Çocuk kliniği ve çocuk yoğun bakım ünitesi hastane enfeksiyonları sıklığı

Amaç: Bu çalışmada; bir yıl içinde çocuk kliniği (büyük çocuk ve süt çocuğu kliniği) ve çocuk yoğun bakım ünitesine (ÇYBÜ) (hematoloji-onkoloji ve yenidoğan hariç) yatan çocuklardaki hastane enfeksiyonlarının (HE) sıklığının prospektif olarak incelenmesi amaçlandı. Yöntemler: HE, Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) kıstasları temel alınarak tanımlandı. Bulgular: Çalışma süresince izlenen 91 hastada toplam 114 HE atağı ile 95 kültür üremesi saptandı (hasta başına epizod oranı: 1.25). HE saptanan hastaların %43’ü (n=39) kız, %57’si (n=52) erkek olup, ortalama yaş; kızlarda 64.07±66.11 ay, erkeklerde 53.14±63.26 ay olarak saptandı. Çalışmaya alınan hastaların %52’si (n=47) çocuk kliniğinde, %48’i (n=44) ÇYBÜ’de idi. ÇYBÜ ve çocuk kliniğinde 100 hasta yatışına göre HE oranı sırasıyla; 16.3 ve 8.4, 1000 hasta gününe göre HE oranı ise; 18.5 ve 17.3 olarak bulundu. Hastalar ortalama 48.8±49.9 gün (median=ortanca 33 gün) hastanede yattı ve hastaneye yatışlarının 28.6±48.1’inci (ortanca 16 gün) gününde HE tanısı aldılar. Toplam yatış süresi dikkate alındığında, ÇYBÜ’de ortalama yatış süresi 47.2±60.7 gün (ortanca 31 gün) iken klinikte 50.0±39.6 gün (ortanca 39 gün) olarak bulundu. HE’nu ÇYBÜ’de yatışın 33.6±61.2 gününde (ortanca 22.5 gün) ve kliniklerde 24.2±32.6 gününde (ortanca 10 gün) saptandı. Çalışmaya alınan 91 hastanın 85’de (%93,4) daha önceden tanı konulmuş olan altta yatan kronik veya primer bir hastalık vardı. Bunların içinde en sık görülen ilk üç primer hastalık sırasıyla; nörolojik hastalık %37.4 (n=34), kronik renal hastalık %29.7 (n=27) ve konjenital kalp hastalığı %22 (n=20) olarak saptandı. Sonuç: Kliniğimizdeki HE oranları gelişmekte olan diğer ülkelere göre daha düşük, gelişmiş ülkelere göre biraz daha yüksek veya benzer, ülkemizdeki yapılan diğer kısıtlı sayıda çalışmayla kıyaslanabilir düzeyde bulundu.

Nosocomial infection incidence in pediatric clinic and pediatric intensive care unit

Objective: The aim of this study is the prospective evaluation of the rate of nosocomial infections (NCI) in our pediatric clinic (child and infant clinic, except newborn and hemato-oncology units) and pediatric intensive care unit (PICU). Methods: NCI defined by using the standard Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) criteria. Results: Of 91 patients with NCI, there were 114 nosocomial infection attacks and 95 culture growths (1.25 episodes per patient). Forty-three percent (n=39) of patients were female, 57% (n=52) were male and the average age was 64.07±66.11 months in female patients and 53.14±63.26 months in male patients. Fifty- two percent (n=47) of the patients were admitted to the pediatric clinic and 48% (n=44) were in the PICU. NCI rates of PICU and pediatric clinic were 16.3 and 8.4 per 100 admissions and 18.5 and 17.3 per 1000 patient days, respectively. In total, the patients stayed in the hospital on average for 48.8±49.9 days (median=33 days) and the initial diagnosis of NCI was given on the 28.6±48.1st day of their admittance (median 16 days). The average hospital stay in the PICU patients was 47.2±60.7 days (median 31 days), and clinic patients 50.0±39.6 days (median 39 days). NCI was diagnosed on the 33.6±61.2 days of admittance (median 22.5 days) in the PICU and on the 24.2±32.6 days (median 10 days) in the clinic. Eighty-five of the 91 patients included in this study (93.4%) had a previously diagnosed underlying chronic or primary disease. The most frequent diseases were found as follows ; neurological disease 37.4% (n=34), chronic renal disease 29.7% (n=27) and congenital heart disease 22% (n=20). Conclusion: It was found that NCI rates in our clinic were lower compared to the other developing countries, either a slightly higher or the same when compared to developed countries and at a similar level when compared to the other studies carried out in Turkey.

Kaynakça

1. Rosenthal VD, Maki DG, Graves N. The International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC): goals and objectives, description of surveillance methods, and operational activities. Am J Infect Control 2008; 36: 11-2.

2. Huskins WC, Goldmann DA. Hospital control of infections. In Feigin RD, Cherry JD (eds). Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 4th ed., Philadelphia: WB Sounders 1998; 2445-602.

3. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988; 16: 128-40.

4. El-Nawawy AA, Abd El-Fattah MM, Metwally HA, Barakat SS, Hassan IA. One year study of bacterial and fungal nosocomial infections among patients in pediatric intensive care unit (PICU) in Alexandria. J Trop Pediatr 2006; 52: 185-91.

5. Mühlemann K, Franzini C, Aebi C, et al. Prevalence of nosocomial infections in Swiss children's hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 765-71.

6. Urrea M, Pons M, Serra M, Latorre C, Palomeque A: Prospective incidence study of nosocomial infections in a pediatric intensive care unit. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 490-4.

7. Mireya UA, Martí PO, Xavier KV, Cristina LO, Miguel MM, Magda CM. Nosocomial infections in pediatric and neonatal intensive care units. J Infect 2007; 54: 212-20.

8. Bakır M, Soysal A. Pediatride nozokomiyal infeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Kitabevi; 2003; 7-41.

9. Raymond J, Aujard Y, the European Study Group. Nosocomial infections in pediatrics: A European , multicenter prospective study. Infect Control Hosp Epidemiol 2002; 21: 260-3.

10. Cavalcante SS, Mota E, Silva LR, Teixeira LF, Cavalcante LB. Risk factors for developing nosocomial infections among pediatric patients. Pediatr Infect Dis J 2006; 25: 438-45.

11. Jarvis WR, Edwards JR, Culver DH, et al. Nosocomial infection rates in adult and pediatric intensive care units in the United States. Am J Med 1991; 91: 185-91.

12. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomial infections in pediatric intensive care units in the United States. Pediatrics 1999; 103: 39-47.

13. Hyland M, Ofner-Agostini M, Miller M, Paton S, Gourdeau M, İshak M : The Canadian Hospital Epidemiology Commitee. N-CDAD in Canada Results of the Canadian Nosocomial Infection Surveillance Program 1997 N-CDAD Prevalence Surveillance Project. Can J Infect Dis 2001; 12: 81-8.

14. Horan TC, Gaynes R. Surveillance of nosocomial infections. In: Mayhall CG (ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2004: 1659-702.

15. Willke A, Gündeş SG. Türkiye’de enfeksiyon kontrol programları ve uygulamaları. Aktüel Tıp Dergisi 2001; 6: 1-6.

16. Ersoy Y, Fırat M, Kuzucu Ç, ve ark: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane Enfeksiyonları, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2003; 10: 133-7.

17. Karabey S, Eraksoy H, Kaptı H ve ark: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastane enfeksiyonu prevalans çalışması 2003 yılı sonuçları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2004; 8: 45.

18. Saçar S, Kavas ST, Asan A ve ark: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı: Üç Yıllık Analiz, Enfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22: 15-21.

19. Karna G, Kara A. Çocuk servislerinde hastane enfeksiyonları. Hastane Enfeksiyonları (Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No: 1) 2002; 701-28.

20. Soysal A, Toprak D, Yavuz B ve ark. Marmara Üniversitesi Pediatri Servisinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Retrospektif İncelemesi: 2003-2005 yılları. http://www.millipediatri.org.tr/bildiriler/PP-453.htm

21. Celebı S, Hacımustafaoglu M, Ozdemır O, et al. Nosocomial gram-positive bacterial infections in children: results of a 7 year study. Pediatrics International 2007; 49: 875-82.

22. Soysal A, Toprak D, Yavuz B ve ark: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri servisinde 2004 yılı nozokomiyal enfeksiyonları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2006; 10: 143-8.

23. Hufnagel M, Burger A, Bartelt S, Henneke P, Berner R. Secular trends in pediatric bloodstream infections over a 20-year period at a tertiary care hospital in Germany. Eur J Pediatr 2008; 167: 1149-59.

24. Pérez-González LF, Ruiz-González JM, Noyola DE. Nosocomial bacteremia in children: a 15-year experience at a general hospital in Mexico. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28: 418-22.

25. Lakshmi KS, Jayashree M, Singhi S, Ray P. Study of nosocomial primary bloodstream infections in a pediatric intensive care unit. J Trop Pediatr 2007; 53: 87-92.

26. Hacımustafaoğlu M. Pediatride hastane kaynaklı enfeksiyonlardan korunma. ANKEM Derg 2004; 18: 148-53.

27. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arıkan ÖA, Özgültekin A et al. Device associated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Journal of Hospital infection 2007; 1-7.

28. Gray J, Gossain S, Morris K. Three-year survey of bacteremia and fungemia in a pediatric intensive care unit. Pediatr Infect Dis J 2001; 4: 416-21.

29. Abramczyk ML, Carvalho WB, Medeiros EA. Nosocomial infection in a pediatric intensive care unit in a developing country. Brazilian J Infect Dis 2003; 7: 375-80.

30. Zaidi-Jacobson M, Ponce de León-Rosales S, Vázquez-Narvaez G, Chable-Mendoza C. Prospective study of nosocomial infections at a pediatrics unit. Bol Med Hosp Infant Mex 1991; 48: 538-43.

31. Banerjee SN, Grohskopf LA, Sinkowitz-Cochran RL, Jarvis WR; National Nosocomial Infections Surveillance System; Pediatric Prevention Network. Incidence of pediatric and neonatal intensive care unit-acquired infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: 561-70.

32. Grohskopf LA, Sinkowitz-Cochran RL, Levine GL, Siegel JD, Jarvis WR. Pediatric Prevention net work. A national point prevalence survey of pediatric intensive care unit-acquired infections in the United States. J Pediatr 2002; 140: 391-3.

33. Grisaru-Soen G, Sweed Y, Lerner-Geva L, Hirsh-Yechezkel G, et al. Nosocomial bloodstream infections in a pediatric intensive care unit: 3-year survey. Med Sci Monit 2007; 13: CR251-7.

34. Patel JC, Mollitt DL, Tapas JJ. Infections complications in critically injured children. J Pediatr Surg 2000; 35: 1174-8.

35. Ben Jaballah N, Bouziri A, Mnif K, Hamdi A, Khaldi A, Kchaou W. Epidemiology of hospital-acquired bloodstream infections in a Tunisian pediatric intensive care unit: a 2-year prospective study. Am J Infect Control 2007; 35: 613-8.

36. Ford-Jones EL, Mindorff CM, Langley JM, et al. Epidemiologic study of 4684 hospital-acquired infections in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J 1989; 8: 668-75.

37. Newman CD, Catheter-related bloodstream infections in the pediatric intensive care unit. Semin Pediatr Infect Dis 2006; 17: 20-4.

38. Mayhall CG. Ventilator-associated pneumonia or not? Contemporary diagnosis. http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no2/mayhall.htm.

Kaynak Göster