Bir Üniversite Hastanesi'nde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili hekimlerin bilgi düzeyleri

Amaç: Bu çalışmamızda hastanemiz de çeşitli servislerde çalışan hekimlerin bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (BZBH)’ lar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamız bir anket çalışması olup, 2015 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde akademik personel ve asistan doktorlardan oluşan 105 kişiye gönüllülük esasına bağlı olarak uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan 105 gönüllü hekimin 77 (%73,3) tanesi erkek olup 28 (%26,7) tanesi kadındı. Hekimler yaş aralıklarına göre değerlendirildiğinde 24-30 yaş aralığında 63 (%60), 31- 35 yaş aralığında 21 (%20 ), 36-40 yaş aralığında 14 (%13,3), 41 yaş ve üzerinde ise toplam 7 (%6,7) hekim bulunmakta idi. Hekimlerin 90 (%85,7)’ ının BZBH’ lar hakkında kendini bilgi yönünden yetersiz hissettiğini tespit ettik. Araştırmamızda yaş grubu, cinsiyet, unvan ve hekimlik süresi ile bilgi düzeyi arasında anlamlı istatistiksel bir fark saptanmadı (p>0,05). Çalışmamızda hekimlerin çalıştıkları birimlere göre bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında Enfeksiyon Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı gibi BZBH’ lar konusunda hizmet içi eğitim alan birimlerde BZBH’ lar hakkındaki bilgilerinin diğer birimlerle karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p

The knowledge of physicians about notifiable diseases in a University hospital

Objective: In the present study, evaluation of knowledge levels of the physicians practicing in different services of our hospital about notifiable infectious diseases (NID). Methods: The present study was a questionnaire and applied to 105 volunteer individuals including academic personnel and residents in Dicle University Medical Faculty Hospitals in 2015. Results: Volunteer physician participants of our study consisted of 77 (73.3%) males and 28 (26.7%) females. When the physicians were evaluated according to the age range, 63 (60%) were between 24-30, 21 (20%) were between 31-35, 14 (13.3%) were between 36-40 and 7 (6.7%) physicians were at 41 years and over. We detected that 90 (85.7%) physicians felt themselves ineligible about NIDs. In the present research, no significant statistical difference was detected between the age group, title, practice period and knowledge level (p>0.05). When knowledge level of the physicians based on the departments, a statistically significant difference was found in knowledge of the departments of which in-service training about NIDs were provided such as Medical Microbiology, Chest Diseases and Public Health departments when compared with other departments (p<0,05). Conclusion: Longer professional experience, title, age and gender factors are not effective on the knowledge level about NIDs; however, higher knowledge level about NIDs in the departments interested in this subject of which in-service training was provided about NIDs reveals the supporting fact that knowledge level is associated with training. Including NIDs into the topics of top priority for orientation training topics and in-service trainings will be useful.

Kaynakça

Keskinler DÜ. Erzurum il sağlık müdürlüğü kayıtlarında yer alan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10:77- 81.

Bayazıt Y. Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi. Türk Hij Den Biyol Derg 2005;62:73-76.

İbrahim İE, Uçku R. Bir üniversite hastanesi bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık bildirimlerinin değerlendirilmesi (2005- 2008). DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012;26:1-7.

T.C. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 24.04.1930/1593 R.G. Tarihi:06.05.1930 R.G. Sayısı:1489. Ulaşılabileceği adres: http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601627.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2015

T.C. Sağlık Bakanlığı. Temel Sağlık Hizmetler Genel Mü- dürlüğü. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi. 22.10.04/1534 sayılı Genelge, R.G. tarihi: 01.01.2005. Ulaşılabileceği adres: http://thsk.saglik.gov. tr/Dosya/mevzuat/yonergeler/bulasicibildirimyonerge.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2015

Akın L. Türkiye’de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların epidemiyolojisi. Türkiye Klin Tıp Bilim Derg 2006;26:655- 665.

Şahin TK, Kara F. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden bildirim durumu. VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri: Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu. Malatya 1999.

Doyle TJ, Glynn MK, Groseclose SL. Completeness of notifiable infectious disease reporting in the United States: An analytical literature review. Am J Epidemiol 2002;155:866- 874.

Durusoy R, Karababa AO. Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri bulaşıcı hastalıkları daha yüksek oranda bildiriyor. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2010;67:1-12.

WHO. Communicable Diseases 2000. 1. Basım. Cenevre: WHO 2000.

Durusoy R. Laboratuvarların bulaşıcı hastalık sürveyansında doğrudan rolü, farklı ülke örnekleri ve Türkiye için öneriler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2010; 67:139-151.

Basar P, Beser E, Ergin F, Yavas K. Aydın ilinde bazı önemli bulaşıcı hastalıkların beş yıllık süreçte değişimleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004;3:265-270.

Durusoy R. The direct cost of hepatitis A in Izmir Dr. Beh- çet Uz Pediatric Hospital in 1999. International Public Health Congress: “Health 21 in Action” İstanbul 2000.

Durusoy R, Kantar M. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulaşıcı hastalık bildirimlerini geliştirmek için laboratuvar tanılarının kullanımı ve bulaşıcı hastalıklar bildirim komitesinin rolü. Ege Tıp Dergisi 2009;48:109-118.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.7b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Radiological screening of abdominal aortic aneurysm in individuals over 65

Hatice HABİBİ ARIÖZ, HAKKI TİMUR SİNDEL, Saim YILMAZ, MEHMET SEDAT DURMAZ, Ayşe KEVEN, Özhan ÖZGÜ

Tükürük bezi sintigrafisinde majör tükürük bezi fonksiyonları hesaplanmasında geri plan düzeltmesinin önemi

BEKİR TAŞDEMİR, Zeki DOSTBİL, İlhan SEZGİN

Primer mesane yerleşimli koryokarsinom olgusu

Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Ulaş ALABALIK, Yaşar BOZKURT, HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM

Venöz tromboemboli yerleşim yeri üzerine Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve MTHFR C677T Gen mutasyonlarının belirleyici rolü

MUAMMER BİLİCİ, İBRAHİM İLKER ÖZ, Sevil İLİKHAN UYGUN, Müzeyyen ARSLANER, Elif KAHRAMAN, Beyza KILAVUZ, Zeynep ÖZDAMAR, ŞEHMUS ERTOP

Blastocystis'in moleküler epidemiyolojisi

FADİME EROĞLU

Toxic epidermal necrolysis secondary to ceftriaxone use: A case report

Mustafa İÇER, Yılmaz ZENGİN, Ercan GÜNDÜZ, HASAN MANSUR DURGUN, MURAT ORAK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, CAHFER GÜLOĞLU

Herediter anjioödemli hastanın anestezi yönetimi

Nergis ATAOL, Murat ÖKSÜZ, Feride KORKMAZ, Alaattin ÖZTÜRK

Laparoskopik splenektomi klinik deneyimimiz: 38 hastanın sonuçları

Zübeyir BOZDAĞ, Ahmet TÜRKOĞLU, BEKİR TAŞDEMİR, Abdullah OĞUZ, Sinan DAL, Abdullah KARAKUŞ, Hıdır BUDAK, Metehan GÜMÜŞ

Assessment of mean platelet volume in type 2 diabetics receiving insulin or oral antidiabetic agents

Fatih ŞAHPAZ, Kemal Türker ULUTAŞ

Tip 1 diyabetli erişkinlerde D vitamini eksikliğinin serum sIL-2R, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri üzerine etkisi

Mehmet TÜRKEN, SEDAT YILMAZ, Leyla ÇOLPAN, Belkıs AYDINOL*, Alpaslan Kemal TUZCU