ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu belirlemektir. Araştırma Çukurova Üniversitesinin Diş Hekimliği, Tıp, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Mimarlık, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerine devam eden toplam 501 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bilgi toplamak için “Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler “t” testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve anlamlılık testlerinden LSD testinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları öğrencilerin; fakültesine, cinsiyetine, başarısına, kaldığı yere, çalışma saatine, çalışma zamanına ve çalışma yerine göre ders çalışma alışkanlıkları ve tutumları arasında p

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi

Kaynakça

Baltaş, A. (1994). Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı. 9. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Bay, E., Tuğluk, N. ve Gençdoğan, B. (2004). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 223-234.

Benjamin, M.N. (1991). A comparison of training programs ıntended for different types of test-anxious students: further support for an ınformation processing model, Journal of Educational Psychology, 83, 134-139.

Can, G. (1992). Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

De Paula, R.M. (2003). Comparative analysis of the learninh styles of brazilian versus other adolescents from diverse nations by age, gender, and academic achievement level, Dissertation Abstracts International , 63(12), 4203,(UMİ No: 3076078).

Efil, İ. (2000). Zaman yönetimi. (Ed.L.Küçükahmet) Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları, (s.81-96).

Eliot, T.R., Godshall, F., Shrout , J.R. ve Witty, T.E. (1990). Problem-solving appraisal, self-reported study habits, and performance of academically at risk college students. Journal of Counseling Psychology, 37, 203-207.

Fidan, N. (1996). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınları.

İlgar, Ş. (1999). Sınav kaygısı ile verimli ders çalışma tutum ve alışkanlığının karşılaştırılması. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4, (s.109- 128), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:51, Eskişehir.

Jones, C.H., Slate, J.R. Mahan, K.D., Gren, A.E., Marini, I. ve DeWater, B.K. (1994). Study skills of college students as a function of gender, age, class, and grade point average, Louisiana Education Research Journal, 19, 60-74.

Jones, C.H., Slate, J.R. ve Kyle, A. (1992). Study skills of teacher education students, The Teacher Educator, 28, 7-15.

Jones, C.H., Slate, J.R. ve Marini, I. (1995). Locus of control social ınterdependence, academic preparation, age study time, and the study skills of college students . Research in the Schools, 2, 55-62.

Karapınar, S. (2000). Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Benlik Kavramı, Ders Çalışma Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Üniversite Düzeyinde Bir Araştırma, Ankara:Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaya, D. (1995). Bir Türk Üniversitesinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri Seçimi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki ve Öğrenme Stratejisi Seçimi ile İlgili Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Bilkent Üniversitesi sosyal ilimler Enstitüsü.

Kleijn, W.C., van der Ploeg, H.M. ve Topman, R.M. (1994). Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance, Psychological Reports, 75,1219- 1226.

Küçükahmet, L. (1987). Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları; AÜ EBF Yayınları No:153, Ankara.

Kuzgun, Y. (1988). Psikolojik ihtiyaçların orta öğretim başarı puanları ve öğrenci seçme sınavı (ÖSS) puanları ile ilişkisi. Psikoloji Dergisi, 6(22), 104-112.

Onwuegbuize, A.J., Slate, J.R. ve Schwartz, R.A. (2001). Role of study skills in graduate-level educational research cources, Journal of Educational Research, 94 (4), 238-246.

Özer, B. (1993). Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmadaki Yeterliliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Park, C. C. (2001). Learning style preferences of armenian, african, hispanic, hmong, korean, mexican and anglo students in american secondary schools, Learning Environments Research, 4, 175-191.

Saylan, N. ve Şahan, H.H. (1998). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme-verimli ders çalışma yeterlikleri ve bu yeterliklerin kaynakları, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı, Cilt 1, (s.486-495). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları: Konya.

Sünbül, A. M., Tüfekçi, S., Kocaman, Y., Arı, M. A. ve Karagözlü, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı, Cilt 1, (s.415-423). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları: Konya.

Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.

Türkoğlu, A., Çengel, M. ve Yılmaz, S. (2006). Ders çalışma ve öğrenme etkinlikleri, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, (s.51- 52). Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Muğla.

Uluğ, F. (1989). Okulda Başarı. 3. Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Vergili, A. ve Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı, Cilt 1, (s.457-465). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları: Konya.

Yılmaz, H. (1997). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Konya: Atlas Kitabevi.

Yılmaz, M. (1987). Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Envanter Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, (Yayınlanmamış YL Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. SBE, Samsun.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil59908, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {15}, pages = {313 - 326}, doi = {}, title = {ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Tümkaya, Yrd. Doç. Dr. Songül and Bal, Lili} }
APA Tümkaya, Y , Bal, L . (2006). ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (2) , 313-326 .
MLA Tümkaya, Y , Bal, L . "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2006 ): 313-326 <
Chicago Tümkaya, Y , Bal, L . "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2006 ): 313-326
RIS TY - JOUR T1 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Yrd. Doç. Dr. Songül Tümkaya , Lili Bal Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 326 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Yrd. Doç. Dr. Songül Tümkaya , Lili Bal %T ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2006 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Tümkaya, Yrd. Doç. Dr. Songül , Bal, Lili . "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 2 (Haziran 2006): 313-326 .
AMA Tümkaya Y , Bal L . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(2): 313-326.
Vancouver Tümkaya Y , Bal L . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(2): 313-326.
IEEE Y. Tümkaya ve L. Bal , "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 313-326, Haz. 2006