ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi

Zileli Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı alimlerinden birisidir. Halvetiyye tarikatına mensup bir mürşid olmasının yanı sıra iyi bir fakih ve dil bilimcidir. Arapça ve Türkçe kaleme aldığı kitapları halkı irşada yönelik çok değerli eserlerdir. Tokat/Zile'de doğmuş ve orada vefat etmiştir. Muharrem Efendi'ye ait Hediyyetü'ş-şu'/Cık ismini taşıyan kitap, Zeynüddin er-Razi'nin "Tutıfetü'l-müluk" adlı muhtasar metnin şerhi niteliğindedir. Fürü-i fıkıh sahasıyla ilgili olan eser, Hanefi mezhebi idihadiarına dayanmakta, fakat diğer mezhep görüşlerini de nakletmektedir. Kitap, on bölümden müteşekkil olup ağırlıklı olarak ibadet konularını işlemektedir. Aynı zamanda hükümleri illet ve delilleri ile beraber zikretmektedir. 

Muharrem Afandt az-Zi11and His Book "Hadeyyatu'ş­ şu'hik"

Muharrem Afandr az-zıır a respected scholar of the Ottoman State who lived in X./XVI. century. In addition to being murshid of the order of Halvatiyya is a good jurist and linguist. His enlightening books which he wrote in Arabic and Turkish are very valuable works. He was born in Tokat/Zile and died there. His book titled Hadeyyatu'ş-şu'/Uk is a commentary of Totıfetu'lmu/u1<: that is written by Zaynuddin ar-Ra-zr. This book is about furlf-i fıqh and based on Hanarı sect ijtihads, but it mentions views of the other sects. The book consists of ten chapters and mainly covers the issues of worship. At the same time it says the provisions by their reasons and evidences.

Kaynakça

Nevizade Ata!, Şekaik-ı Nu'maniyye ve Zeyilleri, Çağn Yayınları, İstanbul1989.

Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya (Haz. Mehmet Akkuş

ve Ali Yılmaz), Kitabevi Yayınları, İstanbul2006.

Özel, Ahmet, Hanefi Fıkıh Alimleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,

Ankara 2006.

Razi, Ebu 'Abdiilah Zeynüddin Muhammed b. Ebibekr b. 'Abdülkadir,

Tulıfetii'l-müluk fi fikhi mezhebi'i-İmam Ebi Hanife en-Nu'man (thk.

Abdullah Nezir Ahmed), Daru'l-Beşruri'l-İslarniyye, 1. Baskı, Beyrut

1417/1996

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd254949, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {16}, pages = {303 - 333}, doi = {}, title = {ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi}, key = {cite}, author = {Telkenaroglu, M. Rahmi} }
APA Telkenaroglu, M . (2012). ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 303-333 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4290/254949
MLA Telkenaroglu, M . "ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 303-333 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4290/254949>
Chicago Telkenaroglu, M . "ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 303-333
RIS TY - JOUR T1 - ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi AU - M. Rahmi Telkenaroglu Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 333 VL - 16 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi %A M. Rahmi Telkenaroglu %T ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi %D 2012 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Telkenaroglu, M. Rahmi . "ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Aralık 2012): 303-333 .
AMA Telkenaroglu M . ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi. CUIFD. 2012; 16(2): 303-333.
Vancouver Telkenaroglu M . ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2012; 16(2): 303-333.
IEEE M. Telkenaroglu , "ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 303-333, Ara. 2012