Farklı İklim Bölgelerindeki Seralar için Isı Gereksinimlerinin Modellenmesi

Seralardan kaliteli yüksek verimin alınabilmesi için seraların ısıtılması gereklidir. Ancak ısıtma giderleri üretim maliyetini ciddi anlamda etkilemektedir. Seralarda sürdürülebilirlik, enerji verimliliğini artırmakla sağlanabilir. Enerji verimliliğinin artırılması fosil enerji kaynakları yerine atık üretmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile mümkün olabilmektedir.Türkiye'de seracılık iklimin sağladığı avantajlar nedeniyle yaygın olarak Akdeniz sahil ?eridinde yapılmaktadır. Ancak son yıllarda jeotermal kaynakların bulunduğu alanlarda seracılık önem kazanmaya ba?lamı? ve bu yerlerde kurulan modern seralardan kaliteli yüksek verim alınmaya ba?lanmı?tır. Yapılan bu çalı?mada Türkiye'de sera ısıtmasında kullanılan kömür ile jeotermal enerji kaynaklarının maliyeti ve kömürün atmosfere olan CO2 salınımı kar?ıla?tırılmı?tır. Elde edilen sonuçlara göre jeotermal enerjinin birim fiyatı 0,06 ?/kWh olduğunda, jeotermal kaynaklara sahip Aydın ilinde yapılacak seracılık büyük avantajlara sahip olurken, Kütahya'da serada yapılacak domates üretimi Antalya ile ancak rekabet edebilecektir. Ancak sera ısıtmasında çevreye zarar vermeden jeotermal kaynakların kullanılması durumunda CO2 salınımı açısından jeotermal bölgelerin Akdeniz bölgesindeki seracılığa göre büyük avantajları olacaktır

Modeling of Heat Requirements for Agricultural Greenhouse in Different Climate Regions

It is necessary to heat the greenhouses in order to obtain a high quality yield from the surroundings. However, heating costs seriously affect the cost of production. Sustainability can be achieved by improving energy efficiency. Increasing energy efficiency is possible by using renewable energy sources that do not produce waste instead of fossil energy sources. Due to the advantages of greenhouse climate in Turkey, it is widely used on the Mediterranean coast. However, in recent years, greenhouses have gained importance in areas where geothermal resources are present and high quality yields have been started to be obtained from modern greenhouses established in these places. In this study, the cost of coal and geothermal energy sources used in greenhouse heating in Turkey and the CO2 emissions of the cargo atmosfere are compared. According to the results obtained, when the unit price of the geothermal energy is 0.06 ₺ / kWh, the greenhouse production in Aydın province with geothermal resources will have great advantages, while the production of tomatoes to be made in Kütahya can only compete with Antalya. However, in case of using geothermal resources without harming the environment in the greenhouse heating, geothermal regions will have great advantages in terms of CO2emission compared to greenhouse in the Mediterranean region

Kaynakça

1. Baytorun, N.A., Akyüz, A., Üstün, S., 2016. Seralarda Isıtma Sistemlerinin Modellemesi ve Karar Verme AĢamasında Bilimsel Verilere Dayalı Uzman Sistemin “ISIGER-SERA” GeliĢtirilmesi. TÜBĠTAK 114O533 nolu proje.

2. Üstün, S., 1993. Çukurova Bölgesinde Farklı Sera Ġçi Ġklim KoĢullarında Isı Gereksiniminin Hesaplanması Üzerine Bir AraĢtırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Yüksek Lisans Tezi.

3. Önder, D., 1998. Hatay Ġli Samandağ Ġlçesindeki Seraların Yapısal ve Teknik Yönden Ġncelenmesi ve Yöre Seraları Ġçin Isı Yükünün Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

4. Daka, K., Gül, A., Engindeniz, S., 2012. Muğla Ġlinde Seralarda DıĢ Satıma Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2012, 49 (2), 175-185.

5. Eker, M.M., 2012. Jeotermal Seralarda Hedef, 30 Bin Hektar. Jeotermal Belediyeler Dergisi. Sayı 6. 5-14.

6. Tantau, H.J., 1983. Heizungsanlagen im Gartenbau. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.

7. Zabeltitz, Chr. von. 1986 Gewachshauser. Verlag Eugen Ulmer.

8. IWU, 2014. Kumulierter Energieaufwand und CO2-Emisionsfaktoren verschiedener Energietrager und versorgung. www.iwu.de/......./kea.pdf.

9. Nisen, A., Grafiadellis, M., Jiménez, R., La Malfa, G., Martinez-Garcia, P.F., Monteiro, A., Verlodt, H., Villele, O., Zabeltitz, C.V., Denis, J.C., Baudoin, W., Garnaud, J.C., 1988. Cultures Protegees en Climat Mediterranean. FAO, Rome.

10. Zabeltitz, C.V., 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Climate Conditions, Desing, Construction, Maintenance, Climate Control. SpringerVerlag Berlin Heidelberg.

Kaynak Göster