Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesi’nde 2000-2011 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar: 12 Yıllık değerlendirme

Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan etkenlerin tanımlanması, patojenin yayılımının engellenebilmesi ve uygun tedavinin belirlenebilmesi için gereklidir. Bu çalışmada çocuk hasta grubunda karşımıza çıkan bakteriyemi etkenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratu-varı’na 2000-2011 yılları arasında gönderilen kan kültürleri incelenmiştir. Kültürde üreyen mikroorganizmalar ve yıllara göre değişimleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, üreyen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve vankomisine dirençli enterokok (VRE) oranları da belirlenmiştir. Bulgular: Belirtilen sürede toplam 49561 kan kültürü laboratuvara ulaşmıştır. Kültürlerden 7773’ünde (%15.7) üreme görülmüştür. Üreyen mikroorganizmaların %68.8’ini gram pozitif bakteriler, %20.4’ünü gram negatif bakteriler, %10.8’ini ise mantarlar oluşturmuştur. En sık üreyen mikroorganizmaların %48.1 ile koagülaz negatif stafilokoklar oldukları görülmüştür. Kontaminasyon sonucu görülebilen koagülaz negatif stafilokoklar, difteroidler, mikrokoklar ve Bacillus spp. değerlendirme dışı bırakıldığında gram pozitif bakterilerin oranı %36.7’ye düşerken, gram negatiflerin oranı %41.3’e, mantarların oranı ise %22.0’ye yükselmiştir. Üreyen mantarlar arasında %47.3 ile Candida albicans ilk sırada, %21.7 ile Candida parapsilosis ikinci sırada yer almıştır. Pozitif kültürlerin %7.1’inde S. aureus saptanmış, S. aureus üreyen hastaların %29.4’ünde metisilin direnci gözlenmiştir. Kan kültüründe üreyen S. aureus ve MRSA oranları yıllar içinde düşme eğilimi göstermiş ve 2011’de %0 olarak belirlenmiştir. Enterokoklar, üremelerin %4.4’ünü oluşturmuş ve kan kültüründe enterokok saptanan hastaların %6.3’ünde vankomisin direnci görülmüştür. Sonuç: Kan kültüründe izole edilen mikroorganizmaların üreme oranlarının bilinmesi, uygun ampirik tedavinin belirlenmesine yardımcı olarak hayat kurtarıcı olabilmektedir. İzole edilen etkenin gerçek enfeksiyon etkeni olup olmadığının ayırt edilmesi, koagülaz negatif stafilokoklar gibi bazı bakteriler için anlamlı olacaktır. Ayrıca, hasta populasyonunun özelliklerine bağlı olarak, mantarların kan dolaşımı enfeksiyonlarındaki rolü akılda tutulmalıdır. (J Pediatr Inf 2012; 6: 79-83)

Microorganisms ısolated from blood cultures in Hacettepe University İhsan Doğramacı children’s hospital from 2000 to 2011: Evaluation of 12 years

Objective: Identification of microbial agents causing bloodstream infections is necessary to prevent the spread of pathogens and to determine appropriate antimicrobial treatment. The aim of this study was to evaluate microbial growth in blood cultures of children. Material and Methods: Blood cultures submitted to the Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital Microbiology Laboratory during 2000-2011 were investigated. Types of bacteria and changes during the study period were evaluated. In addition, the rates of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin resistant enterococcus (VRE) were determined. Results: A total of 49561 blood cultures were submitted. Microbial growth was detected in 7773 (15.7%) of the cultures. Of all microbial growth, 68.8% was gram positive bacteria, 20.4% was gram negative bacteria and 10.8% was fungi. The most common isolate was coagulase negative staphylococci (48.1%). When possible contaminants (coagulase negative staphylococci, diphtheroids, micrococci and Bacillus spp.) were excluded, and the ratio of gram positive bacteria decreased to 36.7%, the ratio of gram negative bacteria increased to 41.3% and fungi to 22.0%. The most common fungus was Candida albicans (47.3%), followed by Candida parapsilosis (21.7%). S. aureus was detected in 7.1% of the positive cultures and 29.4% of these were methicillin resistant. MRSA rates had a tendency to decrease in time and was 0% in 2011. Enterococci constituted 4.4% of the microbial growth and 6.3% were vancomycin resistant. Conclusion: Information on growth rates of microorganisms in blood cultures helps in determining empiric antimicrobial treatment and might be lifesaving. Differentation between true infection and contamination is significiant, especially for some bacteria such as coagulase negative staphylococci. Additionally, fungal infections should be kept in mind according to the characteristics of the patient population. (J Pediatr Inf 2012; 6: 79-83)

___

1. Aiken AM, Mturi N, Njuguna P, et al. Risk and causes of paediatric hospital-acquired bacteraemia in Kilifi District Hospital, Kenya: a prospective cohort study. Lancet 2011; 378: 2021-7.

2. Özçetin M, Saz EU, Karapınar B, Özen S, Aydemir Ş, Vardar F. Hastane enfeksiyonları; sıklığı ve risk faktörleri. J Pediatr Inf 2009; 3: 49-53.

3. Pfaller MA, Boyken L, Hollis RJ, et al. Comparison of results of fluconazole and voriconazole disk diffusion testing for Candida spp. with results from a central reference laboratory in the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Program. Diagn Microbiol Infect Dis 2009; 65: 27-34.

4. CLSI. Performance Standards for antimicrobial susceptibility testing; twentyfirst international supplement. Clinical Laboratory Standards Institute (M100-S21). 2011; s.22.

5. Hall KK, Lyman JA. Updated review of blood culture contamination. Clin Microbiol Rev 2006; 19: 788-802.

6. Duman Y, Kuzucu Ç, Çuğlan SS. Kan Kültürlerinden İzole edilen bakteriler ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Erciyes Tıp Dergisi 2011; 33: 189-96.

7. Weinstein MP. Blood culture contamination: persisting problems and partial progress. J Clin Microbiol 2003; 41: 2275-8.

8. Beekmann SE, Diekema DJ, Doern GV. Determining the clinical significance of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures. Infect Control Hosp Epidemiol 2005; 26: 559-66.

9. Souvenir D, Anderson DE, Jr., Palpant S, et al. Blood cultures positive for coagulase-negative staphylococci: antisepsis, pseudobacteremia, and therapy of patients. J Clin Microbiol 1998; 36: 1923-6. PMid:9650937 PMCid:104953

10. Pien BC, Sundaram P, Raoof N, et al. The clinical and prognostic importance of positive blood cultures in adults. Am J Med 2010; 123: 819-28.

11. Çopur Çiçek A, Şentürk Köksal Z, Ertürk A, Köksal E. Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2011; 68: 175-84.

12. Pfaller MA, Diekema DJ, Gibbs DL, et al. Geographic variation in the frequency of isolation and fluconazole and voriconazole susceptibilities of Candida glabrata: an assessment from the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Program. Diagn Microbiol Infect Dis 2010; 67: 162-71.

13. Pfaller MA, Diekema DJ, Gibbs DL, et al. Results from the ARTEMIS DISK global antifungal surveillance study, 1997 to 2007: a 10.5-year analysis of susceptibilities of Candida species to fluconazole and voriconazole as determined by CLSI standardized disk diffusion. J Clin Microbiol 2010; 48: 1366-77.

14. Gagliotti C, Balode A, Baquero F, et al. Escherichia coli and Staphylococcus aureus: bad news and good news from the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net, formerly EARSS), 2002 to 2009. Euro Surveill 2011; 16.

15. Altunsoy A, Aypak C, Azap A, Ergonul O, Balik I. The impact of a nationwide antibiotic restriction program on antibiotic usage and resistance against nosocomial pathogens in Turkey. Int J Med Sci 2011; 8: 339-44.

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

12.3b7.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda bruselloz: 82 Olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mahmut ABUHANDAN, Bülent GÜZEL, Alpay ÇAKMAK, Ali ÇİÇEK

Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal örneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları

ÖZLEM SANCAKLI, Ayşe YENİGÜN, SEVİN KIRDAR

Reye sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşma ile seyreden rotavirüs enfeksiyonu

Zahide YALAKİ, Fatma İNCİ ARIKAN, Gönül BÜYÜKYILMAZ, Betül ALTAN, Hasan DEMİR, Yıldız DALLAR BİLGE

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesi’nde 2000-2011 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar: 12 Yıllık değerlendirme

DOLUNAY GÜLMEZ KIVANÇ, Deniz GÜR

A case of pulmonary hydatid cyst with respiratory arrest as a result of spontaneous rupture in cyst

İBRAHİM HAKAN BUCAK, Gökhan TÜMGÖR, Perihan YASEMEN CANÖZ, Hakan ALTINAĞ, MEHMET TURGUT

Mikrosefalisi olan bir bebekte intrakraniyal kalsifikasyon

Sedat IŞIKAY, Arda KILINÇ, Kutluhan YILMAZ

Visseral yayılım ve inguinal lenfadenopati: Nadir bir kedi tırmığı hastalığı olgusu

Muhammet AKGÜN, NURŞEN BELET, Arzu KARLI, Meltem CEYHAN BİLGİCİ, Gülnar ŞENSOY

The role of serum zinc level in febrile convulsion etiology

İhsan KAFADAR, Ayşe BURCU AKINCI, Fügen PEKÜN, Erdal ADAL

Kranyumda ağrılı şişlik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Katibe BAŞAK YILDIZ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Semra ŞEN, Okan TUĞRAL, Fadıl VARDAR

Pediatri bakış açısıyla PANDAS

Tamer ÇELİK, Ümit ÇELİK