Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda glikoz potasyum oranının tanısal değerinin insülin ile karşılaştırılması

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınların %12-23'ini etkileyen en yaygın endokrin bozukluktur. Bu çalışmada, PKOS’lu hastalarda serum Glikoz Potasyum (Glu/K+) oranının tanısal değeri olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, hasta verileri kullanılarak retrospektif tek merkezli yürütülen bir analiz çalışmasıdır. Çalışma kriterlerine uygun 98 PKOS’lu ile 78 yaş uyumlu kadın kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Serum Glu/K+ oranı, serum açlık Glikozunun serum potasyum düzeylerine bölünmesiyle hesaplandı ve laboratuvar verileri tüm hasta ve kontrol grubu için analiz edildi. Bulgular: İnsülin ile Glu/K+ oranı arasında korelasyon analizinde anlamlı bağıntı tespit edildi. Glu/K+ oranı için ROC eğri altındaki alan insüline yakın şekilde 0,759 bulundu.. ROC analizine göre PKOS tanısı için İnsülin cut-off değeri 81% duyarlılık ve 75% özgüllük değerinde 9,1 olarak tespit edilirken Glu/K+ oranının cut-off değeri 74% duyarlılık ve 71% özgüllük değerinde 21,4 olarak hesaplandı. Sonuç: Sonuçlarımız, serum Glu/K+ oranının PKOS için tanısal özelliklere sahip olan insülin ile pozitif ve yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Serum Glu/K+ oranının PCOS için yararlı bir biyobelirteç olarak kullanılabilecek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu tespit ettik.

Comparison of the diagnostic value of glucose-potassium ratio with insulin in women with polycystic ovary syndrome

Purpose: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder that affects 12-23% of women of reproductive age. In this study, it was investigated whether serum Glucose to Potassium (Glu/K+) ratio has a diagnostic value in patients with PCOS. Materials and Methods: This research is a single-center, retrospective analysis study conducted. A PCOS group of 98 patients and 78 age-matched women was included in the study. Serum Glu/K+ was calculated by dividing serum fasting Glucose by serum potassium levels, and laboratory data were analyzed for the whole patient and control group. Results: A significant correlation was found in the correlation analysis between insulin and Glu/K+ ratio. The area under the ROC curve for the Glu/K+ ratio was found to be 0.775, close to the insulin. According to ROC analysis, Insulin cut-off value was found to be 9.1 with a sensitivity of 81% and a specificity of 75%, while the cut-off value of Glu/K+ ratio was calculated as 21.4 with a sensitivity of 74% and a specificity of 71%. Conclusion: Our results show that the serum Glu/K+ ratio is positive and closely related to insulin, which has diagnostic properties for PCOS. We found that the serum Glu/K+ ratio has sensitivity and specificity that can be used as a useful biomarker for PCOS.

Kaynakça

Conway G, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E, Escobar-Morreale HF, Franks S, Gambineri A, et al. The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology. European Journal of Endocrinology. 2014;171(4):1-29.

Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, Hoeger KM, Murad MH, Pasquali R, et al. Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2013;98(12):4565-92.

Padmanabhan V. Polycystic Ovary Syndrome “A Riddle Wrapped in a Mystery inside an Enigma”. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2009;94(6):1883-5.

Moran L, Teede H. Metabolic features of the reproductive phenotypes of polycystic ovary syndrome. Human Reproduction Update. 2009;15(4):477-88.

Escobar-Morreale HF, Millán JLS. Abdominal adiposity and the polycystic ovary syndrome. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2007;18(7):266-72.

Teede H, Gibson-Helm M, Norman RJ, Boyle J. Polycystic Ovary Syndrome: Perceptions and Attitudes of Women and Primary Health Care Physicians on Features of PCOS and Renaming the Syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2014;99(1): 107-11.

Chang RJ, Heindel JJ, Dunaif A. Polycystic Ovary Syndrome. CRC Press; 2002.

Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual A, Carmena R, et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain. Diabetologia. 2011; 55(1):88-93.

Fujiki Y, Matano F, Mizunari T, Murai Y, Tateyama K, Koketsu K, et al. Serum glucose/potassium ratio as a clinical risk factor for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Journal of neurosurgery. 2018;129(4):870-5.

Matano F, Fujiki Y, Mizunari T, Koketsu K, Tamaki T, Murai Y, et al. Serum Glucose and Potassium Ratio as Risk Factors for Cerebral Vasospasm after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of stroke and cerebrovascular diseases: the official journal of National Stroke Association. 2019;28(7):1951-7.

ESHRE/ASRM R. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility. 2004;81(1):19-25.

Azziz R. Polycystic Ovary Syndrome: What's in a Name? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2014;99(4):1142-5.

Rosenfield RL, Ehrmann DA. The Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): The Hypothesis of PCOS as Functional Ovarian Hyperandrogenism Revisited. Endocrine Reviews. 2016;37(5):467-520.

Brakta S, Lizneva D, Mykhalchenko K, Imam A, Walker W, Diamond MP, et al. Perspectives on Polycystic Ovary Syndrome: Is Polycystic Ovary Syndrome Research Underfunded? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2017;102(12):4421-7.

Yildiz BO, Bozdag G, Yapici Z, Esinler I, Yarali H. Prevalence, phenotype and cardiometabolic risk of polycystic ovary syndrome under different diagnostic criteria. Human Reproduction. 2012;27(10):3067-73.

Brower M, Brennan K, Pall M, Azziz R. The Severity of Menstrual Dysfunction as a Predictor of Insulin Resistance in PCOS. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2013;98(12):1967-71.

Dewailly D, Lujan ME, Carmina E, Cedars MI, Laven J, Norman RJ, et al. Definition and significance of polycystic ovarian morphology: a task force report from the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society. Human Reproduction Update. 2013;20(3):334-52.

Dokras A, Saini S, Gibson-Helm M, Schulkin J, Cooney L, Teede H. Gaps in knowledge among physicians regarding diagnostic criteria and management of polycystic ovary syndrome. Fertility and Sterility. 2017;107(6):1380-6.

Kaynak Göster

MLA Gürbüz, T , Gökmen, O , Dokuzeylül Güngör, N . "Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda glikoz potasyum oranının tanısal değerinin insülin ile karşılaştırılması" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 381-386 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/59504/782931>

53971 31841

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Melatoninin bağırsak mikrobiyotasını düzenleyici etkileri aracılığıyla sıçanlarda asetik asitle oluşturulmuş mide ülserinde hafifletici etkileri

Sevil ARABACI TAMER, Alper YILDIRIM, Ozge CEVİK, Burak AKSU, Meral YÜKSEL, Ekin KUNTSAL, Serap SİRVANCI, Berrak YEĞEN

Ektopik gebelik ve düşük tehdidi tanısında hemogram parametrelerinin değerlendirilmesi

Jule ERİÇ HORASANLI, Hüseyin GÖRKEMLİ, Eren Berkay ÖZKAYA, Mehmet Murat IŞIKALAN, Delal AKINCI, Fatma KILIÇ

Genosensör ile yeni bir girişimsel olmayan doğum öncesi tanı yöntemi

Umut KÖKBAŞ, Levent KAYRIN, Abdullah TULİ

Metabolik sendromlu obez hastalarda serum ürik asit düzeyleri

Remziye NUR EKE

Ameliyat öncesi anksiyete ile gastrointestinal sistem belirtileri arasındaki ilişki

Gülistan UYMAZ, Arzu KARABAĞ AYDIN

Gestasyonel kilo alımı ve postpartum 12. ayda kilo retansiyonu

Zeynep DAŞIKAN, Zuhal EMLEK SERT

Hafif dereceli obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda D vitamini suplemantasyonunun antropometrik ölçümler ve vücut bileşimine etkisi

Feride AYYILDIZ, Hilal YILDIRAN, Oğuz KÖKTÜRK

Telefonla danışmanlık hizmetinin bağırsak stomalı hastalarda stomaya uyum ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: randomize kontrollü bir çalışma

Seçil TAYLAN, Güler AKSOY

Hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonun nedenleri ve mortalite belirteçleri

Gökhan SAĞLAMOL, Ömer TAŞKIN, Ayça AÇIKALIN

Silibinin’in yüksek kolesterol diyeti ile beslenen sıçanlarda hiperlipidemi üzerine etkisi

Didem DUMAN, Abdullah ARPACI, Emre DİRİCAN, Server BOZDOĞAN, Hamidullah Suphi BAYRAKTAR