SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM

İnsanoğlu yerleşik hayata geçtikten bu yana varlığını sürdürebilmek için pek çok zorlu sınavdan geçmiştir. Doğaya karşı verdiği mücadeleyle birlikte toplu yaşama mecburiyetinin yarattığı zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Söz konusu bu zorlukların başında kendisi dışında başkalarının ne düşündüğüne dair yoğun bir iç denetim yapması gelmektedir. Toplumun genel kanaatlerinden farklı düşünen bireyi bekleyen olası tehlikelerin başında dışlanma tehdidi gelmektedir. Bunun sonucu olarak korkan birey çoğu zaman susar, fikrini söylemekten çekinir, kamuoyunun genel kanaatlerine uygun davranarak suskunluk sarmalının içine girer. Toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin susması mikro düzeyde; düşüncenin susması, makro düzeyde ise; halkların susmasıdır. İletişim biliminin önemli kuramlarından biri olan suskunluk sarmalının temelinde bireyin içinde bulunduğu gruptan dışlanmamak için baskın kamuoyu kanaatlerine uyum sağlamak zorunda kalması yatmaktadır. Sosyopsikolojik ve psikolojik bakış açısına göre üstbeninde kendini çevresinin gözüyle gören ve toplumsal değerleri ezberlemiş ruhsal bir bekçi yaratan bireyin tutum ve davranışlarını korku duygusu ve çevreye uyum sağlama isteğiyle biçimlendirdiği görüşü hâkimdir. Neumann’ın kamuoyu teorisi olarak geliştirdiği suskunluk sarmalı kuramı, insanın psikolojik ve sosyopsikolojik yapısından dolayı kamuoyunun yarattığı dışlanma korkusunun bireyin doğasını etkilediğini dikkat çekmektedir. Kabul gördüğü üzere toplumsal normlar ile insan doğası birbirleriyle iç içe geçmiş ve birbirlerinden bağımsız değildirler. Bu nedenle söz konusu bu çalışmada; kamuoyu, toplum ile birey ilişkisi, birey ile iktidar ilişkisi, kamuoyu gücü, insanın toplumsal doğası ile korkma ve susma davranışı üzerinde durulmuş ve inceleme konusu yapılmıştır.

Kaynakça

Abadan, N. (1956). Halk Efkârı. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Adorno, T., W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken. Çeviren: Bülent O. Doğan. Cogito Dergisi. Sayı 36. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Alkan, T. & Ergil, D. (1980). Siyaset Psikolojisi Siyasal Toplumsallaşma ve Yabancılaşma. Ankara: Turhan Kitabevi.

Akal, C., B. (1990). Sivil Toplumun Tanrısı, İstanbul: Afa Yayınları.

Althusser, L. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çeviren; Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.

Aron, R. (1973). Sınıf Mücadelesi. Çeviren: Erol Güngör İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

Atabek, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, E-Kurgu Dergisi Sayı: 19

Bahar, H., İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları.

Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi. Çeviren: Gül Batuş. İstanbul: Avcıol Yayınları.

Baudrillard, J. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Camus, A. (1994). Başkaldıran İnsan. Çeviren: Tahsin Yücel. İstanbul: Can Yayınları.

Camus, A. (2010). Sisifos Söyleni. İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Castoriadis, C. (2001). Dünyaya İnsana ve Topluma Dair. Çeviren: Hülya Tufan. İstanbul: İletişim Yayınları.

Chomsky, N. (2002). Medya Gerçeği. İstanbul: Everest Yayınları.

Clastres, P. (1991). Devlete Karşı Toplum. Çeviren: Mehmet Sert, Nedim Demirtaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çevik, C., C. (2014). Cıcero’nun “De Re Publıca’sındaki Devlet Tanımı ve Türleri. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı, 25. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Dökmen, Ü. (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Duhm, D. (1996). Kapitalizmde Korku. Çeviri: Sargut Şölçün. Ankara: Ayraç Yayınevi.

Durkheim, E. (1947). Ahlak Ve Hukuk Kaideleri Arasındaki Dersler. Çev. Hüseyin Naili Kubalı, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Erdoğan, İ. (1997). İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş. Ankara: İmge Kitabevi.

Erdoğan, İrfan. (1997b). İnsanın Zincirine Vuruluşu. Ankara: Doruk Yayınları.

Erdoğan, İ. (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk Yayınları.

Erdoğan, İ. & Korkmaz, Alemdar. (2010). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara: Erk Yayınları,

Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık.

Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Foucault, M. (2000). Özne ve İktidar. Çeviri: Işık Ergüden, Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Freud, S. (2006). Kitle Psikolojisi. Çeviren: Kamuran Şipal. İstanbul: Cem Yayınevi.

Fromm, E. (1985). Kendini Savunan İnsan. Çeviri: Necla Arat. İstanbul: Say Yayınları.

Geras, N. (2002). Marx ve İnsan Doğası. Çevirenler: İsmet Akça, Görkem Doğan, İstanbul: Birikim Yayınları.

Gökdağ, R. (2011). Sosyal Psikoloji-I. Eskişehir: No: 2291 Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Grunig J., E. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. İstanbul: Rota Yayınları.

Habermas, J. (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çevirenler: Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Halis, Ç. (2012). Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu. İstanbul: İletişim Yayınları.

Hançerlioğlu, O. (2004). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hegel, G., W., F. (1991). Hukuk Felsefesinin Prensipleri. Çeviren: Cenap Karakaya. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Herman, E., S. & Chomsky, N. (2012). Rızanın Üretimi: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği. Çeviri: Ender Abadoğlu. İstanbul; BGST Yayınları.

Hobbes, T. (2007). Leviathan. Çeviren: Semih Lim. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları. No. 69.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. İkinci Baskı. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.

Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. Çevri: Ioanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı, İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Kapani, M. (1992). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Kışlalı, A., T. (2010). Siyasal Sistemler. Ankara: İmge Kitabevi. Sayı:4/1, Ankara: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri.

Le Bon, G. (1997). Kitleler Psikolojisi. Çeviren: Selahattin Demirkan. İstanbul: Hayat Yayınları.

Locke, J. (2013). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. Çeviri; Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Machiavelli, N. (1955). Hükümdar. Çeviri: Yusuf Adil Egeli, Ankara: Yıldız Matbaası.

Mannoni, P. (1992). Korku. Çeviren: Işın Gürbüz. İstanbul: İletişim Yayınları.

Marcuse, H. (1986). Tek Boyutlu İnsan. Çeviren: Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınları.

Marx, K. (2011). Kapital Ekonomi Politiğin Eleştirisi. I. Cilt. Çevirenler: Mehmet Selik ve Nail Satlıgan. İstanbul: Yordam Kitap Basın ve Yayıncılık.

Maslow, A., H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.

Meyer, P. (1994). “Hitler İsteseydi...”. Çeviri: Ali Dönmez, Ankara: Gündoğan Yayınları.

Milburn, M., A. (1998). Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Çeviri: Ali Dönmez, Veli Duyan, İstanbul: İmge Yayınevi.

Keane, J. (1992). Medya ve Demokrasi. Çeviren: Haluk Şahin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Montesquieu. (2014). Kanunların Ruhu Üzerine. Çeviri: Fehmi Baldaş, İstanbul: Matsis Matbaa.

Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Üçüncü Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Nietzsche, F. (2001). İyinin ve Kötünün Ötesinde. Çeviren: Ahmet İnam. İstanbul: Yorum Yayınevi.

Nietzsche, F. (2011). Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans. İstanbul: Say Yayınları, Bütün Yapıtları.

Neumann, N., E. (1992). The Contribution of Spiral of Silence Theory to an Understanding of Mass Media," der. Stanley Rothman, The Mass Medla İn Liberal Démocratie Socle Iles, New York: Paragon House.

Neumann, N., E. (1998). Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi, Çeviren, Murat Özkök, Birinci Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.

Peltekoğlu, F., B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Postman, N. (1994). Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Çeviren: Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Radcliffe Brown A., R., (1968). Din ve Toplum. Çeviri: Ünsal Oskay. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt, 23 Sayı, 4.

Rousseau, J., J. (2006). Toplum Sözleşmesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Russell, B. (1990). İktidar. Çeviren: Mete Ergin. İstanbul: Cem Yavınevi.

Scheff, Thomas, J. (1994). Kanlı Öç. Çeviren: Mustafa Cemal. İstanbul: Belge Yayınları.

Scott, C., J. (1995). Tahakküm ve Direniş Sanatları. Çev: Alev Türker, İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

Selek, P. (2001). Maskeler, Süvariler, Gacılar. İstanbul: Aykırı Yayıncılık.

Seha L., M. (1954). Halk Efkârı ve Yoklanması. Ankara Üniversitesi. S.B.F. Dergisi, Sayı 3 Cilt 9, Ankara.

Sennett, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü. Çeviri Serpil Durak, Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sezer, D. (1972). Kamu Oyu ve Dış Politika. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. No. 339.

Stanley M. H. & Thomas C., H. (1990). Felsefe ve İnsan Doğası. Çeviren: Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt. 23, Sayı. 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Taplamacıoğlu, M. (1969). Genel Sosyoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Tocqueville, A., De. (1962). Amerika’da Demokrasi. Çeviri: Taner Timur. İstanbul: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları Siyasi İlimler Serisi.

Topçuoğlu, H. (1961). XIX. Yüzyıl Sosyologlarında Hukuk Anlayışı. No: 151. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Touraine, A. (1994). Modernliğin Eleştirisi. Çeviren: Hülya Tufan İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. Çeviren: Ahmet Cevizci. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil1080294, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {31}, pages = {162 - 175}, doi = {10.35379/cusosbil.1080294}, title = {SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Yeşiloğlu Güler, Birgül} }
APA Yeşiloğlu Güler, B. (2022). SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 31 (1) , 162-175 . DOI: 10.35379/cusosbil.1080294
MLA Yeşiloğlu Güler, B. "SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 162-175 <
Chicago Yeşiloğlu Güler, B. "SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 162-175
RIS TY - JOUR T1 - SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM AU - Birgül Yeşiloğlu Güler Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.1080294 DO - 10.35379/cusosbil.1080294 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 175 VL - 31 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.1080294 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM %A Birgül Yeşiloğlu Güler %T SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM %D 2022 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 31 %N 1 %R doi: 10.35379/cusosbil.1080294 %U 10.35379/cusosbil.1080294
ISNAD Yeşiloğlu Güler, Birgül . "SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 / 1 (Nisan 2022): 162-175 .
AMA Yeşiloğlu Güler B. SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 162-175.
Vancouver Yeşiloğlu Güler B. SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 162-175.
IEEE B. Yeşiloğlu Güler , "SUSKUNLUK SARMALI KURAMI BAĞLAMINDA İNSAN DOĞASINA YAKLAŞIM", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 162-175, Nis. 2022, doi:10.35379/cusosbil.1080294