Niğde Şehrinde Yaşayanların Atık Yemeklik Yağ Toplama Konusunda Bilinç Düzeyi ve Farkındalığını Artırma Önerileri

Son zamanlarda, çeşitli fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmayı artırdığından, çevre dostu enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan biyodizel, fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak atık yemeklik yağdan elde edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dâhil birçok gelişmiş ülkede bunu teşvik eden uygulamalar bulunmaktır. Biyodizel üretimi için sürekli ham madde temin edilmelidir. Bu sebeple atık yemeklik yağın evler ve gıda işletmeleri gibi mümkün olan tüm kaynaklardan toplanması gerekir. Bu çalışmada, Niğde şehrinde atık yemeklik yağ toplama sorunları ele alınmıştır. Ayrıca ikamet eden 500 katılımcının evlerinde tükettikleri yağ miktarı ve atık yemeklik yağ toplama yöntemi öğrenilerek, bilinç düzeyleri eğitim ve cinsiyet değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Daha sonra ise Güney Kore’de atık yağın toplanmasında başarılı örneklerden biri ele alınarak Niğde örnekleminde uygulanması önerilmiştir. Araştırmada, nicel analiz yöntemi benimsenmiş ve bu kapsamda yüz yüze görüşme ile anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ise Niğde şehrinde toplanan atık yağın bu bölgeye fayda sağlayacak şekilde geri dönüşüme girmediği ve dolayısıyla burada ikamet eden katılımcıların atık yağ toplama konusunda farkındalıklarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Özellikle de kadın ve eğitim düzeyi düşük katılımcıların, atık yağ toplama konusunda daha düşük düzeyde gönüllü oldukları gözlenmiştir.

Potential Ways to Promote the Collection of Waste Cooking Oil and Investigation about Environmental Awareness of Local Residents in Niğde City

Recently, the development of eco-friendly energy resources has been actively sought following the regulations forced by global warming on the use of various fossil fuels. Among the possible sources, biodiesel can be considered an excellent alternative to fossil energy. Many developed countries, including the European Union (EU), are constantly researching to make the best use of this alternative energy. To use biodiesel as an alternative to fossil fuels, a sustainable supply of raw materials must be provided, and for this purpose, it is necessary to collect waste cooking oil discharged from the homes. This study examines the amount and collection methods of waste cooking oil generated in the households of Niğde city, and evaluates the level of consciousness of residents about waste cooking oil in relation to education level and gender. In addition, we propose the establishment of a resource cycle system that would allow waste oil generated in Niğde city to be used for the community by presenting a successful model in South Korea. In this study, the data were collected by face-to-face interviews, resulting in a total of 500 households fully completing the questionnaire in Niğde. The study indicated that waste oil collected from Niğde is not circulated in the community, and residents’ awareness of waste oil collection is very low. In particular, respondents with lower levels of education and women showed lower levels of participation.

Kaynakça

Arslan, R. & Ulusoy, Y. (2017). Utilization of waste cooking oil as an alternative fuel for Turkey. Environmental Science and Pollution Research, Springer, 25, 24520-24525.

Aytav, E., & Kocar, G. (2013). Biodiesel from the perspective of Turkey: Past, present and future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, 25, 335-350.

Boluk, G., & Koç, A. A. (2013). The Implication of Biofuel Policy in Turkey. International Journal of Energy Economics and Policy, 3, 14-22.

Canakci, M. (2007). The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks. Bioresource Technology, 98(1), 183-190.

Çevre ve Orman Bakanlığı. (2010). Bitkisel Atık Yağların Yönetimi. Erişim adresi: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/yayinlar/kitap/ bitkisel_atik_yaglarin_yonetimi_kitapcigi.pdf

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2017, 23 Ekim). 2017 Ekim ayı itibari ile 32 bin ton bitkisel atık yağ toplandı. Erişim adresi: http://csb. gov.tr/2017-ekim-ayi-itibari-ile-32-bin-ton-bitkisel-atik-yagtoplandi-bakanlik-faaliyetleri-22039

Demirbaş, A. (2009). Political, economic and environmental impacts of biofuels: A review. Applied Energy. 86, 108–117.

Demirbaş, A. (2008). Biodiesel, A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. London: Springer.

Dudeja, P., Gupta, R. & Minhas, A. S. (Ed.). (2016), Food safety in the 21st century, public health perspective. Academic Press.

Dülger, G. Ç., Geçgel, Ü. ve Apaydın, D. (2016, Eylül), Atık kızartma yağlarının biyoyakıt olarak değerlendirilmesi. 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 271-276. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun.

Escobar, J. C., Lora, E., Venturini, O. J., Yáñez, E., Castillo, E. F., & Almazan, O. (2009). Biofuels: Environment, technology and food security. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13(6-7), 1275-1287.

Greenea (2016). Analysis of the current development of household UCO collection systems in the EU. Erişim adresi: https://www.theicct.org/ sites/default/files/publications/Greenea%20Report%20Household%20 UCO%20Collection%20in%20the%20EU_ICCT_20160629.pdf.

Gui, M. M., Lee, K. T. & Bhatia, S. (2008). Feasibility of edible oil vs. non-edible oil vs. waste edible oil as biodiesel feedstock. Energy, 33(11), 1646-1653.

Gündem. (2015, 12 Kasım). Öğrencilere çevre bilinci eğitimi. Gündem Günlük Bağımsız Siyasi Gazete.

Halleux, H., Lassaux, S., Renzoni, R., & Germain, A. (2008). Comparative life cycle assessment of two biofuels ethanol from sugar beet and rapeseed methyl ester. The International Journal of Life Cycle Assessment, 13, 184-190.

Hamasaki, K., Kinoshita, E., Tajima, H., Takasaki, K., & Morita, D. (2001). Combustion characteristics of diesel engines with waste vegetable oil methyl ester. The Fifth International Symposium on Diagnostics and Modeling of Combustion in Internal Combustion Engines (COMODIA 2001). Nagoya, Japan.

Hamle. (2015, 12 Kasım). Gençlere çevre bilinci, öğrencilere çevre bilinci eğitimi. Hamle Günlük Siyasi Gazete.

Kalam, M. A., Masjuki, H. H., Jayed, M. H., & Liaquat, A. M. (2011). Emission and performance characteristics of an indirect ignition diesel engine fuelled with waste cooking oil. Energy, Elsevier, 36(1), 397–402.

Kang, S. K., Kahvecioğlu, D. (2017, Kasım). CBS mekânsal analiz tekniklerini kullanarak Niğde şehrindeki en uygun atık bitkisel yağ toplama noktalarının seçimi üzerine bir araştırma. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı, 769-775.Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kim, S. H., Lee, Y. D., & Kim, M. S. (2015). Generation and treatment problem of used cooking oils and search for resourcelization-inlocal-focus on Jeonju City. Korean Association of Regional Studies, 23(1), 77-95.

Kulkarni, M. G. & Dalai, A. K. (2006). Waste cooking oil-an economical source for biodiesel, a review. Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(9), 2901-2913.

Lapuerta, M., Rodriguez-Fernandez, J., & Agudelo, J. (2007). Diesel particulate emissions from used cooking oil biodiesel, Bioresource Technology, 99(4), 731–740.

Loizides, M. I., Loizidou, X. I., Orthodoxou, D. L., & Petsa, D. (2019), Circular bioeconomy in action: Collection and recycling of domestic used cooking oil through a social, reverse logistics system. Recycling, 4(16), 2-10.

Malça, J., & Freire, F. (2011), Life-cycle studies of biodiesel in Europe: A review addressing the variability ofresults and modeling issues. Renewable and Sustainable Energy Review, 15(1), 338-351.

Niğde Haber. (2015, 12 Kasım). Öğrencilere “çevre bilinci” eğitimi. Niğde Haber Günlük Siyasi Gazete.

Öztürk, M. (2018) Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel üretimi, Ankara: Çevre Şehircilik Bakanlığı. Erişim adresi: http:// www.cevresehirkutuphanesi.com/assets/files/sliderpdf/QnZyyphk C9xp.pdf

Resmi Gazete. (2015, 6 Haziran). Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği. Sayı: 29378. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2015/06/20150606-5.htm

Resmi Gazete. (2004, 31 Aralık). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Sayı: 25687. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuat?MevzuatNo=7221&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson.

Williams, J. B., Clarkson, C., Mant, C., Drinkwater, A., & May, E. (2012). Fat, oil and grease deposits in sewers: Characterisation of deposits and formation mechanisms, Water Research Elsevier Science, 46, 6319-6328.

Wilsee, G. (1998). Waste grease resource in 30 US metropolitan areas, 1998. Proceedings of Bioenergy 98 Conference, Wisconsin, 956–963.

World Health Organization (WHO). (2015). Food safety: what you should know. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/handle/10665 /160165

Yeni Yıldız. (2015, 12 Kasım). Atık yağ suyu kirletiyor. 1 Litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Yeni Yıldız Haftalık Müstakil Siyasi Bölge Gazetesi.

Zhang, H., Ozturk, U. A., Wang, Q., & Zhao, Z. (2014), Biodiesel produced by waste cooking oil: Review of recycling modes in China, the US and Japan. Renewable and Sustainable Energy Reviews 38, 677-685.

전북녹색환경지원센터. (2012). 폐식용유 발생량 및 온실가스 감축효과 조사, 최종보고서. Erişim adresi: http://www.prism.go. kr/homepage/origin/retrieveOriginDetail.do? cond_research_name =&cond_research_start_date=&cond_research_end_date=&cond_ organ_id=4640000&research_id=4640000-201400005&pageIndex =5&leftMenuLevel=120

Kaynak Göster

182 133

Arşiv