Arap Modernist Şairlerinin Şiir ve Nesir İlişkisine Bakışı

Çalışma, Arap modernitesi şairlerine göre şiir ve nesir arasındaki yakınlaşma fikrini ve aralarındaki ayrım sorununu ele almaktadır. Bu sorun, daha sonra gelen yenilik ve şiirsel özgürleşme çağrılarının tümü için bir giriş noktasını temsil etmiştir. Çalışma, bu modernistlerin, konumlarını haklı çıkarmak için sundukları sanatsal gerekçeleri belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde şiir ile nesir arasındaki geleneksel ayırım ele alınmıştır. İkinci bölümde, şiirin nesirden ayrılması gerektiğini savunan modernist şairler grubuna yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, şiiri nesre yakınlaştırmaya çağıran modernist şairlere yer verilmiştir. Son bölümde ise, ritmik ve anlamsal yapı üzerinde durulmuş, bunun vezin musikisinin yerine, şiir musikisi için farklı bir alternatif olup olamayacağı incelenmiştir.

The position of Arab Modernist Poets On The Relationship Between Poetry And Prose

The study presents the idea of rapprochement between poetry and prose among the poets of Arab modernity, and the problem of distinguishing between them. This problem represented an entrance to all the calls for renewal and poetic liberation that followed, and the study aims to identify the technical justifications presented by these modernists to justify their position. The study came in an introduction, and four sections: the first dealt with the traditional distinction between poetry and prose, the second dealt with the team of modernist poets who maintained the distinction of poetry from prose, and the third presented the modernist poets calling for a rapprochement between poetry and prose, while the latter dealt with the rhythmic and semantic structure As a distinctive alternative to poetry music from the music instead weights.

___

 • Abdü’s-sabûr, Salâh. el-A‘mâlü’l-kâmile. Kahire: El-Hey’etü’l-Masriyyetü’l-Âmmetü li’l-kitâb, 1991.
 • Abdü’s-sabûr, Salâh. Hayâti Fi‘l-Şi‘r. Kahire: Hey’Etü’l-Masriyyetü’l-Âmmetü li’l-kitâb, 1995.
 • Abdül-Kadir, Hamid. Dirâsâtun Fi İlmin Nefsil-Edebî. Kahire: el-Matbaa el-Nemuzeciyye, 1949.
 • Abdür-Rahmân, İbrahim. Menêhic Nakdüş-Şiir fil-edebil-Arabil-Hadîs, Kahire: Matbat Loncmân, 1.Baskı,1979.
 • Abdüs-Sabûr, Salâh. Divan Salâh Abdis-Sabûr. Beyrut: Dârül-Avde, 1.Baskı, 1983.
 • Allâk, Fatih. Mefhumüş-Şiir İnde Ruveediş-Şiiril-Arabîl-Hur, Dimaşk: Menşurat İttihadil-Kuttâbil-Arap, 2005.
 • Binnîs, Muhammed, el-Hakku fiş-Şiir, ed-Dârül-Beydâ: Dâru Tubkâl, 1.Baskı, 2007.
 • Binnîs, Muhammed. Hadâsetüs-Suâl, Beyrut: ed-Dârül-Beydâ: el-Merkezis-Sakâfiil-Arabî, 2.Baskı, 1988.
 • Binnîs, Muhammed. Zahiretüş-Şiiril-Muâsır fil-Megrib Mukârabe Binyevîyye Tekvînîyye, Beyrut: Dârül-Avde, 1.Baskı, 1979.
 • Binnîs, Muhammed. eş-Şiiril-Arabîl-Hadîs Binyetühü ve İbtelêdetüha, ed-Dârül-Beydâ: Dârü Tubkal, 2. Baskı, 1988.
 • Dru, İlizêbis. eş-Şiirü Keyfe Nefhemühü ve Netezevvakuh. Terceme. Muhammed İbrahimüş-Şuş. Beyrut: Menşurât Mektebet Münemineh,1961.
 • Edünîs, Ali Ahmed Said. Hê Ente Eyyühel-Vakt. Beyrut: Dârül-Edêb, 2.Baskı, 1993.
 • Edünîs, Ali Ahmed Said. Mukaddemetüş-Şiiril-Arabî, Beyrut: Dârül-Avde, 2. Baskı, 1993.
 • Edünîs, Ali Ahmed Said. Siyasetüş- Şiir Dirêsâtun Fi Şiiriyyeti l-Arabiyyetil-Muasara. Beyrut: Dârül-Edêb,1.Baskı,1985.
 • Edünîs, Ali Ahmet Said. es-Sâbitü ve’l-Mütehavvil Bahsün fi’l-İbdâ’ ve’l-İdbâ ‘İnde’l-Arab. el-Cüz’i’s-Sâlis, Sadmetü’l-Hadâse. Beyrut: Dârü’l-‘Avde, 4.Baskı, 1983.
 • el-Hâl, Yusuf. Defâirü’l-Eyyâmi, Efkârün ale’-l-Varak. Landan: Dârü’r-Riyad er-Rayyis, 1987
 • el-Hâl, Yusuf. el-Hadesetü’ş-Şi‘r. Beyrut: Dârü’t-Tali‘a, 1978.
 • el-Hêşimî, Alevî. es-Sükûnul-Muteherrik Dirâsetün fil-Binye vel-üslup. el-İmaârât: Menşurâtt İttihad kuttâb ve Udebâ el-İmaârat, 1.Baskı, 1992.
 • el-Hêşimî, Alevî. Felsefetül-îkâ fiş-Şiiril-Arabî. Beyrut: el-Müessesetül-Arabiyye Lil-Diraasât ven-Neşr, 1.Baskı,2006.
 • İbn Fâris Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-Hemedânî. eS-Sâḥibî fî fıḳhi’l-luġa ve süneni’l-ʿArab fî kelâmihâ, Thk. Ahmed Hasan Bisc, Beyrut: Dârül-Kutübil-İlmiyye, 1.Baskı, 1418-1997.
 • İbn Reşîḳ el-Kayrevânî, Ebû Alî el-Hasen b. Reşîḳ el-Ezdî el-Mesîlî el-Kayrevânî. el-ʿUmde fî meḥâsini’ş-şiʿr ve âdâbih ve naḳdih. Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-‘ilmiyye, 1.baskı, 2001.
 • İbn Sinân el-Hafâcî, Ebû Muhammed Abdullāh b. Muhammed b. Saîd el-Hafâcî el-Halebî. Sırrü’l-feṣâḥa. Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-‘ilmiyye, 1.baskı. 1982.
 • İbn Tabâtabâ, Ebü’l-Hasen Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm Tabâtabâ el-Hasenî el-Alevî. Miʿyârü’ş-şiʿr, Thk. Abbas Abdil-Settar, Beyrut: Dârül-Kutübil-İlmiyye, 1.Baskı, 1982.
 • el-Makâlih, Abdül-Azîz. Asâvatün Minez-Zemenil-Cedîd Dirâsêtün fil-Edebîl-Arabîl-Cedîd. Beyrut: Dârül-Avde, 1.Baskı,1980.
 • el-Makâlih, Abdül-Azîz. el-Abâddül-Mevdüiyye vel-Fenniyye Lihareketiş-Şiiril-Mââsır fil-yemen. Beyrut: Dârül-Avde, 2.Baskı, 1987.
 • el-Makâlih, Abdül-Azîz. eş-Şiirü Beyner-Ruye vet-Teşkîl. Beyrut: Dârüll-Avde, 1.Baskı, 1981.
 • el-Makâlih, Abdül-Azîz. Kıraât fi Edebil-yemenil-Müâsır. Beyrut: Dârül-Avde, 1977.
 • el-Makâlih, Abdül-Azîz. Minel-Beyti ilel-Kasîde Dirâsetün fi Şiiril-yemenil-Cedîd. Beyrut: Dârül-Edêb, 1.Baskı 1983.
 • el-Melâike, Nâzik. el-A‘mâlü’n-Nesrîyyetü’l-kâmile. El-Kahire: El-Meclisü’l-A‘lâ li’s-Sakâfe. 1. Baskı 2002.