Korunmaya muhtaç ve öğretilebilir düzeyde zihinsel özürlü çocuklara oyun oynama becerisinin kazandırılması

Bu çalışma, 5-7 yaş grubunda, öğretilebilir düzeyde zihinsel özürlü ve korunmaya muhtaç on çocuğa oyun oynama becerilerinin, kazandırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ön test-eğitim-son test deseni kullanılmış; çocukların eğitim öncesi ve eğitim sonrası düzeyleri değerlendirmede temel sınır (Baseline) tekniğine uygun olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; ön değerlendirmede, oyuncakla amaçsız ve uygun olmayan biçimde (atma, vurma) ilgilenen çocukların; fiziksel ve sözel yönlendirmelerle birlikte, model olma ve ödüllendirme tekniklerinin kullanıldığı eğitim aşamasından sonra oyuncaklarla daha çok işleve yönelik (kamyona blokları doldurup boşaltma, bebeği giydirip-besleme gibi) oynadıkları görülmüştür.

Acquisition of play skills to institutionalized and teachable mentally retarded children

In this study, it was Intended to gain playing skills to ten mentally handicapped and institutionalized children between 5-7 years old. This study was in the design of test training-test: children's pre-<xnd post-test levels was determined accorrding to baseline technique of evaluation. As a result of the study, it was seen that the children used toy s for inconvenient purposes or without any purpose before the training, and used the toys according to their functions (to fill trucks with blocks; to have dolls put on their dresses and feed them) with physical and verbal guiding after the training.

Kaynak Göster