2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi

Bu araştırmada amaç, 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda (FBDÖP) yer alan kazanımları yaşam becerileri (karar verme, analitik düşünme, takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, girişimcilik) açısından incelemektir. Araştırma doküman incelemesi yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak 2018 yılı FBDÖP’de yer alan kazanımlardan yararlanılmıştır. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz sürecinde kodlamalar iki farklı araştırmacı tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak gerek sınıf düzeylerine gerekse de konu alanlarına göre en fazla analitik düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlara yer verildiği görülmüştür. Girişimcilik, karar verme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımların ise diğer yaşam becerilerine göre orta düzeyde olduğu görülmüştür. Farklı olarak takım çalışması becerisini geliştirmeye yönelik sadece bir kazanıma rastlanmıştır, bu kazanımında üçüncü sınıf düzeyinde olduğu görülmüştür. Yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlara öğrenme alanlarına göre en fazla “Canlılar ve Yaşam” ve “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanlarında rastlanmıştır. Yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlara, sınıf düzeylerine göre en fazla yedinci sınıfta rastlanırken, en az ise beşinci sınıf düzeyinde rastlanmıştır. Bu sonuçlara bağlı olarak öğretim programında takım çalışması, girişimcilik, karar verme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlara daha fazla yer verilebilir.

Investigation in terms of life skills of the 2018 Science Curriculum Learning Outcomes

The purpose of this research is to examine the learning outcomes in the 2018 Science curriculum in terms of life skills (decision making, analytical thinking, team work, creative thinking, communication, entrepreneurship). So, this research is designed according to the document review method. In the study, the data obtained from the 2018 Science learning outcomes. The descriptive analysis techniques are used. Coding in the analysis process was performed independently by two different researchers. As a result, it has been seen that there are learning outcomes to develop the most the analytical thinking and communication skills from the life skills according to the grade levels and subject areas. It has been also seen the learning outcomes related to entrepreneurship, creativity and decision-making is moderate when compared to other life skills. Differently, It has been seen that there is only one the learning outcome to improve teamwork skills. According to the learning subjects, it has been seen that the learning subjects titled "the living and life” and “Physical Events" contained most of the learning outcomes. According to grade levels, the learning outcomes improving life skills found in the seventh grade at the most, and at least in the fifth grade level.

Kaynakça

Aktaş, N. (2011). İlköğretim 1-3. sınıf hayat bilgisi ders programının besin ve beslenme ile ilgili kazanım ve etkinlikler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 24-31.

Aymer, A. (2005). Analytical thinking. Cairo: CAPSCU.

Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2017). 2013 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programı’nda yer alan kazanımların incelenmesi: model oluşturma ve kullanma konusu. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 89-104.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.

Care, E., Kim, H., Anderson, K., & Gustafsson-Wright, E. (2017). Skills for a changing world: national perspectives and the global movement. The Center for Universal Education at Brookings project report. 29.03.2018 tarihinde https://www. brookings. edu/wp-content/uploads/2017/03/global-20170324-skillsfor-a-changing-world. pdf den alınmıştır.

Castells, M. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press.

Conklin, W. (2011). Higher-order thinking skills to develop 21st century learners. Shell Education.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Examination of science education curriculum (5-8 grades) in terms of entrepreneurial characteristics. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 52-74.

Dietrich, C. (2010). Decision making: factors that ınfluence decision making, heuristics used, and decision outcomes. Inquiries Journal/Student Pulse, 2(2), 1-3.

Doyle, A. (2017, August). Analytical skills list and examples. 29.03.2018 tarihinde https://www.thebalance.com/analytical-skills-list-2063729 den alınmıştır.

Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi; nitel bir çalışma. Journal of Turkish Educational Sciences, 5(2),221-254.

European Commission, (2004). Helping to create an entrepreneurial culture. A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

European Commission, (2011). Entrepreneurship education: enabling teachers as a critical success factor. a report on teacher education and training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Bruxelles: Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry.

Karaman, P., & Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269.

Karatay, R., Timur, S., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 234-264.

Kodan, H., & Bozdemir, H. (2014). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler dersi kazanım ve etkinliklerinin çevre eğitimine yönelik analizi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 3(3), 28-35.

Kubat, U. (2015). Beşinci sınıf fen bilimleri öğretim programının içerik ve kazanım ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), DOI: 1061-1070. 10.7827/TurkishStudies.8661

LSCE, (2017). Life skills and citizenship education ınitiative middle east and north africa. The twelve core life skills. 29.03.2018 tarihinde http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/171020_ CPF_Report_(website).pdf den alınmıştır.

MEB, (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB, (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MEB, (2018). Fen bilimleri dersi taslak öğretim programı(ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar). Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Puccio, G.J., & Murdock, M.C. (2001). Creative thinking: an essential life skill. In Developing Minds: A Source Book for Teaching Thinking (Costa, A., Ed.), pp. 67–71. Alexandria, VA: ASCD.

Ridwan, A., Rahmawati, Y., & Hadinugrahaningsih, T. (2018). STEAM integration in chemistry learning for developing 21st century skills. MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices, 7(2), 184 – 194.

Robinson, C.W., & J.M. Zajicek. (2005). Growing minds: The effects of a one-year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. HortTechnology, 15(3), 453–457.

Stemler, S. E. (2004). A comparison of consensus, consistency, and measurement approaches to estimating interrater reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(4). Available online: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=4.

Toraman, S., & Alcı, B. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 56, 11-22.Wang, Y. (2007). Education in a changing world: flexibility, skills, and employability. Washington DC: The World Bank.

World Health Organization, (1999). Partners ın lıfe skills education - conclusıons from a united nations ınter-agency meeting. 29.03.2018 tarihinde http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf den alınmıştır.

Yaşaroğlu, C. (2013). Hayat bilgisi dersi kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(7), 849-858.

Yumuşak, G. K. (2017). 2005 fen ve teknoloji ve 2013 fen bilimleri öğretim programı madde ve değişim öğrenme alanı kazanımlarının karşılaştırmalı analizi. Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 596-613.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd413514, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {765 - 797}, doi = {10.14812/cuefd.413514}, title = {2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEVECİ, İsa and KONUŞ, Fatma Zehra and AYDIZ, Meltem} }
APA DEVECİ, İ , KONUŞ, F , AYDIZ, M . (2018). 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi. Cukurova University Faculty of Education Journal , 47 (2) , 765-797 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/40033/413514
MLA DEVECİ, İ , KONUŞ, F , AYDIZ, M . "2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018 ): 765-797 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/40033/413514>
Chicago DEVECİ, İ , KONUŞ, F , AYDIZ, M . "2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018 ): 765-797
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi AU - İsa DEVECİ , Fatma Zehra KONUŞ , Meltem AYDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 797 VL - 47 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi %A İsa DEVECİ , Fatma Zehra KONUŞ , Meltem AYDIZ %T 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 47 %N 2 %R %U
ISNAD DEVECİ, İsa , KONUŞ, Fatma Zehra , AYDIZ, Meltem . "2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 / 2 (Ekim 2018): 765-797 .
AMA DEVECİ İ , KONUŞ F , AYDIZ M . 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2018; 47(2): 765-797.
Vancouver DEVECİ İ , KONUŞ F , AYDIZ M . 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2018; 47(2): 797-765.