), Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Eskişehir.

Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler Alan Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 4(2), 270-299.

Güvenç, B. (1997). Türk Kimliği, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Hassan, Ü. (1990). Türkiye Tarihi I, Düşünce ve Bilim Tarihi, İstanbul: Cem Yayınları.

Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2006). Öğretmen Adaylarında Demokratik Tutum, Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 149-158

Kepenekçi, K. Y. (2003). Demokratik Okul, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11,44-53

Kongar, E. (1993). Demokrasi ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Mumcu, A. (1994). Tarih Açısından Türk Tarihinin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Ömerustaoğlu, A. (2004). Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Diğer Anabilim Dallarında Öğrenim

Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, 216-226.

Özbek, R. (2004). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004 Bildiriler, Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını.

Sağlam, H. İ. (1997). “İlköğretim Okullarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü, Milli Eğitim, Sayı: 146, 67-71.

Saracaloğlu, A. S., Evin, İ. & Varol, S. R. (2004). İzmir İlinde Çeşitli Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenler ile Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 335-364.

Taçman, M. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları, İlköğretim sınıf öğretmenlerinin center.org/index.php/cjes/article/.../6/9. Erişim Tarihi: 21.05.2011. tutumları.

www.world-education

Tanilli, S. (1982). Devlet ve Demokrasi, 3. Basım, İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Touraine, A. (1997). Demokrasi Nedir? Çev: Olcay Kural, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Ulusoy, K. (2007). “Lise Tarih Programımda Yer Alan Geleneksel ve Demokratik Değerlere Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim, Eğitim ve Bilim, 22(107), 15-22.

Yalar, T. (2010). İlköğretim 3.Sınıflarda Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-41

Yanardağ, A. (2000). “Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği).” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Yüksel, S. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 171-200.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zgefd606647, journal = {Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1305-0060}, address = {[email protected]}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {Gömleksiz, Mehmet Nuri and Çetintaş, Sare} }
APA Gömleksiz, M , Çetintaş, S . (2011). ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47948/606647
MLA Gömleksiz, M , Çetintaş, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI" . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (2011 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47948/606647>
Chicago Gömleksiz, M , Çetintaş, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI". Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (2011 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI AU - Mehmet Nuri Gömleksiz , Sare Çetintaş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 17 SN - 1305-0060- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI %A Mehmet Nuri Gömleksiz , Sare Çetintaş %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI %D 2011 %J Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1305-0060- %V %N 17 %R %U
ISNAD Gömleksiz, Mehmet Nuri , Çetintaş, Sare . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI". Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / 17 (Aralık 2011): 1-14 .
AMA Gömleksiz M , Çetintaş S . ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI. ZGEFD. 2011; (17): 1-14.
Vancouver Gömleksiz M , Çetintaş S . ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; (17): 1-14.
IEEE M. Gömleksiz ve S. Çetintaş , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 17, ss. 1-14, Ara. 2011

13798 8345

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA KARŞILAŞTIKLARI OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Taner Altun, Durmuş EKİZ, Merve ODABAŞI

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer KUTLUCA, Yılmaz ZENGİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Sare ÇETİNTAŞ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kürşat YENİLMEZ, Serap ÇALIŞKAN

KUDER-RICHARDSON 20, CRONBACH’IN ALFASI, HOYT’UN VARYANS ANALİZİ, GENELLENİRLİK KURAMI VE ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Vahit BADEMCİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLGİ HARİTASI KULLANIMI: EKOSİSTEM ÖRNEĞİ

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ahmet BACANAK, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Salih DEĞİRMENCİ

ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞUN, Gül Kaleli YILMAZ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)

Gülay EKİCİ, Murat HEVEDANLI

MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Güney HACIÖMEROĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL DİL BECERİLERİNDEN OKUMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİ ve KAVRAM YANILGILARI

Mehmet TEMİZKAN