Hyponatremia in children hospitalized with pneumonia

Amaç: Hiponatremi hastaneye yatırılarak tedavi edilen olgularda sık görülen bir elektrolit anormalliktir. Bu çalışmanın amacı pnömoni tanısı ile hastaneye yatırıl- mış çocuklarda hiponatremi sıklığını belirlemek ve oluşumuna eşlik eden faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada pnömoni tanılı 2-17 yaş arasındaki 92 (%57 erkek) hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Çocuğun yaşı, cinsi, pnömoninin klinik özellikleri, hastanede yatış süresi, nonspesifik enflamasyon belirteçleri ve biyo- kimyasal değerleri (üre, kreatinin ve sodyum) kayde- dildi. Hastalar serum sodyum düzeylerine göre; nor- monatremi (135-145 mmol/L), hafif hiponatremi (131- 134 mmol/L), orta hiponatremi (126-130 mmol/L), ağır hiponatremi (≤125 mmol/L) ve hipernatremi (>145 mmol/L) olarak gruplandırıldı. Bulgular: Yirmi beş (%27) hastada hafif, 4 (%4) has- tada orta düzeyde hiponatremi mevcuttu. Ağır hipo- natremi ya da hipernatremi hiçbir hastada gözlenme- di. Hiponatremili ve normonatremili olgular arasında yaş açısından bir farklılık yoktu; ancak hiponatremi erkek çocuklarda daha sıktı. Serum sodyum düzeyle- ri ile lökosit sayısı (r=-0,373, p=0,001), mutlak nötrofil sayısı (r=-0,251, p=0,025) ve C-reaktif protein (r=-0,261, p=0,019) arasında negatif korelasyon mevcuttu. Hiponatreminin hastanede yatış süresi üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır. Hiponatreminin derecesi ile lökosit sayısı, mutlak nötrofil sayısı ve CRP arasında anlamlı ilişki görülmektedir. Sonuç: Pnömonili çocuklarda, hafif düzeyde hiponat- remi sık görülen bir laboratuar anormalliğidir. Pnömoni nedeni ile hastaneye yatırılan çocuklarda parenteral sıvı başlanırken bu durum göz önüne alınmalı ve serum sodyum düzeyi yakından izlenmelidir.

Pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklarda hiponatremi

Objective: Hyponatremia is the most common elec- trolyte disorder in children hospitalized for various reasons. In this study, we aimed to determine the frequency of hyponatremia in children hospitalized due to pneumonia and to analyze the factors associ- ated with its occurence. Material and Methods: The medical records were retrospectively reviewed for 92 children (57% boys) with pneumonia aged 2 to 17 years. Information on variables including the child’s age and gender, clinical features of pneumonia, duration of hospitalization, nonspecific markers of inflammation, and biochemical examinations (urea, creatinine, sodium) were also recorded. Patients were grouped according to serum sodium levels; normonatremia (135-145 mmol/L), mild hyponatremia (131-134 mmol/L), moderate hyponatre- mia (126-130 mmol/L), severe hyponatremia (≤125 mmol/L), and hypernatremia (>145 mmol/L). Results: Twenty five (27%) patients had mild hypo- natremia, four (4%) patients had moderate hypona- tremia. There was no patient with severe hyponatre- mia or hypernatremia. Although the mean age was similar in children with hyponatremia and normal serum sodium levels, hyponatremia is more common in boys. The serum sodium levels were negatively correlated with acute phase reactants including leu- cocyte count (r=-0.373, p=0.001), the percentage of neutrophils (r=-0.251, p=0.025) and C-reactive protein level (r=-0.261, p=0.019). However, it was not associ- ated with clinical findings and the duration of hospital- ization. The degree of hyponatremia seems to be asso- ciated with acute phase reactants including leucocytes count, the percentage of neutrophils and CRP levels. Conclusion: Hyponatremia is very common among children hospitalized with pneumonia but is usually mild. We suggest that serum and urine sodium levels be monitored closely in patients hospitalized with pneumonia.

Kaynakça

1. Scott JA, Wonodi C, Moisi JC, et al. The definition of pneumo- nia, the assessment of severity, and clinical standardization in the Pneumonia Etiology Research for Child Health study. Clin Infect Dis 2012; 54 (Suppl 2): 109-16. [CrossRef]

2. Don M, Valerio G, Korppi M, Canciani M. Hyponatremia in pedi- atric community-acquired pneumonia. Pediatr Nephrol 2008; 23: 2247-53. [CrossRef]

3. Moritz ML, Ayus JC. Disorders of water metabolism in children: hyponatremia and hypernatremia. Pediatr Rev 2002; 23: 371-80.

4. Sakellaropoulou A, Hatzistilianou M, Eboriadou M, Athanasiadou-Piperopoulou F. Hyponatraemia in cases of chil- dren with pneumonia. Arch Med Sci 2010; 30: 578-83. [CrossRef]

5. Dhawan A, Narang A, Singhi S. Hyponatraemia and the inap- propriate ADH syndrome in pneumonia. Ann Trop Paediatr 1992; 12: 455-62.

6. Haviv M, Haver E, Lichtstein D, Hurvitz H, Klar A. Atrial natri- uretic peptide in children with pneumonia. Pediatr Pulmonol 2005; 40: 306-9. [CrossRef]

7. Haycock GB. The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Pediatr Nephrol 1995; 9: 375-81. [CrossRef]

8. Manoogian C, Pandian M, Ehrlich L, Fisher D, Horton R. Plasma atrial natriuretic hormone levels in patients with the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. J Clin Endocrinol Metab 1988; 67: 571-5. [CrossRef]

9. Cogan E, Debieve MF, Philipart I, Pepersack T, Abramow M. High plasma levels of atrial natriuretic factor in SIADH. N Engl J Med 1986; 314: 1258-9. [CrossRef]

10. Gerigk M, Gnehm HE, Rascher W. Arginine vasopressin and renin in acutely ill children: implication for fluid therapy. Acta Paediatr 1996; 85: 550-3. [CrossRef]

Kaynak Göster

1013 857

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The complication of ethmoidal sinusitis: Acase of orbital abscess

Tuba GİRAY, Suat BİÇER, Gülay ERDAĞ ÇİLER, Defne ÇÖL, Ayça VİTRİNEL

Chlamydia trachomatis pneumoniae and normal timic appearence in a 5 months infant

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Solmaz ÇELEBİ, Figen PALABIYIK, Zeynep YAZICI

Epidemiological, laboratory and clinical features of childhood hydatid disease

Solmaz ÇELEBİ

A case of sepsis caused by ceftriaxon resistant shigella flexneri

GÜLSÜM İCLAL BAYHAN, Gönül TANIR, Sevgi YAŞAR, Özge TİMUR METİN

Tuberculous meningitis in a patient with systemic lupus erythematosus

ÖMER KILIÇ, Yıldız CAMCIOĞLU, Abdülhamid TÜTEN, Haluk ÇOKUĞRAŞ, Özgür KASAPÇOPUR, Zehra HAŞILOĞLU IŞIK, Necla AKÇAKAYA

Evaluation of the patients with influenza viruses

ÖZNUR KÜÇÜK, Suat BİÇER, Tuba GİRAY, Defne ÇÖL, Gülay ERDAĞ ÇİLER, Meltem UĞRAŞ, Yeşim GÜROL, Gülden ÇELİK, Ayça VİTRİNEL

The ıncidence of cryptosporidium ınfection in children with diarrhea

Arzu KARLI, Ayşe METİN, Saime ERGEN, Hande ŞİMŞİR, Gülşen KÖSE

Clinical features and prognosis of İnfants hospitalized with pertussis

Anıl TAPISIZ

Hyponatremia in children hospitalized with pneumonia

Nilgün SELÇUK DURU, Mahmut ÇİVİLİBAL, Seher BOZDOĞAN, Murat ELEVLİ

Demographic and clinical findings in children with enteroviral infection outbreak

Eda ÖNCEL KARADAĞ, Iraz NAR, YASEMİN ÖZSÜREKCİ, Gülay KORUKLUOĞLU, Ali Bülent CENGİZ, Mehmet CEYHAN, Ateş KARA