Temporomandibular bozukluk ve bruksizm: bir olgu sunumu

Günümüzün önemli bir sorunu olan temporomandibular bozukluk (TMB); temporomandibular eklem, çiğneme kasları ve ilişkili yapıları ilgilendiren, ağrı ve ağız hareketlerinde kısıtlılıkla seyreden, sık rastlanan bir bozukluktur. Yüz ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı, boyun ağrısı ve eklem hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık şikayetleri ile başvurular sıktır. Bruksizm, diş gıcırdatma ve diş sıkma ile karakterize bir motor bozukluk olup stresle arttığı bilinmektedir. Popülasyonun yaklaşık %8 ile %21'ini etkiler. Genel kabul edilen görüş, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması yönündedir. Bu olgu sunumunda diş gıcırdatma şikayeti ile psikiyatri polikliniğimize başvuran 67 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. TMB ve bruksizm ile ilgili genel bilgiler, ağrıların psikojenik boyutu, eşlik eden psikiyatrik tanılar ve güncel tedavi yaklaşımları literatür ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak, TMB veya bruksizim ilişkili yakınmalar ile başvuran hastalarda, klinik belirtiler göz önüne alınarak çeşitli tedavi yöntemleri belirlenebilir.

Temporomandibular disorder and bruxism: a case report

Temporomandibular disorders (TD), a major problem of today, temporomandibular joint, chewing crates and related structures, which is a common disorder with pain and mouth movements. Facial pain, headache, ear pain, pain in the neck and joint movements with complaints of pain and limitation are common. Bruxism, tooth grinding and tooth squeezing is a certain motor disorder and is known to increase with stress. It affects approximately 8% to 21% of the population. The generally accepted opinion is that it should be handled with a multidisciplinary approach. In this case report, we presented a 67-year-old female patient who presented to our psychiatry polyclinic with the complaints of tooth grinding. General information about TD and bruxism, psychogenic dimension of pain, comorbid psychiatric diagnoses and current treatment approaches are discussed in the light of literature. In this study, a retrospective literature survey was conducted. In conclusion, various treatment modalities can be determined in patients presenting with TD or bruxism related symptoms, taking into account the clinical symptoms.

Kaynakça

Referans1. Aydın G, Keleş I, Zöğ G ve ark. Diş sıkma alışkanlığı temporomandibular rahatızlığı olan hastalarda semptom ve bulguları ne yönde etkiliyor? Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi2004;13:19-24.

Referans2. Kataoka K, Ekuni D, Mizutani S, Tomofuji T, Azuma T, Yamane M et al. Association between selfreported bruxism and malocclusion in university students: a cross¬sectional study. J Epidemiol. 2015;25:423¬30.

Referans3. Bader G, Lavigne G Sleep bruxism; an overview of an oromandibular sleep movement disorder. Sleep Med Rev; 2000;4:27-43.

Referans4. Lavigne GJ, Kato T, Kolta A ve ark. Neurobiological mechanisms involved in sleep bruxism. Crit Rev Oral Biol Med, 2003:14:30-46.

Referans5. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.

Referans6. Lavigne G, Manzini C, Huynh NT. Sleep bruxism. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, (eds). Principles and practice of sleep medicine, 5th ed. St. Louis: Elsevier Saunders, 2011;1129-39.

Referans7. Pergamalian A, Rudy TE, Zaki HS ve ark. The association between fear facets, bruxism, and severity of facial pain in patients with temporomandibular disorders. J Prosthet Dent, 2003;90:194-200.

Referans8. Kılıçoğlu A, Pekkan G. Diş Kliniğine Başvuran Hastalarda Bruksizmi Olan ve Olmayanların Depresyon ve Anksiyete Açısından Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 2009;12:68-71

Referans9. Rugh JD, Harlan J Nocturnal bruxism and temporomandibular disorders. Adv Neurol; 1988;49: 329-341.

Referans10. Eren S, Arıkan H, Tamam C, Kasapoğlu Ç Bruksizm ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Çukurova Üniversitesi Archives Medical Review Journal 2015;24(2):241-258

Referans11. Dym H, Israel H. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. Dent Clin N Am2012;56(1):149–161.

Referans12. Ommerborn MA, Schneider C, Giraki M, Schafer R, Handschel J, Franz M et al. Effects of an occlusal splint compared with cognitive¬behavioral treatment on sleep bruxism activity. Eur J Oral Sci. 2007;11:7¬14.

Referans13. Lobbezoo F, van der Zaag J, van Selms MK, Hamburger HL, Naeije M . Principles for the management of bruxism. J Oral Rehabil. 2008 Jul;35(7):509-23.

Kaynak Göster

MLA Sönmez, D , Hocaoğlu, Ç . "Temporomandibular bozukluk ve bruksizm: bir olgu sunumu" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 581-587 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/36346/567288>