Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Araştırmamızda bölgemiz ergenlerini tanımlaya- rak gereksinimlerini belirlemek, problemleri saptayarak çözümlere odaklanmak ve bundan sonra planlanacak ça- lışmalara destek olmayı amaçladık. Yöntemler: Ergen polikliniğine son 6 ayda gelen hasta- lar geriye dönük incelendi. Demografik bilgiler, vücut kitle indeksi (VKİ), okul durumu, ders başarısı, alışkanlıkları, geçirilen travmalar ve psikososyal durumları ile ilgili veri- ler kaydedildi. Bulgular: 124’ü kız, 244 ergen çalışmaya alındı. Yaş orta- laması 12,99 ± 1,89 yıl (10-18 yıl) idi. Ergenlerin %48,3’ü düşük VKİ’ne sahipti. Sigara kullanımı %32,4 (n=79) olup erkeklerde daha fazlaydı. Sigara kullananlarda hem okul başarısı daha düşüktü (p=0,002), hem de intihar düşün- cesi daha fazlaydı (p

The Assessment of Children’s Socio-Demographic Features at the Adolescent Outpatient Clini

Objective: In this study, we investigated socio-demo- graphic characteristics of adolescents living in our region. Methods: Were analyzed, retrospectively, patients admit- ted Dicle University Faculty of Medicine’ adolescent out- patient clinic. Demographic data, body mass index (BMI), medical history and family background, school status, academic achievement, habits, trauma and psychosocial status were recorded. Results: Of the 244 adolescents, 124/%) were females. The average age of cases was 12.99 ± 1.89 years (10-18 years). 48.3% of adolescents were low BMI. The smoking rate of 32.4% (n=79) and was higher in men. In smok- ers, school performance was lower (p = 0.002), and the rate of suicidal idea was higher (p < 0.001). In those with family history of suicide, the rate of suicidal thoughts or attempted suicide was higher (p = 0.005, p = 0.022, re- spectively). Similarly, in cases exposed to physical vio- lence, the rates of attempted suicide or suicidal thoughts were higher (p=0.011, p=0.001, respectively). In addition, in cases exposed to psychological violence the rates of attempted suicide or suicidal thoughts were higher (p<0.001, p<0.001, respectively). Conclusion: Adolescents, for they can complete this period in a healthy way, health-care services, education units, especially their parents, should be made aware of the adolescence period-specific problems. Additionally, special centers customized adolescents, should be cre- ated and supported by state and private institutions.

___

1. Altıparmak S, Taner Ş, Türk Soyer M, Eser E. İzmir/Bornova ilköğretim ikinci kademe devlet okullarındaki ergenlerde ya- şam kalitesi. Anadolu Psikiyatr Derg 2012;13:167-173.

2. Alikaşifoğlu M. Approach to adolescent. Turk Arch Pediatrics 2005;40:191-198.

3. Aksoydan E, Çakır N. Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değer- lendirilmesi. Gulhane Med J. 2011;53:264-270.

4. Ercan O, Alikaşifoğlu M, Erginöz E, ve ark. İstanbul lise genç- lerinde riskli davranışların sıklığı ve cinsiyete göre dağılımı -Cerrahpaşa Gençlik Sağlığı Araştırması- 2000. Türk Pediatri Arşivi 2001;36:199-211.

5. Özcan S, Kurdak H, Akpınar E, et al. Adolesanlarda Cinsel Sağlık ve Sorunlar. http://www.ailehekimligi.com.tr/userfi- les/Adolesanda cinsel saglik ve sorunlar.doc/

6. Aruoba O. Benlik. İstanbul: Metis Yayınları, 2005;12-50.

7. Özenoğlu A, Kumcağız H, Tokay A, et al. Relationships of body image and eating attitudes with sociodemographic, psy- chologic and nutritional factors in university students attend- ing first classes. Turk Klinikleri J Med Sci 2013;33:972-980.

8. Kayhan EŞ, Şahin TK. Konya'da iki yetiştirme yurdunda ba- rınan adölesanların beslenme durumları. Beslenme ve Diyet Dergisi 2000;29:25-33.

9. Şanlıer N, Güler A. İlköğretimin ikinci kademesinde eğitim gören öğrencilere verilen beslenme eğitiminin öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi ve alışkanlıklarına etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2005;32:31-38.

10. Karadağ Çaman Ö, Özcebe H. Ankara'da yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenler: Ruhsal belirtileri, fiziksel etkinlik düze- yi ve ilişkili etkenler. Türk Psikiyatri Derg 2011;22:93-103.

11. Havlioğlu S, Koruk İ. Göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenler- de yaşam kalitesi düzeyi ve sorun davranışları. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2013;11:11-22.

12. Kelleci M, Gölbaşı Z, İnal S, Kavakcı Ö. Sigara içen ve iç- meyen üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları: Cinsiyetin etkisi. Cumhuriyet Tıp Derg 2012;34:9-16.

13. Mc Ardle P, Wiegersma A, Gilvarry E, et al. European adoles- cent substance use: the roles of family structure, function and gender. Addiction 1997;97:329-336.

14. Arslan HN, Terzi Ö, Dabak Ş, Pekşen Y. Substance, cigarette and alcohol use among high school students in the provincial center of Samsun, Turkey. Erciyes Med 2012;34:79-84.

15. Thirlaway K, Benton D. Participation in physical activity and cardiovascular fitness have different effects on mental health and mood. J Psychosom Res 1992;36:657-665.

16. Lampe A. The prevalence of childhood sexual abuse, physical abuse and emotional neglect in Europe. Z Psychosom Med Psychother 2002;48:370-380.

17. Zoroğlu SS, Tüzün Şar V, Kora M, et al. Probable results of childhood abuse and neglect. Anadolu Psikiyatr Derg 2001;2:69-78.

18. Taner H.A, Çetin F.H, Işık Y, İşeri E. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve ilişkili risk etkenleri. Anadolu Psikiyatr Derg 2015;16:294-300.

19. Gould MS, Greenberg T, Velting DM, Shaffer D. Youth sui- cide risk and preventive interventions: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42:386- 405.

20. Yalaki Z, Çakır İ, Taşar A, et al. Anne ve ergenlerdeki dep- resif belirtilerin ergen intiharları ile ilişkisi. Dicle Med J 2012;39:350-358.

21. Duman M, Özdemir D, Demir K, et al. Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri. Dokuz Ey- lül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;18:236-240

___

Dicle Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

19.1b9.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Prokinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkileri

Mehmet Şerif ARSLAN, AHMET ALTUN, İhsan BAĞCIVAN, CENGİZ GÜNEY, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Epidemiyolojisi ve Endoskopik Bulguları

MEHMET SUAT YALÇIN, BANU KARA, Nevin A. ÖZTÜRK, Şeymus ÖLMEZ, Burçak E. TAŞDOĞAN, Adnan TAŞ

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK

İlerleyici Keratokonus Olgularında Riboflavin/UV-A ile Korneal Çapraz Bağlama Tedavisinin Sonuçları

Erdal KAYDU, İbrahim ERBAĞCI, Seydi OKUMUŞ, Ümit AKSOY

Rastlantısal Prostat Kanseri Tanısında Pozitif Prediktif Değerler

Caner Ediz, Ayşe Nur İHVAN, Nermin KOÇ, Cumhur Selçuk TOPAL, Hüseyin HAYIT

Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu

Alper AKIN, Meki BİLİCİ, MURAT SÖKER, Bedri ALBUDAK, FATİH METEROĞLU

Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Nötrofil/ Lenfosit Oranının Prognozla İlişkisi

Engin ŞENGÜL, Musa ÖZBAY, İsmail TOPÇU

Kronik Diskojenik Bel Ağrıları ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri: Güncelleme

ADEM YILDIRIM