Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yapılan tıpta uzmanlık tezlerinin niteliksel incelemesi, yayına dönüşme oranları ve aldıkları atıf sayıları araştırılmıştır. İkincil amaç olarak tezlerin yayına dönüştürülme ve atıf almasına etki eden faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1996-2017 yılları arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanına yüklenmiş olan tez çalışmaları araştırılmıştır. Çalışmaların yöntemi, deseni, çalışma araçları, yaş grupları ve konuları kayıt edilmiştir. Tez çalışmasının yayın olma durumunu incelemek için Web of Science, SCImago, ULAKBİM ve Google Scholar veri tabanlarına yazar ismi, tez danışmanının ismi ve teze ait anahtar kelimeler aranmıştır ve yayınların atıf sayılarına Google Scholar veri tabanından ulaşılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda 1997-2017 yılları arasında yapılmış 427 tez incelenmiştir. Tezlerin %50,4’ünün yayına dönüştüğü, tüm tezler içinde %40,7’sinin SSCI, SCI ve SCI-E’de taranan dergilerde yayınlandığı görülmüştür. Tezler yılda aldıkları atıf sayısına göre gruplandırıldığında çalışma desenleri açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu (χ²: 39.406, p: 0,009) gözlenmiş ve yapılan post-hoc testte epidemiyolojik çalışma anlamlı derecede yüksek atıf aldığı görülmüştür. Bu tezler arasında çalışma araçları (χ²: 15,434, p: 0,421), çalışma konusu (χ²: 77,749, p: 0,391), örneklem yaş grubu (χ²: 16,020, p: 0,157) ve tez danışmanlarının akademik unvanları (χ²: 2,697, p: 0,846) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. Sonuç: Alanımızda yapılan tezlerin yüksek oranlarda yayına dönüştüğü ve yıllık aldıkları atıf sayılarının ülkemizdeki diğer tıp bilim dallarından önde olduğu gözlenmiştir. Tez çalışmalarının çoğunluğu klinik odaklı olmakla birlikte, klinikte sık görülen ve ülkemiz için önemli olabilecek bir takım konu başlıklarının yeterince çalışılmadığı görülmüştür. Yaygınlık inceleyen çalışmaların daha yüksek oranda atıf aldığı tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak tez çalışmalarında, geçmişten aldığımız dersler ve veri-temelli yaklaşım ile daha yüksek kaliteye ulaşmak hedeflenmelidir.

Child and Adolescent Psychiatry Thesis in Specialty Training: Analysis of the Last 20 Years in Turkey

Objectives: This study aimed to investigate qualitative analysis and times cited of thesis in child psychiatry. As a secondary purpose, it is aimed to find out the factors that affect to publication and citation analysis of theses. Materials and Methods: Thesis studies that were conducted between 1996-2017 and uploaded to the Higher Education Council Thesis Center database were investigated. The method, pattern, research tools, age groups and subjects of the studies were recorded. In order to examine the publication status of the thesis work, name of the author, name of the thesis principle investigator and thesis keywords were searched in the Web of Science, SCImago, ULAKBİM and Google Scholar databases and the citation numbers of the publications were obtained from the Google Scholar database. Results: Four hundred twenty sewen theses made between 1997-2017 were examined. 50.6% (n: 216) of the theses were converted into publications in databases. 40.7% of all theses are published in journals scanned in SSCI, SCI and SCI-E. Theses were grouped according to number of citations they received annually, significant difference was observed between the groups in terms of study patterns (χ²: 39.406, p: 0.009), and post-hoc tests showed that epidemiological studies received higher citations. There was no statistically significant difference between among these groups; study tools (χ²: 15.434, p: 0.421), subject of study (χ²: 77.749, p: 0.391), age group (χ²: 16.020, p: 0.157) and academic titles of thesis PI’s (χ²: 2.697, p: 0.846). Conclusion: Theses in our field have converted into publications at high rates, and the number of citations they receive annually is ahead of other medical sciences in our country. It has been determined that studies examining the prevalence are cited at a higher rate. In the future studies, it should be aimed to reach higher quality with this lessons we learned from the past and should use data-driven approach.

Kaynakça

1. Shukla D, Tripathi M, Devi BI. Conversion of Thesis to Peer-Reviewed Publication. Indian Journal of Neurosurgery. 2019;8:93-98.

2. Nieminen P, Sipilä K, Takkinen HM, Renko M, Risteli L. Medical theses as part of the scientific training in basic medical and dental education: experiences from Finland. BMC Med Educ. 2007;7:51.

3. Yuan W, Liu Z. What factors affect the quality of medical students’ doctoral theses? A comparative study in affiliated hospitals of a Chinese university. Adv Med Educ Pract. 2019;10:297-302.

4. Erim BR, Petekkaya S. Retrospective Analysis of Psychiatry Specialization Theses Made Between 1981-2018 in Turkey. Turk Psikiyatri Derg. 2020;31:1-8.

5. Aydınalp K, Sonuvar B, Aydoğmuş K. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Psikiyatrisinin Gelişimi. In: Çuhadaroğlu Çetin F, editor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı 2008;3-8.

6. Mongeon P, Paul-Hus A. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. Scientometrics. 2016;106:213-28.

7. Falagas ME, Kouranos VD, Arencibia-Jorge R, Karageorgopoulos DE. Comparison of SCImago journal rank indicator with journal impact factor. FASEB J. 2008;22:2623-2628.

8. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi (ULAKBİM) 2020. Available from: http://www. ulakbim.gov.tr/yeniweb/vt/.

9. Bakkalbasi N, Bauer K, Glover J, Wang L. Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science. Biomed Digit Libr. 2006;3:7.

10. Harzing AW, Alakangas S. Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a longitudinal and cross-disciplinary comparison. Scientometrics. 2016;106:787-804.

11. Ozgen U, Eğri M, Aktaş M, Sandikkaya A, Öztürk ÖF, Can S, Ozcan C. Publication Pattern of Turkish Medical Theses: Analysis of 22.625 Medical Theses Completed in Years 1980-2005. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2011;31:1122-1131.

12. Öğrenci A, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Koban O. From idea to publication: Publication rates of theses in neurosurgery from Turkey. Neurol Neurochir Pol. 2016;50:45-47.

13. Yuksel M, Ipekci T, Tunckiran A. Publication rates of dissertations written in medical faculties of Turkey in the field of urology between the years 2008, and 2011, and citation analysis: A cross-sectional study. Turk J Urol. 2018;44:341-345.

14. Mayir B, Bilecik T, Çakır T, Doğan U, Gündüz UR, Aslaner A, Oruç MT. Analysis of the publishing rate and the number of citations of general surgery dissertations. Turk J Surg. 2016;33:33-36.

15. Bayramlar H, Karadag R, Kanra Gürtürk AY, Öçal A, Dağ Y, Sarı Ü. Publication patterns of ophthalmology residency dissertations in Turkey. Eur J Gen Med 2015;12:213-6.

16. Kalcıoğlu MT, Eğilmez OK, Karaca S, Hanege FM, İleri Y. Publication rates of otolaryngology theses from Turkey in peer-reviewed journals. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016;26:143-151.

17. Cevik E, Karakus Yilmaz B, Acar YA, Dokur M. Systematic Analysis of Theses in the Field of Emergency Medicine in Turkey. Turk J Emerg Med. 2016;15:28-32.

18. Salmi LR, Gana S, Mouillet E. Publication pattern of medical theses, France, 1993-98. Med Educ. 2001;35:18-21.

19. Dhaliwal U, Singh N, Bhatia A. Masters theses from a university medical college: publication in indexed scientific journals. Indian J Ophthalmol. 2010;58:101-104.

20. Aktepe E, Demirci K, Çalışkan AM, Sönmez Y. Symptoms and diagnoses of patients referring to a child and adolescent psychiatry polyclinic. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010;2:100-108.

21. Görmez V, Örengül AC, Baljinnyam S, Aliyeva N. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı ve demografik özellikler. Journal of Mood Disorders. 2017;7:41-46.

Kaynak Göster

1923 951

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Özgül Öğrenme Güçlüğünde Enflamasyonun Rolünün Değerlendirilmesi

Öznur BİLAÇ, Hasan Akın TAHILLIOĞLU, Arif ÖNDER, Canem KAVURMA

Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilufer KOCTURK, Seval KIZILDAĞ

Dezavantajlı Koşullarda Büyüyen Çocukların Zihin Teorisi Gelişimi

Bahtım KÜTÜK

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi

Miraç Barış USTA, İrem ŞAHİN

Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Samet ATA, İsmihan ARTAN

Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Başvuran Ergenlerde Özkıyım Girişimi ile İlişkili Etkenler

Gül ÜNSEL BOLAT, Zeki YÜNCÜ

“Beni Kategorize Etme”: Kimlik Karmaşasından Kişilik Örüntüsüne, Otistik Spektrumdan Psikotik Spektruma Uzanan Belirtileri ile Bir Ergen Olgu

Zehra TOPAL, Öznur ADIGÜZEL, Ali Evren TUFAN

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Tanısal Özellikleri

Mehmet KARADAĞ, Nesrin GEZER, Cem GÖKÇEN, Zehra TOPAL

Bir Üniversite Hastanesinin Acil Servisinde Sunulan Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri

Çilem BİLGİNER, Serkan KARADENİZ, Sevil AYDOĞDU, Damla BULUT ŞAHİN

Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları

Arif ÖNDER, Özge GİZLİ ÇOBAN