"TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”

Temel cümle terimi ile karşılanan yapılara özgü tanım ve değerlendirmelerde dile getirilen özelliklerin her biri, cümlede de bulunan özelliklerdir ve bu özelliklerin önemli bir kısmı da temel cümle terimini açıklamaktan ziyade bir yan cümlenin cümleden ne gibi özelliklerle ayrıldığını belirtmek için dile getirilmiş izlenimini uyandırmaktadır. Dolayısıyla, bu terim, aslında belli bir yapının anlambirimcik, özellik ve kendine mahsus yanlarını belirtmekten uzaktır. Böyle bir terimi kullanma ihtiyacı, temelde bir yan cümle veya bazen de bir iç cümlenin temel cümleye bağlandığı yönündeki görüşten kaynaklanmış gibi görünmektedir. Oysa, yan cümlelerin oluşumunda böyle bir bağlanma değil; bir cümlenin indirgenerek bir başka cümlenin içerisine yerleştirilmesi söz konusudur. İç cümlelerde ise cümlenin herhangi bir indirgeme olmaksızın doğrudan cümlenin içerisine yerleştirilmesinden söz edilebilir. Bu durumda yan cümlenin veya iç cümlenin bağlandığı bir cümle kalmadığına ve yan cümle ile iç cümleyi kapsayan cümlenin “cümle” terimiyle karşılanan yapıdan ayrıt edici bir özelliğinin bulunmadığına göre “temel cümle” diye bir adlandırmaya gerçekten ihtiyaç olup olmadığı konusu sorgulanmalıdır. Bu çalışmada, böyle bir sorgulamaya gidilerek bu noktadaki tercihin “temel cümle” yerine sadece “cümle” terimini kullanmak yönünde olması önerilmiştir.

"TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”

Each one of the features expressed in definitions and reviews specific to structures called main clause are simultaneously specific to sentence and a significant part of these features appear to express in order to indicate different between sentence and subordinate clause instead of explaining main clause term. Therefore, this term is far to specify semes, features and propers of a structure.It is appeared that this term has essentially been needed as a concequence thought which a subordinate clause or reported speech attach to main clause. Whereas, it could be said that a sentence is within an another sentence with reduction not attached the sentence. For reported speech it could be expressed that a sentence is within an another sentence without reduction. In this case, it must been questioned that the term called "main clause" is really needed seeing that a sentence where subordinate clause and reporteed speech attach doesn't remain and the sentence which include subordinate clause and reporteed speech isn't more different than the structure called "sentence". In this work, it would been proffered by questioning this matter that only "sentence" term is been used instead to "main clause" term. 

Kaynakça

ANAR, İhsan Oktay (2006). Puslu Kıtalar Atlası, İletişim Yayınları, İstanbul.

ATABAY, Neşe; ÖZEL, Sevgi; ÇAM, Ayfer (1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul.

BANGUOĞLU, Tahsin (1974). Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul.

BAYKURT, Fakir (2013). Yılanların Öcü, Literatür Yayınları, İstanbul.

BİLGEGİL, Kaya (1963). Eğitim Enstitüleri İçin Türkçe Dilbilgisi Edebiyat Bilgi ve Teorilerine Giriş Faksül 1, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara.

BURDURLU, İbrahim (1967). Uygulamalı Cümle Çözümlemeleri, İzmir 1967.

CEMİLOĞLU, İsmet (2001). Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, TDK Yayınları, Ankara.

DELİCE, İbrahim (2007). Türkçe Sözdizimi, Kitabevi, İstanbul.

DELİCE, İbrahim (2012). “Cümle Nasıl Tanımlanmalıdır?”, Turkish Studies, Volume 7/1 Winter 2012, p. 37-40, Turkey.

DELİCE, İbrahim (2012). “Yapı Açısından Cümle Sorunu”, Turkish Studies, Volume 7/3, Summer 2012, p. 871-876, Turkey.

DİZDAROĞLU, Hikmet (1976). Tümcebilgisi, TDK Yayınları, Ankara.

EDİSKUN, Haydar (1963). Yeni Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

ERKMAN AKERSON, Fatma; OZİL, Şeyda (1998). Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, Simurg, İsyanbul.

GENCAN, Tahir Nejat (1966). Dilbilgisi, Ahmet Sait Basımevi, İstanbul.

GÜLSEVİN, Gürer (1990). “Türkçede -sA Şart Gerundiumu Üzerine”, Türk Dili Dergisi, Kasım 1990, S. 467, s. 276-279.

HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi, TDK Yayınları, Ankara.

HENGİRMEN, Mehmet (2007). Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi.

İLHAN, Nadir (2007). “Birleşik Cümle Kuruluşunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu”, 27-28 Ağustos 2007 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Konkresi Türkçenin Sözdizimi (UTEK 2007), İstanbul Kültür Üniversitesi, c. 1, s. 253-260, İstanbul.

KARABULUT, Ferhat (2009). “Ad Öbeği Taşınımı ve Boşluk Kuramı Bağlamında Fiilimsili Yapıların Adlandırılması ve Sınıflandırılması Meselesi”, 27-28 Ağustos 2007 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Konkresi Türkçenin Sözdizimi (UTEK 2007), İstanbul Kültür Üniversitesi, c. 1, s. 261-298, İstanbul.

KARAHAN, Leyla (2000). “Yapı Bakımından Cümle Sorunları”, 14.01.2000 Gramer, Bilim ve Uygulama Kolu Toplantısı, Ankara.

KARAHAN, Leyla (2006). Türkçede Söz Dizimi, 11. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.

KOÇ, Nurettin (1990). Yeni Dilbilgisi, İnkılâp Kitabevi.

KORKMAZ, Zeynep (2007). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

KÜKEY, Mazhar (1975). Uygulamalı Örneklerle Türkçenin Sözdizimi, Kardeş Matbaası, Ankara.

MEHMEDOĞLU, Alaeddin (2005). Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Üzerine, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.

ÖZKAN, Mustafa; SEVİNÇLİ, Veysel (2011). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Akademik Kitaplar, İstanbul.

SAĞLAM, Sıtkı (1977). Türkçenin Sözdizimi Örneklerle Tümce Çözümlemeleri, Diyarbakır.

ŞİMŞEK, Rasim (1987). Örneklerle Türkçe Sözdizimi Tümceler-Belirtme Öbekleri- Çözümleme, Trabzon.

TOPALOĞLU, Ahmet (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

TURAN, Zikri (1999). "Cümlenin Yapısı İle İlişkilendirilen 'Basit' ve 'Birleşik' Kavramları Üzerine", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 8, s.299-311, Sivas.

UZUN, Nadir Engin (1998). Dilbilgisinin Temel Kavramları Türkçe Üzerine Tartışmalar, Ankara.

UZUN, Nadir Engin (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, Multilingual, İstanbul.

VARDAR, Berke (2007). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul.

YÜCEL, Bilal (2000). “Türkiye Türkçesinde Zarf-fiil Eklerinin Yapı Bakımından Sınıflandırılması Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 9, s.75-114, Sivas.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cumusosbil59508, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {38}, pages = {123 - 136}, doi = {}, title = {"TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Özlem} }
APA Erdoğan, Ö . (2015). "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE” . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 38 (2) , 123-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59508
MLA Erdoğan, Ö . ""TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 123-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59508>
Chicago Erdoğan, Ö . ""TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 123-136
RIS TY - JOUR T1 - "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE” AU - Özlem Erdoğan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 136 VL - 38 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE” %A Özlem Erdoğan %T "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE” %D 2015 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 38 %N 2 %R %U
ISNAD Erdoğan, Özlem . ""TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 / 2 (Ocak 2015): 123-136 .
AMA Erdoğan Ö . "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 123-136.
Vancouver Erdoğan Ö . "TEMEL CÜMLE" TERİMİ ÜZERİNE - ON THE TERM OF “MAIN CLAUSE”. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 123-136.