Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Amaç: Karotis arter stentleme (KAS), karotis endarterek- tomi (KEA) tedavisine alternatif tedavi şekli olarak günü- müzde giderek daha sık uygulanmaktadır. Bu çalışmada kliniğimize başvuran, karotis arter hastalığı tanısı konulan ve KAS ile revaskülarize edilen hastaların kısa vadeli kli- nik sonuçlarını sunmayı amaçladık. Yöntemler: Tek merkezli, geriye dönük Haziran 2013- Ocak 2016 tarihleri arasında karotis artere müdahale ge- rekliliği olan ve KAS işlemini kabul eden hastalar çalışma- ya dahil edildi. Hastanın klinik özellikleri ve işlem ile ilgili verileri hasta dosyaları taranarak elde edildi. Daha sonra taburculuk sonrası hastanın yaşayıp yaşamadığı ve işlem sonrası yeni inme geçirip geçirmediği hastane kayıtların- dan ve/veya telefon ile öğrenildi. Bulgular: Dahil edilme kriterlerini sağlayan 82 hasta ça- lışmaya alındı. Hastaların %59’i erkek olup, yaş ortala- ması 68±9 yıl olarak saptandı. Hastaların %56’sı semp- tomatik idi. Bütün hastalara stent takıldı, %85 hastaya distal emboli koruyucu cihaz, %15’inde de MOMA yön- temi kullanıldı. İşlem ile ilişkili olarak 64 hastaya sağ, 18 hastaya sol ve 2 hastaya iki taraflı olmak üzere 82 has- taya toplamda 84 başarılı KAS işlemi yapıldı. Sadece 1 hastaya rezidü darlık nedeniyle ikinci stent yerleştirme ihtiyacı oldu. İşlemle ilişkili sadece 1 hastada 24 saate tamamen düzelen hava embolisine bağlı 2 hastada fazla opak alımına bağlı 24 saat sonra tamamen düzelen kont- rast nörotoksisitesi oldu. Sonuç: Deneyimli merkezlerde KAS başarılı bir şekilde uygulanmakta olup komplikasyon riski oldukça düşüktür. KAS’ın orta vadeli klinik sonuçları oldukça yüz güldürü- cüdür.

Carotid Artery Stenting: Retrospective Evaluation of Experience of an Invasive Tertiary Center

Objective: Carotid artery stenting (CAS) is being applied more frequently as an alternative mode of treatment to carotid endarterectomy. We aimed to present the short- term clinical outcomes of the patients admitted to our clinic with a diagnosis of carotid artery disease and revas- cularized by CAS. Methods: The study was retrospective and a single- centered study. Between June 2013-January 2016 the patients with an indication for carotid artery intervention and accepted CAS procedure were included in the study. Clinical characteristics and procedural data of the patients were obtained by scanning patient files. After discharge, hospital records were scanned and patients were called to learn whether or not patients were alive and that they have suffered a recent stroke. Results: We included 82 patients that meet the inclusion criteria in the study. 59% of patients were male with a mean age of 68±9 years. 56% of patients were symp- tomatic. In all patients, stents were used. 85% of patients distal embolic protection devices and 15% MOMA were used. 64 right, 18 left, and two bilateral carotid arteries were stented with a total of 82 patient of 84 successful CAS. Due to residual stenosis a second stent was im- planted only in one patient. One patient experienced a partial muscle weakening in upper extremity due to an air embolism and 2 patients received opac material which recovered spontaneously in 24 hours. Conclusion: CAS is being successfully applied with a very low risk of complications in experienced centers. Short-term clinical results of CAS are quite satisfactory.

Kaynakça

1. Polat N, Elbey MA, Akıl E, ve ark. Karotis artere stent yerleştir- me: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları. Dicle Tıp Dergisi 2014;41: 685-689.

2. Hıdıroğlu M, Çetin L, Kunt A, et al. Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları. Turk Gogus Kalp Damar Derg 2010;18:190-195.

3. Ertem AG, Akdemir R, Kılıç H, Yeter E. Karotis artere stent yer- leştirmenin orta dönem klinik sonuçları: Tek merkez çalışması. Sakarya Tıp Dergisi. 2013;3:65-71.

4. Dumont TM, Rughani AI. National trends in carotid artery revascularization surgery: clinical article. J Neurosurgery 2012;116:1251-1257.

5. Aykan AÇ, Gül İ, Gökdeniz T, et al. Semptomu olan yüksek riskli hastalarda karotis arter stentleme: Tek merkez deneyimi. Koşu- yolu Kalp Dergisi 2013;17:91-4.

6. Shao A, Dong X, Zhou J, et al. Comparison of carotid artery endar- terectomy and carotid artery stenting in patients with atheroscle- rotic carotid stenosis. J Craniofacial Surg 2014;25:1441-1447.

7. Kerber CW, Cromwell LD, Loehden OL. Catheter dilatation of proximal carotid stenosis during distal bifurcation endarterec- tomy. Am J Neuroradiol 1980;1:348-349.

8. Naylor AR. Randomized study of carotid angioplasty and stenting versus carotid endarterectomy: a stopped trial. J Vascular Surg 1998;28:326-334.

9. Jordan WD, Schroeder PT, Fisher WS, McDowell HA. A com- parison of angioplasty with stenting versus endarterectomy for the treatment of carotid artery stenosis. Ann Vascular Surg 1997;11:2-8.

10. Gray WA, Yadav JS, Verta P, et al. The CAPTURE registry: results of carotid stenting with embolic protection in the post approval setting. Catheter Cardiovascular Interven 2007;69:341-348.

11. White CJ, Iyer SS, Hopkins LN, et al. Carotid stenting with distal protection in high surgical risk patients: the BEACH trial 30 day results. Catheter Cardiovascular Interven 2006;67:503-512.

12. Matsumura JS, Gray W, Chaturvedi S, et al. Results of carotid artery stenting with distal embolic protection with improved sys- tems: Protected Carotid Artery Stenting in Patients at High Risk for Carotid Endarterectomy (PROTECT) trial. J Vascular Surg. 2012;55:968-76. e5.

13. Ansel GM, Hopkins LN, Jaff MR, et al. Safety and effectiveness of the INVATEC MO. MA® proximal cerebral protection de- vice during carotid artery stenting: Results from the ARMOUR pivotal trial. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2010;76:1-8.

14. Gurm HS, Yadav JS, Fayad P, et al. Long-term results of carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2008;358:1572-1579.

15. Kim LK, Yang DC, Swaminathan RV, et al. Comparison of trends and outcomes of carotid artery stenting and endarterectomy in the United States, 2001 to 2010. Circulation: Cardiovascular In- terventions. 2014;7:692-700.

16. Saw J. Carotid artery stenting for stroke prevention. Canadian J Cardiol 2014;30:22-34.

17. Zahn R, Mark B, Niedermaier N, et al. Embolic protection devic- es for carotid artery stenting: better results than stenting without protection? Eur Heart J 2004;25:1550-1558.

18. Furie KL, Kasner SE, Adams RJ, et al. Guidelines for the preven- tion of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:227- 276.

Kaynak Göster

1387 1152

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu

Alper AKIN, Meki BİLİCİ, MURAT SÖKER, Bedri ALBUDAK, FATİH METEROĞLU

Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, ALİ AKKOÇ, Semil AYDIN, REHA GİRGİN, Zeynep Banu AYDIN, Kadir YILDIRIM

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

NURİ YILDIRIM, Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ahmet Özgür YENİEL, M. Coşan TEREK

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Opinions of Operating Room Nurses Regarding Patient and Staff Safety in Operating Room

Çiğdem SEYMAN CANPOLAT, SULTAN AYAZ ALKAYA