Neovasküler tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab uygulamalarında tedavi etkinliği ve rekürrens üzerinde etkili olan faktörler

Amaç: Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) nedeniyle uygulanan intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun etkinliğini ve tedavi üzerinde etkili olan faktörleri değerlendirmek Yöntemler: Kliniğimizde neovasküler tip YBMD’de intravitreal ranibizumab enjeksiyonu uygulanan 60 hastanın 60 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastalara birer ay arayla 3 doz enjeksiyon yapıldıktan sonra aylık takiplerde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), fundus fluoresein anjiografi (FFA) ve optik kohorens tomografi (OKT) bulgularına göre enjeksiyon tekrarı uygulandı. Hastalar; enjeksiyon sayısı, takip süresi, tedavi öncesi ve kontrollerdeki EİDGK, santral makula kalınlığı (SMK), başarıda, rekürrens üzerinde etkili olan faktörler açısından değerlendirildi. Bulgular: 30’u (%50) erkek 30’u (%50) kadın olan hastaların ortalama yaşı 67±9,14 (50-84) yıl idi. Olgulardaki tedavi öncesi ortalama görme keskinliği 1,12 ± 0,69 logMAR iken 12. ayda ise, 0,92 ± 0,63 logMAR idi. Tedavi öncesi ortalama SMK 343,1±97 µm iken, 12. ayda ise 286 ± 75,5 µm saptandı. 20 gözde (%33,3) ilk 3 enjeksiyon yeterli olurken 40 gözde (%66,7) enjeksiyon tekrarı gerekti. Ortalama enjeksiyon sayısı 4,23±1,21 idi. Son fonksiyonel ve anatomik başarıyla yaş, cinsiyet, lens tipi ve membran tipi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken başlangıç görmesi düşük olan olgularda daha fazla görme kazancı elde edildi. Rekürrens oranının yaş, başlangıç görme düzeyi ve membran tipi ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi gözlenmese de klasik komponenti olan membranlar gizli tipe oranla daha fazla enjeksiyon gerektirdi. Sonuç: Neovasküler tip YBMD’de etkin ve güvenilir bir yöntem olan ranibizumab enjeksiyonu sonucu en fazla görme kazanımı başlangıç görmesi düşük olan olgularda elde edilirken klasik komponent varlığı, yüksek başlangıç görme keskinliği ve düşük yaş daha fazla ilave enjeksiyon gerektirmektedir.

Factors affecting the efficacy of treatment and recurrence in intravitreal ranibizumab applications in neovascular age-related macular degeneration

Objective: To evaluate the efficacy of intravitreal ranibizumab treatment and factors affecting the treatment in neovascular type age-related macular degeneration Methods: Ranibizumab injected 60 eyes of 60 patients with the diagnosis of neovascular age-related macular degeneration in our clinic were analyzed retrospectively. After three consecutive 3-month follow-up dose injection, decision to perform re-injections was according to best corrected visual acuity, fundus fluorescein angiography and optical coherence tomography findings in consecutive month follow-up. Patients were evaluated in terms of number of ranibizumab injections, pre-treatment and follow-up best-corrected visual acuity, central macular thickness, factors affecting the treatment and recurrence. Results: 30 (50%) of patients were male and 30 (50%) were women with a mean age of 67 ± 9.14 (50-84). While pretreatment visual acuity average of the cases was 1.12 ± 0.69 logMAR, at the end of 12th month was 0.92 ± 0.63 logMAR. While pre-treatment mean central macular thickness was 343.1 ± 97 µm, in the 12th month was 286 ± 75.5 µm. While the first 3 injections were enough in 20 (33.3%) eyes, but 40 (66.7%) eyes had to be re-injected. Average number of injections was 4.23 ± 1.21. While there was no significant correlation between recent functional and anatomical success with age, gender, type of lens and membrane type, more vision gain was obtained in patients with initial lower visual acuity. The age of patients, pre-treatment visual acuity, membrane type were found to have no significant effect on recurrence rate. Membranes with classic component required more injection than occult type. Conclusion: After intravitreal injection of ranibizumab which is safe and effective in neovascular type of age-related macular degeneration more vision gain was obtained in patients with initial lower visual acuity and presence of classic component initial higher visual acuity, lower age required more injection.

Kaynakça

1. Evans J, Wormald R. Is the incidence of registrable age related maculopathy increasing? Br J Ophthalmol 1996;80:9-14.

2. Neely KA, Bressler NM, Bressler SB. Clinical characteristics, epidemiology and natural history of age related macular degeneration. Ophthalmol Clin North Am 1996;6:291-306.

3. Bressler NM, Bressler SB, Hawkins BS, et al. Submacular Surgery Trials Pilot Study Investigators. Submacular surgery trials randomized pilot trial of laser photocoagulation versus surgery for recurrent choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration: I. Ophthalmic outcomes Submacular surgery trials pilot study report number 1. Am J Ophthalmol 2000;130:387-407.

4. Lewis H, Kaiser PK, Lewis S, Estafanous M. Macular translocation for subfoveal choroidal neovascularization in agerelated macular degeneration: a prospective study. Anı J Ophthalmol 1999;128:135-146.

5. Argon laser photocoagulation for neovascular maculopathy. Five-year results from randomized clinical trials. Macular Photocoagulation Study Group. Arch Ophthalmol 1991;109:1109-1114.

6. Harding S. Photodynamic therapy in the treatment of subfoveal choroidal neovascularisation. Eye 2001;15:407-412.

7. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. MARINA Study Group. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006 5;355:1419-31.

8. Brown DM, Kaiser PK, Michels M, et al. ANCHOR Study Group. Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006;355:1432-1444.

9. Abraham P, Yue H, Wilson L. Randomized, double masked, sham controlled trial of ranibizumab for neovascular age related macular degeneration: PIER study. Am J Ophthalmol 2010;150:315-324.

10. Lalwani GA, Rosenfeld PJ, Fung AE, et al. A variable-dosing regimen with intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: year 2 of the PrONTO Study. Am J Ophthalmol 2009 Jul;148:43-58.

11. Holz FG, Amoaku W, Donate J, et al. SUSTAIN Study Group. Safety and efficacy of a flexible dosing regimen of ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: the SUSTAIN study. Ophthalmology 2011;118:663- 671.

12. Şengül A, Artunay Ö, Yüzbaşıoğlu E, ve ark. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülari- zasyonlarında intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız. Ret-Vit 2010;18:143-148.

13. Aslankara A, Öner FK, Yaman A, ve ark. Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyonu. Ret-Vit 2010;18:134-138.

14. Gupta OP, Shienbaum G, Patel AH, et al. A treat and extend regimen using ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration clinical and economic impact. Ophthalmology 2010;117:2134-2140.

15. Ünlü N, Acar MA, Üney G, et al. Yaşa bağlı maküla dejenerasansında Anti-VEGF tedavisinde rekürrens zamanı. Ret-Vit 2012;20:22-26.

16. Hörster R, Ristau T, Sadda SR, et al. Individual recurrence after anti-VEGF therapy for age-related macular degeneration. Grafes Arch Clin Exp Ophthalmol 2011;249:645-652.

17. Kang S, Roh YJ. One-year results of intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration and clinical responses of various subgroups. Jpn J Ophthalmol 2009 Jul;53:389-395.

18. Ünlü N, Hazırolan D, Acar MA, ve ark. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda inravitreal ranibizumab uygulamalarında son fonksiyonel ve anatomik başarıya etkili faktörler. Ret-Vit 2011;19:103-107.

19. Menghini M, Kurz-Levin MM, Amstutz C, et al. Response to ranibizumab therapy in neovascular AMD - an evaluation of good and bad responders. Klin Monbl Augenheilkd 2010;227:244-248.

20. Shona O, Gupta B, Vemala R, Sivaprasad S. Visual acuity outcomes in ranibizumab-treated neovascular age-related macular degeneration; stratified by baseline vision. Clin Experiment Ophthalmol 2011;39:5-8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.9b 2.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Relationship between chronic obstructive pulmonary disease and levels of vitamin D

Buket ÇİLİNGİR MERMİT, HÜLYA GÜNBATAR

Evaluation of very low birth weight infants in the neonatal intensive care unit of a university hospital

Arzu GEBEŞÇE, Haşim USLU, Esengül KELEŞ, Mehmet DEMİRDÖVEN, Alparslan TONBUL, Bülent BAŞTÜRK, Hamza YAZGAN

Fetal interrupted aortik ark tip B'nin antenatal değerlendirilmesi

Ali BABACAN, Yaşam Kemal AKPAK, Okan ÖZDEN, Selami SÜLEYMANOĞLU, Ersin ÖZTÜRK, Ercüment MÜNGEN

Diyarbakır ilinin 2005-2010 yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu

MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Halide KAYA, MELİKE DEMİR, Hatice ŞEN SELİMOĞLU, CENGİZHAN SEZGİ, Özlem ABAKAY, Abdullah TANRIKULU ÇETİN, Abdurrahman ABAKAY

Adölesan amatör futbolcularda görülen spina iliaka anterior ve superior avulsiyon kırıklarının konservatif tedavisi: İki olgu sunumu

Umut Hatay GÖLGE, Burak KAYMAZ, Ferdi GÖKSEL, Ersin KUYUCU, Erkam KÖMÜRCÜ

Hipertansiyon sıklığı, farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontrolünü etkileyen etmenler

MELİH KAAN SÖZMEN, Gül ERGÖR, Belgin ÜNAL

Arsenik maruziyeti olan kişilerde serum gama glutamil transferaz ve ürik asit düzeylerinin değerlendirilmesi

CEYLAN BAL, Oya GÜNGÖR TORUN, Mehmet Erdem ALAGÜNEY, Asım HOCAOĞLU, MÜJGAN ERCAN KARADAĞ, Ayşe BÖKE, Lütfiye TUTKUN, ÖMER HINÇ YILMAZ

Sağlık çalışanlarının çocuklarında depresif belirti sıklığı

P. Gamze BUCAKTEPE ERTEN, Sercan ÇELİK BULUT, Aysun TEKELİ, COŞKUN ÖZTEKİN, TAHSİN ÇELEPKOLU, Vasfiye DEMİR, Elif DEĞİRMEN

Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi

Sibel SAK, Mahmut ERDEMOĞLU, ELİF AĞAÇAYAK, Ahmet YALINKAYA, Talip GÜL

An application of multilayer neural network on hepatitis disease diagnosis using approximations of sigmoid activation function

ONURSAL ÇETİN, FEYZULLAH TEMURTAŞ, Şenol GÜLGÖNÜL