Annelerin ateş düşürücü kullanma bilgileri yeterli mi?

Amaç: Çalışma, annelerin ateş ve ateş ölçme ve ateş düşürücü kullanma konusundaki bilgi ve uygulamala- rını belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne Mart 2011-Haziran 2011 tarihleri arasın- da başvuran ve 0-6 yaş grubu çocuğu olan 495 anne ile yapıldı. Sorular anneye ait demografik özellikler, annelerin ateş ve ateş düşürmeye ilişkin soruları içe- ren çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket formuyla yüz yüze görüşme yoluyla soruldu. Veriler; sayı, yüzde ve Ki-Kare analizleriyle değerlendirildi. Bulgular: Ankete katılan annelerin yaş ortalaması 28±5.1 idi. 287’si (%58.0) ilk-orta okul mezunu, 394’ü (%79.5) ev hanımı idi. %30.1 ateş için tanımlanan değeri biliyordu. Annelerin %95’i doktora danışma- dan ateş düşürücü ilaç kullanmakta, %14.7’si dönü- şümlü ateş düşürücü kullanmaktaydı. Ateş düşürücü olarak %44.5’i parasetamol, 32.5’i ibuprofen kullan- maktaydı. Sonuç: Annelerin ateş tanımı ve ateş düşürücü kul- lanma bilgileri eksiktir. Ateş yönetiminin başarılı olma- sı için annelerin eğitimli olmaları önemlidir. (J Pediatr Inf 2012; 6: 139-43)

Is mothers’ knowledge of antipyretics enough?

Objective: This study was conducted to introduce mothers’ knowledge and practices on fever, measur- ing fever and using antipyretics. Material and Methods: This study was conducted on 495 mothers with 0-6 year old children who attended the Ankara Training and Research Hospital Child Health Polyclinic in March-June 2011. Results: The average age of mothers was 28±5.1 years. The educational state of 287 (58.0% of moth- ers) was primary school and of them 394 (79.5%) were housewives. 149 (30.1%) of mothers could truly define fever, 95% of mothers used antipyretic medicine without consulting a doctor, and 14.7% of them used consecutive antipyretics. As an anti- pyretic, 44.5% used acetaminophen and 32.5% used ibuprofen. Conclusion: Mothers’ definition of fever and anti- pyretic utilization knowledge are insufficient. Education of mothers is essential to achieve success in fever management. (J Pediatr Inf 2012; 6: 139-43)

Kaynakça

1. Luszczak M. Evaluation and management of infants and young children with fever. Am Fam Physician 2001; 64: 1219-26.

2. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001; 107: 1240-7. [CrossRef]

3. Betz MG, Grunfeld AF. 3. “Fever phobia” in the emergency department: a survey of childrens’caregivers. European Journal of Emergency Medicine 2006; 13: 129-33. [CrossRef]

4. Matziou V, Brokalakia H, Kyritsib H. What Greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 829-36. [CrossRef]

5. O'Neill-Murphy K, Liebman M, Barnsteiner JH. Fever education: does it reduce parent fever anxiety? Pediatr Emerg Care 2000; 17: 47-51. [CrossRef]

6. Işık Esenay F, İşler A, Kurugöl Z, Conk Z, Koturoğlu G. Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu. Türk Ped Arş 2007; 42: 57-60.

7. Halıcıoğlu O, Koç F, Akman S, Teyin A. Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2011; 1: 13-9.

8. Celasin NŞ, Ergin D, Atman Ü. Yüksek ateş şikayeti ile hastane- ye yatırılan 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008; 22: 315-22.

9. Saz EU, Koturoğlu G, Duyu M, Ozananar Y, Kurugöl Z, Sever M. Türk Ailelerinin Ateş Yönetimi İle İlgili Bilinç Düzeyi ve Korkuları. J Pediatr Inf 2009; 3: 161-4.

10. Cohee LM, Crocetti MT, Sabath B, Kapoor S, Serwint JR. Ethnic Differences in Parental Perceptions and Management of Childhood Fever. Clin Pediatr (Phila) 2009; 48: 183-9.

11. Matziou V, Brokalakia H, Kyritsib H. What Greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 829-36. [CrossRef]

12. Wright AD, Liebelt EL. Alternating antipyretics for fever reducti- on in children: an unfounded practice passed down to parents from pediatricians. Clin Pediatr 2007; 46: 146-50. [CrossRef]

13. Kurugöl Z. Ateşli çocukta hangi durumlarda antipiretik kullana- lım? J Pediatr Inf 2007; 1: 124-7.

Kaynak Göster