Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kültürünün Değerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

Amaç: İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen pnömoniye ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) denir. VİP tanısını doğru şekilde koymak klinisyenler için bir sorun olmaya devam etmektedir. Klinik pulmoner infeksiyon skoru(KPES) ventilatör ilişkili pnömoni tanısını koymada kolaylaştırıcı bir yöntem olması için geliştirilmiştir. Bu çalışmanınamacı, endotrakeal aspirat (ETA) kültürü kombine edilerek hesaplanan KPES'in değerini araştırmaktır.Yöntemler: Mekanik ventilatorde takip edilen 9 çocuktan alınan toplam 17 ETA kültürü retrospektif olarak analiz edildi. VİP tanısı Center for Disease Control (CDC) kriterlerine göre konuldu. KPES puanları ETA kültür sonuçları eklenerekhesaplandı.Bulgular: Kültür sonuçları 14/17 (% 82.3) oranında pozitif idi. ETA kültürü alındığı zamanki bulgular CDC kriterlerine göre değerlendirildiğinde 10/17 (% 58.8) oranında VİP olduğu sapt andı. VİP ile ETA kültür pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi. CDC kriterleri ve ETA-KPES skoru arasında % 90.9 uyum olduğu saptandı. Sonuç: Yalnızca ETA kültürü ile enfeksiyon ve kolonizasyon arasında ayrım yapmak mümkün değildir. Bizim sonuçlarımız ETA-KPES değerinin klinik olarak kabul edilebilir olduğunu ve VİP tanısı için yararlı bir tarama aracı olabileceğini göstermektedir. Ancak, ETA-KPES kullanımının klinik değerini belirlemede prospektif daha geniş çalışmalaraihtiyaç olduğu aşikardır. CAYD 2015;2(1):13-18.

The Retr ospective Analysis of the Value of Endotrac heal Aspira te Cu ltures for th e Di agnosis of Venti lator-Associated Pneumonia in Pedia tric Intensive C are Unit

Objective: Ventilator-associated pneumonia (VAP) refers to pneumonia that develops in patients on invasive mechanical ventilation. Making an accurate diagnosis of VAP has been and remains a challenge to clinicians. The Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) was developed to serve as a surrogate tool to facilitate the diagnosis of ventilator-associated pneumonia. The aim of this study was to assess the value of the combination of endotracheal aspirate (ETA) culture and CPIS. Methods: Seventeen episodes of culture-positive endotracheal aspirate were analysed retrospectively in 9 mechanically ventilated children. VAP was diagnosed according to the Center for Disease Control (CDC) criteria. CPIS scores were calculated by adding ETA culture results. Results: Culture results were positive in 14/17 (82.3 %) episodes. VAP was found in 10 of 17 (58.8 %) episodes when the ndings at the time of ETA culture taken were evaluated according to CDC criteria. Statistically signicant relationship was not detected between ETA culture positivity with VAP. The compliance was noted in 90.9 % between CDC criteria and ETA-CPIS score. Conclusion: Only ETA cultures do not appear to distinguish between infection and colonization. Our results suggest that the ETA-CPIS had a clinically acceptable performance, and it can be a helpful screening tool for VAP diagnosis. However, prospective large studies are required to determine the clinical value of ETA-CPIS. CAYD 2015;2(1):13-18.

Kaynakça

Grohskopf LA, Sinkowitz-Cochran RL, Garrett DO, et al. A national pointprevalence survey of pediatric intensive care unit-acquired infections in the United States. J Pediatr 2002;140:432-8.

Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, et al. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control. 1988; 16:128-40.

Elward A, Warren D, Fraser V. Ventilator-associated pneu- monia in Pediatric Intensive Care Unit patients: risk factors and outcomes. Pediatrics. 2002;109:758-64.

Almuneef M, Memish ZA, Balkhy HH, et al. Ventilator- associated pneumonia in a Pediatric intensive care unit in Saudi Arabia: a 30-month prospective surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004;25:753-8.

Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveil- lance definition of health care-associated infection and cri- teria for specific types of infections in the acute care set- ting. Am J Infect Control. 2008;36:309 -332.

Nseir S, Marquette CH. Diagnosis of hospital-acquired pneumonia: postmortem studies. Infect Dis Clin North Am 2003; 17(4): 707-16.

Pugin J, Auckenthaler R, Mili N, et al. Diagnosis of ventila- tor-associated pneumonia by bacteriologic analysis of bron- choscopic and nonbronchoscopic "blind" bronchoalveolar lavage fluid. Am Rev Respir Dis 1991;143:1121-9.

Artuk C, Gül HC, Mert G, ve ark. Comparison of endotra- cheal aspiration and mini-BAL culture results in the diag- nosis of ventilator-associated pneumonia. Mikrobiyol Bul. 2012 Jul;46(3):421-31.

Willson DF, Conaway M, Kelly R, Hendley JO. The lack of specificity of tracheal aspirates in the diagnosis of pul- monary infection in intubated children. Pediatr Crit Care Med. 2014 May;15(4):299-305.

Bigham MT, Amato R, Bondurrant P, et al: Ventilator-asso- ciated pneumonia in the pediatric intensive care unit: Characterizing the problem and implementing a sustain- able solution. J Pediatr 2009; 154:582. e2-587.e2.

Morrow BM, Mowzer R, Pitcher R, et al: Investigation into the effect of closed-system suctioning on the frequency of pediatric ventilator-associated pneumonia in a developing country. Pediatr Crit Care Med 2012; 13:e25-e32.

Khilnani GC, Arafath TK, Hadda V, et al. Comparison of bronchoscopic and non-bronchoscopic techniques for diagnosis of ventilator associated pneumonia. Indian J Crit Care Med 2011; 5(1): 16-23.

Kollef MH, Bock KR, Richards RD, Hearns ML. The safety and diagnostic accuracy of minibronchoalveolar lavage in patients with suspected ventilator-associated pneumonia. Ann Int Med 1995; 122(10): 743-8.

Erden V, Başaranoğu G, Delatioğlu H, Beycan İ. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında bronkofiberoskopik korunmuş fırça ve nonbronkoskopik korunmuş bronkoalveoler lavaj. Yoğun Bakım Dergisi 2004; 4(2): 126-30.

Tasbakan MS, Gurgun A, Basoğlu OK, et al. Comparison of bronchoalveolar lavage and mini-bronchoalveolar lavage in the diagnosis of pneumonia in immunocompro- mised patients. Respiration 2011; 81(3): 229-35.

Blot F, Raynard B, Chachaty E, et al. Value of gram stain examination of lower respiratory tract secretions for early diagnosis of nosocomial pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162(5):1731-7.

Fartoukh M, Maitre B, Honoré S, et al. Diagnosing pneu- monia during mechanical ventilation: the clinical pul- monary infection score revisited. Am J Respir Crit Care Med. 2003;168(2):173-9.

Kaynak Göster

896 436

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun

AYKUT ÇAĞLAR, Anıl ER, CENK DEMİRDÖVER, Murat DUMAN

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi:Olgu Sunumu

Ayşe Berna ANIL, Ulaş KARADAŞ, Engi̇n KÖSE, MEHMET ALİ DOĞAN, MUHAMMET ALİ KANIK, Murat ANIL

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Meningokoksemi: Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler

Tanıl KENDİRLİ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Mehmet BOŞNAK, Tolga KÖROĞLU, Murat DUMAN, Deniz TEKİN, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Ümit ÇELİK, ÇAĞLAR ÖDEK, Erdal İNCE, Metin KARABÖCÜOĞLU

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kültürünün Değerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ, Mustafa BULGAN, Merve TÜRKAY

Gebelikte Akrep Sokması

Sinem GÖKAY SARI, Tuğçe ÇELİK, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Raziye KILIÇ

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi

ATAKAN COMBA, Özlem YÜCE, Ahmet GÜZEL, Mehmet AÇIKGÖZ, Mithat GÜNAYDIN, Ayhan Gazi KALAYCI

A Rare Cause of Acute Respiratory Distress Syndrome: Near Drowning in Detergent and Sodium Hypochlorite Containing Solution

Suat BİÇER, Demet DEMİRKOL, Metin KARABÖCÜOĞLU, Agop ÇITAK, Nedret UZEL

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı

HALİSE AKÇA, NİLDEN TUYGUN, CAN DEMİR KARACAN, Yasemin YILDIZ TAŞÇI

Çocuk Acil Serviste Akut Bakteriyel Menenjiti Öngörmede Laboratuvar Testlerinin Etkinliği

GAMZE GÖKALP, ALKAN BAL, Yüksel BICILIOĞLU, Fulya Kamit CAN, Neslihan ZENGİN, Murat ANIL, Ayşe Berna ANIL

Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

Özden Özgür HOROZ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Ercüment PETMEZCİ, Mehmet Yusuf SARI, Ufuk Utku GÜLLÜ