Erken doğan bebeklerin nörogelişimsel izlem sonuçları: olgu kontrollü çalışma

Amaç: Bu çalışmada, erken doğum öyküsüne sahip çocukların nörogelişimsel durumlarının Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) II ve Bayley III testleri kullanılarak belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Mersin Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş, erken doğum öyküsü olan, 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran hastaların tıbbi kayıtları incelendi. Retrospektif olarak toplanan çalışma ve kontrol gruplarının Bayley III ve DGTT II test sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 48E, 32K toplam 80 erken doğan çocuk hasta grubu, yaş, cinsiyet ve sosyodemografik özellikleri benzer 80 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak dahil edildi. Hasta grubumuzda DGTT II ve Bayley III testlerinde anormal ve şüpheli sonuçlarının daha sık olduğu; DGTT II testinde ince motor, kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlarında alınan puanların; Bayley III testinde bilişsel, ince motor, kaba motor, alıcı ve ifade edici dil puanlarının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızda erken doğan çocukların kontrol grubuna göre DGTT II ve Bayley III test puanlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlarımıza göre erken doğan bebeklerin DGTT II ve Bayley III testleriyle nörogelişimsel takibi gelişimsel geriliklerin erken tespit edilmesini sağlayabilir.

Neurodevelopmental follow-up outcomes of preterm infants: matched case-control study

Purpose: The aim of this study was to determine the neurodevelopmental status of preterm infants with Denver Developmental Screening Test II (DDST II) and Bayley III tests and to compare them with term healthy infants. Materials and Methods: Medical records of patients who presented to our outpatient clinic between 01/01/2019 and 31/12/2019 with a history of preterm delivery and were followed-up in the Mersin University neonatal intensive care unit were investigated. Bayley III and DDST II tests were applied. Results: A total of 80 preterm infants with 48 being boys and 32 girls and age, gender, sociodemographic features matched 80 healthy infants as the control group were included in this study. DDST II and Bayley III tests were more commonly abnormal and suspected in the patient group. The scores received from fine motor, gross motor, language and personal social areas of DDST II were significantly lower in the patient group compare to the control group; and cognitive, fine motor, gross motor, receiver language and expressing language scores of the Bayley III were significantly lower in the patient group compared to the control group. Conclusion: DDST II and Bayley III tests scores were lower in the preterm infants compared to the control group. Neurodevelopmental follow-up of preterm infants with DDST II and Bayley III tests can provide early detection of developmental retardation.

Kaynakça

1. Güran Ö, Bülbül A, Uslu S. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi. Türk Ped Arş 2013; 48: 102-109.

2. Carlo WA. The high-risk infant. In: Kiegman RM, Stanton BF, St. Geme III JW, Schor NF, Behrman RE, eds. Nelson text book of pediatrics. 19th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders Company; 2011. p.552-64.

3. Saldir M, Sarici SU, Bakar EE, Ozcan O. Neurodevelopmental 
status of preterm newborns at infancy, born at a tertiary care center in Turkey. Am J Perinatol 2010; 27:121-8.

4. Kurugöl Z, Tansuğ N, Akisu M, Oral R, Kültürsay N. Prematürelerin izleminde denver gelişimsel testi. T Klin Pediatri 1995, 4:141-145.

5. Gücüyener K, Ergenekon E, Soysal AS, et al. Use of the Bayley Infant Neurodevelopmental Screener with Premature Infants. Brain Dev 2006; 28: 104-108.

6. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, et al. National, regional, and World wide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet 2012; 379: 2162-2172. 7. Yalaz K, Anlar B, Bayoğlu B. Denver II Gelişimsel Tarama Testi: Türk çocukları standardizasyonu. Ankara, Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği, 2009.

8. Bayley N. Bayley Scales of Infant and Toddler Development. 3rd ed. San Antonio, TX: The Psychological Corporation; 2006.

9. Eichenwald EC, Stark AR. Management and outcomes of very low birth weight. N Engl J Med 2008; 358:1700-1711.

10. Döven S, Atıcı A, Gülaşı S, Çelik Y, Okuyaz Ç, Makharoblidze K. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun dönem izleminin sonuçları. Mersin Univ Sağlık Bilim Derg 2018;11: 13-23.

11. Kıray Baş E, Bülbül Ali, Arslan S, Elitok PG, Uslu S, Baş V ve ark. Orta ve Ağır Derece Prematürelerde Okul Öncesi Dönemde (4-6 yaş) Denver Gelişim Testinin Değerlendirilmesi. Nobel Med 2016; 12: 24-28.

12. Sütçüoğlu S, Dikerler A, Halıcıoğlu O, Akkaya Mİ, Öztürk C, Akman SA ve ark. Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde nörogelişimsel izlem sonuçları ve etkileyen faktörler. Behcet Uz Cocuk Hast Derg 2012; 2: 94-101.

13. Ayşe Korkmaz, Fuat Emre Canpolat, Didem Armangil, Banu Anlar, Şule Yiğit, 
Murat Yurdakök ve ark. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 101-112. 14. Blackman JA, Hein HA. Lowa’s system for screening and tracking high risk infants. MJ Dis Child 1985; 139: 826-831.

15. Morris BH, Smith KE, Swank CJ, et al. Patterns of physical and neurologic development in preterm children. J Perinatol 2002; 22: 31-6

16. Göçer C, Kavuncuoğlu S, Arslanetal. Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik hastalığa etki eden etmenlerin araştırılması. Turk Pediatri Ars 2011; 46: 199-206.

17. Kunnari S, Yliherva A, Paavola L, Peltoniemi O.M. Expressive language skills in Finnish two-year-old extremely- and very-low-birth-weight preterm children. Folia Phoniatr Logop. 2012; 64:5-11.

18. Mossabeb R, Wade KC, Finnegan K, Sivieri E, Abbasi S. Language Development Survey Provides a Useful Screening Tool for Language Delay in Preterm Infants. Clinical Pediatrics 2012;
 51 :638–644.

19. Ross G, Demaria R, Yap V. The Relationship Between Motor Delays and Language Development in Very Low Birthweight Premature Chidren at 18 Months Corrected Age. J Speech Lang Hear Res. 2018; 61: 114-119.

20. Schirmer CR, Portuguez MW, Nunes ML. Clinical Assessment of Language Development in Children at Age 3 Years That Were Born Preterm. Arq Neuropsiquiatr 2006; 64:926-931.

21. Hsu JF, Tsai MH, Chu SM, Fu RH, Chiang MC, Hwang FM, et al. Early detection of minor neurodevelopmental dysfunctions at age 6 months in prematurely born neonates. Early Human Development 2013; 89 :87–93.

22. J Mansson, K Stjernqvist. Children born extremely preterm show significant lower cognitive, language and motor function levels compared with children born at term, as measured by the Bayley-III at 2.5 years. Acta Paediatr. 2014; 103:504-11.

23. Kara ÖK, Günel MK, Açıkel C, Yiğit Ş, Arslan M. Farklı doğum ağırlığı ve gebelik yaşına sahip yüksek riskli bebeklerin nörogelişimsel özellikleri arasında fark var mıdır? Turk Pediatri Ars . 2015; 50: 151-157.

24. Greene MM, Patra K, Nelson MN, Silvestri JM. Evaluating preterm infants with the Bayley-III: Patterns and correlates of development. Res Dev Disabil. 2012; 33: 1948-56.

25. Vohr BR. How should wereport early childhood outcomes of very low birth weight infants? Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12:355-62.

26. Filiz Bolu. İntrakranial Kanamalı Pretermlerin Nörogelişimsel Prognoz ve Prognoza Etki Eden Faktörler (Uzmanlık tezi) İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009. 27. M Kherkheulidze, I Chkhaidze, N Kavlashvili, E Kandelaki, N Adamia, D Abelashvili et al. Evaluation of developmental outcomes with Bayley III test in preterm infants with respiratory distress syndrome. Georgian Med News. 2018; 279: 67-73.

28. Rasmussen AH, Wehberg S, Pørtner F, Larsen AM, Filipsen K, Christesen HT. Correction to: Neurodevelopmental outcomes after moderate to severe neonatal hypoglycemia. Eur J Pediatr. 2020; doi: 10.1007/s00431-020-03729-x (in press)

29. Abramowski A, Hamdan AH. Neonatal Hypoglycemia. 2020; In: StatPearls. Treasure Island.

Kaynak Göster

MLA Direk, M , Makharoblidze, K , Çelik, Y , Özdemir, A , Kömür, M , Okuyaz, Ç . "Erken doğan bebeklerin nörogelişimsel izlem sonuçları: olgu kontrollü çalışma" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 387-394 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/59504/783202>

50297 29624

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hasta penceresinden Covid-19 tanısıyla tek başına bir hastane odasında olmak: nitel çalışma

Ebru ŞAHAN

Aşı reddi nedenleri ve aşılar hakkındaki görüşler

Muhammet HASAR, Z. Yelda ÖZER, Nafiz BOZDEMİR

Servikovajinal smearlarında inflamatuar değişiklikler bulunan kadınların jinekolojik şikayetlerinin değerlendirilmesi

Hanife Guler DONMEZ, M.sinan BEKSAC

Yüksek frekanslı tinnitusu olan hastalarda serum lipid profili

Bayram Ali UYSAL, Yusuf Çağdaş KUMBUL, Mehmet Emre SİVRİCE, Vural AKIN

Ameliyat öncesi anksiyete ile gastrointestinal sistem belirtileri arasındaki ilişki

Gülistan UYMAZ, Arzu KARABAĞ AYDIN

Kronik böbrek hastalığında inflamasyon belirteçleri ile enfeksiyon ilişkisi

Sultan SİPAHİ, Seher KIR, Melda DİLEK

Skleroderma hastalarının ağız ve periodontal bulguları ile hastalık tutulumları arasındaki ilişki

Mustafa ÖZCAN, Volkan CİFTCİ, İpek TÜRK

Miks endometriyal karsinomun klinik ve patolojik özelliklerinin tersiyer bir merkezde değerlendirilmesi

Mete SUCU, Ömer GEÇKİL, Çiğdem AKCABAY, Ghanim KHATİB, Ümran KÜÇÜKGÖZ GÜLEÇ, Ahmet Barış GÜZEL, Mehmet Ali VARDAR

COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler

Selim ARPACIOĞLU, Zeynep BALTALI, Başak ÜNÜBOL

Ektopik gebelik ve düşük tehdidi tanısında hemogram parametrelerinin değerlendirilmesi

Jule ERİÇ HORASANLI, Hüseyin GÖRKEMLİ, Eren Berkay ÖZKAYA, Mehmet Murat IŞIKALAN, Delal AKINCI, Fatma KILIÇ