Annelerin ateş düşürücü kullanma bilgileri yeterli mi?

Amaç: Çalışma, annelerin ateş ve ateş ölçme ve ateş düşürücü kullanma konusundaki bilgi ve uygulamala- rını belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne Mart 2011-Haziran 2011 tarihleri arasın- da başvuran ve 0-6 yaş grubu çocuğu olan 495 anne ile yapıldı. Sorular anneye ait demografik özellikler, annelerin ateş ve ateş düşürmeye ilişkin soruları içe- ren çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket formuyla yüz yüze görüşme yoluyla soruldu. Veriler; sayı, yüzde ve Ki-Kare analizleriyle değerlendirildi. Bulgular: Ankete katılan annelerin yaş ortalaması 28±5.1 idi. 287’si (%58.0) ilk-orta okul mezunu, 394’ü (%79.5) ev hanımı idi. %30.1 ateş için tanımlanan değeri biliyordu. Annelerin %95’i doktora danışma- dan ateş düşürücü ilaç kullanmakta, %14.7’si dönü- şümlü ateş düşürücü kullanmaktaydı. Ateş düşürücü olarak %44.5’i parasetamol, 32.5’i ibuprofen kullan- maktaydı. Sonuç: Annelerin ateş tanımı ve ateş düşürücü kul- lanma bilgileri eksiktir. Ateş yönetiminin başarılı olma- sı için annelerin eğitimli olmaları önemlidir. (J Pediatr Inf 2012; 6: 139-43)

Is mothers’ knowledge of antipyretics enough?

Objective: This study was conducted to introduce mothers’ knowledge and practices on fever, measur- ing fever and using antipyretics. Material and Methods: This study was conducted on 495 mothers with 0-6 year old children who attended the Ankara Training and Research Hospital Child Health Polyclinic in March-June 2011. Results: The average age of mothers was 28±5.1 years. The educational state of 287 (58.0% of moth- ers) was primary school and of them 394 (79.5%) were housewives. 149 (30.1%) of mothers could truly define fever, 95% of mothers used antipyretic medicine without consulting a doctor, and 14.7% of them used consecutive antipyretics. As an anti- pyretic, 44.5% used acetaminophen and 32.5% used ibuprofen. Conclusion: Mothers’ definition of fever and anti- pyretic utilization knowledge are insufficient. Education of mothers is essential to achieve success in fever management. (J Pediatr Inf 2012; 6: 139-43)

___

1. Luszczak M. Evaluation and management of infants and young children with fever. Am Fam Physician 2001; 64: 1219-26.

2. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001; 107: 1240-7. [CrossRef]

3. Betz MG, Grunfeld AF. 3. “Fever phobia” in the emergency department: a survey of childrens’caregivers. European Journal of Emergency Medicine 2006; 13: 129-33. [CrossRef]

4. Matziou V, Brokalakia H, Kyritsib H. What Greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 829-36. [CrossRef]

5. O'Neill-Murphy K, Liebman M, Barnsteiner JH. Fever education: does it reduce parent fever anxiety? Pediatr Emerg Care 2000; 17: 47-51. [CrossRef]

6. Işık Esenay F, İşler A, Kurugöl Z, Conk Z, Koturoğlu G. Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu. Türk Ped Arş 2007; 42: 57-60.

7. Halıcıoğlu O, Koç F, Akman S, Teyin A. Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2011; 1: 13-9.

8. Celasin NŞ, Ergin D, Atman Ü. Yüksek ateş şikayeti ile hastane- ye yatırılan 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008; 22: 315-22.

9. Saz EU, Koturoğlu G, Duyu M, Ozananar Y, Kurugöl Z, Sever M. Türk Ailelerinin Ateş Yönetimi İle İlgili Bilinç Düzeyi ve Korkuları. J Pediatr Inf 2009; 3: 161-4.

10. Cohee LM, Crocetti MT, Sabath B, Kapoor S, Serwint JR. Ethnic Differences in Parental Perceptions and Management of Childhood Fever. Clin Pediatr (Phila) 2009; 48: 183-9.

11. Matziou V, Brokalakia H, Kyritsib H. What Greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 829-36. [CrossRef]

12. Wright AD, Liebelt EL. Alternating antipyretics for fever reducti- on in children: an unfounded practice passed down to parents from pediatricians. Clin Pediatr 2007; 46: 146-50. [CrossRef]

13. Kurugöl Z. Ateşli çocukta hangi durumlarda antipiretik kullana- lım? J Pediatr Inf 2007; 1: 124-7.

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

10.7b7.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hastaneye yatırılan pandemik influenza tanılı çocukların klinik ve laboratuvar özellikleri: diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı mı?

Zümrüt BAL ŞAHBUDAK, ALKAN BAL, Murat ANIL, Süleyman Nuri BAYRAM, Nil ARSLAN CEFA, Engi̇n KÖSE, Fulya CAN KAMİT, Ayşe Berna ANIL, Mehmet HELVACI

Annelerin ateş düşürücü kullanma bilgileri yeterli mi?

Tülin ÇATAKLI, Volkan CAN, Yıldız DALLAR

Brusella Epididimoorşiti: Olgu sunumu

Türkan TEKE AYDIN, Betül TOKGÖZ, Gönül TANIR

Adolesan bir hastada aksiller lenfadenit

YASEMİN ÖZSÜREKCİ, Eda ÖNCEL KARADAĞ, Ali Bülent CENGİZ, Ateş KARA

Solid organ transplantasyonu yapılmış çocuk hastalarda sitomegalovirüs enfeksiyonları

SONER SERTAN KARA, Meltem POLAT, Anıl TAPISIZ, Hasan TEZER

Çocukluk çağında Tularemi olguları

Adem KARBUZ, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, HALİL ÖZDEMİR, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE

İnfektif endokarditli olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi

AHMET İRDEM, Osman BAŞPINAR, Mehmet KERVANCIOĞLU, Derya ŞAHİN AYDIN, METİN KILINÇ

Çocuklarda Bruselloz: 82 olgunun retros- pektif olarak değerlendirilmesi

Solmaz ÇELEBİ

Osteomyelitis due to aspergillus flavus in an ımmunocompetent child with fatco syndrome: a case report and literature review

YASEMİN ÖZ, Ener Çağrı DİNLEYİCİ, ULUKAN İNAN, Nuri KİRAZ

Pediatrik kanserli hastalarda hastane infeksiyonları

Sumru KAVURT, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Solmaz ÇELEBİ, Birol BAYTAN, Adalet Meral GÜNEŞ, Betül SEVİNİR