Suriyeli Mültecilerin Mekânsal Analizi: Şanlıurfa Örneği

Göç olgusu, coğrafi olarak iki mekân arasında yer değiştirmenin yanı sıra toplumsal değişim ve dönüşüm üzerinde önemli etkiye sahiptir. Suriye’de 2011 yılında ortaya çıkan iç karışıklıklar zamanla bir iç savaşa dönüşmüştür. Suriye ile sınır komşusu olan ülkeler arasında savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ülkemizin benimsediği “Açık Kapı” politikası nedeniyle başta Suriye sınırında yer alan illerimizde olmak üzere Suriyeli mülteci sayısı hızla artmıştır. Şanlıurfa İli bu durumdan en fazla etkilenen illerin başında gelmektedir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümü’nde yer alan büyük bir kısmı plato sahalarından oluşan Şanlıurfa İlini kapsamaktadır. Suriyeli mültecilerle ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü PİCTES Biriminden alınan farklı yaş gruplarında okula devam eden öğrenci sayılarından ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bültenler ışığında Şanlıurfa İlinde kamp dışında kalan Suriyeli sığınmacıların ilçeler bazında dağılış analizleri yapılmıştır. Dağılışın fazla olduğu sahalarla sosyo-ekonomik yapı arasındaki bağlantı incelenmiştir. Çalışmada durum tespiti yapmak amacıyla 20 Suriyeli aileyle derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Önceden katılımcılar için sorular hazırlanmış ancak konuşmanın seyrine göre katılımcılara yeni sorularda sorulmuştur. Elde edilen verilerin özgün içeriklerine sadık kalınmış ve söylenilenlerden alıntılar yapılarak analizler yapılmıştır.

Spatial Analysis of Syrian Refugees: The Şanlıurfa Case

Even though the phenomenon of migration is moving from one geographical location to another, it has a significant impact on societal change and transformation. The internal unrest in Syria which began in 2011 has escalated into a civil war in the course of time. Turkey, among other bordering countries with Syria, is the one which is affected most by the war. Due to the “Open Door Policy” adopted by our country, the number of Syrian refugees has soared in Turkey, especially in our provinces on the Syrian border. Şanlıurfa is one of these provinces affected most by this situation. This study covers the Şanlıurfa Province located in the Middle Euphrates Region in Southeastern Anatolia, a large part of which is composed of plateaus. The relationship between the areas where the distribution is intense and the socioeconomical structure was examined. In order to understand the situation, in-depth interviews were made with 20 Syrian families. The questions were prepared for participants in advance, but additional questions were also asked in the course of interviews. Unique contents of the obtained data were adhered to, and the analyses were made based on the citations from the statements of participants.

Kaynakça

Bartram, D., Poros, M. V., & Monforte, P. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. (I. Ağabeyoğlu Tuncay, Çev.) Ankara: Hece Yayınları.

Boyd, M. (1989). Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New Agendas. International Migration Review, 23(3), 638-670. https://doi.org/10.1177/ 019791838902300313

Castles, S., Haas, H. & Miller, M. (2014). The Age of Migration. New York: Palgrave Macmillan.

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.

Epstein, G. S. (2008). Herd And Network Effects In Migration Decision- Making. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4), 567-583. https://doi.org/10.1080/13691830801961597

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekansal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri. The Journel of International Social Research, 9(45), 373-395.

Karpat, K. H. (2013). Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler. (B. Tırnakçı, Çev.) İstanbul: Timaş Yayınları.

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi.

Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47-57. https://doi.org/10.2307/2060063 Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., &

Taylor, J. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.

Munshi, K. (2003). Networks In The Modern Economy: Mexican Migrants In The U.S. Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, 118(2), 549-599. https://doi.org/10.1162/003355303321 675455

Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekim Kitabevi.

Proshanksy, H. M. (1978). The city and self identity. Environment and Behavior(10), 147-170. https://doi.org/10.1177/0013916578102002

Sertkaya Doğan, Ö. (2009). Nüfus Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Silivri. Marmara Coğrafya Dergisi(20), 1-19.

Tanoğlu, A. (1969). Nüfus ve Yerleşme. İstanbul: Taş Matbaası.

Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2002). BEŞERİ COĞRAFYA İnsan, Kültür, Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Tümtaş, M. S. (2009). Yoksulluktan Yoksunluğa Göç: Marmaris ve Mersin Örnekleri. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 3(5), 111-134.

Uysal, A. (2015). Londra’daki Türklerde Aidiyet ve Mekan İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi(30), 61-78.

Zapata-Barrero, R. & Yalaz, E. (2018). Introduction: Preparing The Way For Qualitative Research in Migration Stıdies. R. Zapata- Barero, & E. Yalaz içinde, Qualitative Research in European Migration Studies (s. 1-31). Barcelona-Catalonia, Spain: Springer.

Kaynak Göster