Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık

Kanunilik ilkesine ulusal ve uluslararası metinlerde yer verilmesine rağmen getirilen düzenlemelerin kanunilik ilkesine uygunluğunu tespit etmek zorluk oluşturmakta ve uygulamada da problem yaşanmaktadır. Kabahatler Kanununun (KK) 4. maddesinde kabahatlerde kanunilik ilkesi düzenlenmiş olmakla birlikte aynı sorunlar bu alanda da yaşanmaktadır. Kabahatler Hukukunda çerçeve hükmün içeriğinin doldurulmasında idareye yetki tanınması (KK m. 4), çerçeve hükmün düzenlenmesinde tercih edilen yöntem, temel hak ve hürriyetlere sınırlama getiren düzenlemelerin idarenin düzenleyici işlemiyle gerçekleştirilmesi uygulama ve doktrin açısından sorun oluşturmaktadır. Tüm dünyada ve doğal olarak Türkiye’de yaşanan pandemi nedeniyle alınan tedbirler de kanunilik alanında yaşanan tartışmaları güncel hale getirmiştir. Bu nedenle de çalışmanın konusu kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi ve COVID-19 nedeniyle alınan tedbirlere aykırılık olarak belirlenmiştir.

The Principle of Legality in the Law of Misdemeanors and Violation the Measures Taken Due To Covid-19

Although the principle of legality is included in national and international texts, it is difficult to necessarily reconcile the compliance of regulations with the principle of legality, and problems are experienced in practice. The principle of legality in misdemeanors is regulated in Article 4 of the Code on Misdemeanors, and the same problems are also experienced over this issue. In the Code of Misdemeanors (Art. 4), giving authority to the administration in completing the content of the framework provision, the method preferred in the regulation of the framework provision, and the implementation of the regulations that restrict the fundamental rights and freedom by the regulatory process of the administration create problems in terms of practice and doctrine. Measures made necessary in Turkey and the wider world because of the pandemic have instigated the current debate on legality. Thus, the subject of the study has been determined as the principle of legality in the Code on Misdemeanors and violation of the measures taken due to COVID-19

Kaynakça

Akalan, A. R. (2007). “Emre Aykırılık Kabahati”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI (1-2), 369-387. google scholar

Ancel, M. (1938). “Muassır Mevzuatta “Kanunsuz Ceza Olmaz” Kaidesi”. Adliye Ceridesi (72), 1326-1351. google scholar

Artuk, M. E. (2005). “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Temel İlkeleri”. Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Nisan 2005 (5), 11-18. google scholar

Atay, E.E. (2018). İdare Hukuku. Ankara. google scholar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 6. Madde Rehberi. (2014). https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ criminal_TUR.pdf google scholar

Aslan, V. (2020). “COVID 19 Salgını Sebebiyle Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının 1082 Anayasası’na Uygunluğu”. İstanbul Hukuk Mecmuası 78/2, 78 (2), 809-835. google scholar

Aytekin-İnceoğlu, A. (2013). “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararları Işığında Güvenlik Tedbirlerini Düzenleyen Normların Zaman Bakımından Uygulanması”,. Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, 1127-1156. google scholar

Başaran Yavaşlar, F. (2009). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. Ankara, 204. google scholar

Bohnert, J. (2007). OWİG Ordnungswidrigkeitengesetz, Kommentar, 2. Auflage(OWİG). München. google scholar

Candan, T. (2009). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. Ankara, 245-284. google scholar

Cremer, W. (2009). “Verwaltungsstrafrecht in den Entscheidungen des Europaeischen Gerichtshops für Menschenrechte”. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. Ankara, 185-196. google scholar

Dutertre, G. (2013). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları. https:// www.anayasa.gov.tr/media/3600/aihmkararlarindanornekler.pdf google scholar

Güler, B. (2020). “İdarenin Covid 19 Pandemisine İlişkin Sokoğa Çıkma Yasağı Kararlarının Kanuni İdare İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, Y:19 (38), 180-201. google scholar

Göhler, E. (2009). Ordnungswidrigkeitengesetz, 15., neu bearbeitete Auflage. München. google scholar

Gölcüklü, F. (1963). “İdari Ceza Hukuku ve Anlamı; İdarenin Cezaî Müeyyide Tatbiki”. AÜSBFD, XVIII (2), 115-182. google scholar

Gözler, K. (2020. 07. 06). “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu (2)?”. https://www.anayasa.gen.tr/korona-2.htm. google scholar

Gözler, K. (2020. 07. 05). “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu?”. https:// www.anayasa.gen.tr/korona.htm. google scholar

Günday, M. (2017). İdare Hukuku. Ankara. google scholar

Güneş, M. (2019). Kamu Özgürlüklerinin Sınırlandırılmasında Kamu Güvenliği Gerekçesinin Hukukiliği. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27 (3), 435-457. google scholar

Hafızoğulları, Z., & Özen, M. (2011). Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Tıpkı Basım 4. Baskı. Ankara. google scholar

İçel, K., & Donay, S. (1999). Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1. Kitap, Yenileştirilmiş 3. Bası. İstanbul. google scholar

Cihan, E. (1998). “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi”. Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, Genel Hükümler (26-27 Mart 1997, İstanbul), 5-11. google scholar

Jescheck, H. H. (1998). “1989 Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Genel Hükümleri Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler google scholar

Kangal, Z. T. (2019). Kabahatler Hukuku. İstanbul. google scholar

Karakoç, Y. (2016). Vergi ceza Hukuku, Genel Kısım, Vergi Kabahatleri, Vergi Suçları. Ankara. google scholar

Keçelioğlu, E. (2012). “Ceza Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum ve Kıyas”. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y:3 Ekim 2012 (11), 77-100. google scholar

Kocasakal, Ü., Aksoy, E. E., & Memiş, P.“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü”. http://www.tchd.org.tr/MenuContent.aspx?id=127, (E.T. 14.10.2014). google scholar

Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.(2006), 3., neu be-arbeitete Auflage, München (KKOWiG). google scholar

Mitsch, W. (2005). Ordnungswidrigkeiten, Recht der Ordnungswidrig—keiten, 2. Auflage. Berlin Heidelberg. google scholar

Önder, A. (1992). Ceza Hukuku Dersleri. İstanbul. google scholar

Özay, İ. H. (2004). Günışığında Yönetim, XXI inci Yüzyılın İlk Çeyreğinin “Jön Türk” lerine. İstanbul. google scholar

Öztürk, B. (2009). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. Ankara. google scholar

Öztürk, B. (2009). “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. Ankara, 123-139. google scholar

Öztürk, B., & Erdem, M. R. (2014). Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 14. Baskı. Ankara. google scholar

Roxin, C. (2006). Strafrecht, Allgemeiner Teil (Band I), 4. Auflage. München. google scholar

Sancakdar, O. (2009). “İdari Cezaların Yaptırım Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku’ndaki Anaysal Temelleri”. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu. içinde Ankar, 59-109. google scholar

Schönke, A., Schröder, H., Lenckner, T., Cramer, P., & Stree, W. (2010). Strafgesetzbuch, Kommentar, 28., neubearbeitete Auflage von Eser, Albin/Heine, Günter/Perron, Walter/Sternberg-Lieben, Detlev/Eisele, Jörg/ Bosch, Nikolaus/Hecker, Bernd/Kinzig, Jörg/ Schittenhelm, Ulrike,. München. google scholar

Schwacke, P. (2006). Recht der Ordnungswidrigkeiten, 4. Auflage. Stuttgart. google scholar

Soyaslan, D. (1990). Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi. Ankara. google scholar

Tezcan, D., Erdem, M. R., & Sancakdar, O. (2002). Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu,. Ankara. google scholar

Tröndle, H., & Fischer, T. (2006). Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 53. Auflage. München. google scholar

Yavuz, C. (2019). “Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi Çerçevesinde Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”. http:// tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2019-145-1879, 13-52. google scholar Yüce, T. T. (1982). Ceza Hukuku Dersleri (C. I). Manisa. google scholar

İnternet Kaynakları google scholar

http://www.anayasa.gen.tr/ yasamaislemleri.htm#_ftn68 (E.T.25.01.2021). google scholar

http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/idarehukuku-hukuk.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/kolluk-konusuna-ilişkin-kavramlar-listesi-hoca.pdf (E.T.25.01.2021). google scholar

http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/21510?locale-attribute=fr (E.T.26.01.2021). google scholar

https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Mevzuat (E.T.27.01.2021). google scholar

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sokaga-cikma-kisitlamasi-basladi-bakanliktan-81-ile-ek-genelge-41715820 (E.T.27.01.2021). google scholar

https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-koronavirus-salgini-yeni-tedbirler-genelgesi google scholar

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr (E.T.24.01.2021). google scholar

https://www.mynet.com/icisleri-bakanligi-ndan-yeni-koronavirus-genelgesi-110106661648 (E.T.27.01.2021). google scholar

https://www.resmigazete.gov.tr (E.T.26.01.2021). google scholar

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/03/20/pandemi-nedir-neden-ilan-edilir-dso-tarafindan-pandemi-ilan-edilen-hastaliklar-hangileri (E.T.25.01.2021). google scholar https://mevzuat.adalet.gov.tr (E.T.27.01.2021). google scholar

https://www.kibrispostasi.com/c37-DUNYA/n357539-asi-ureticileri-abden-hukuki-muafiyet-istedi (E.T.22.01.2021). google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuchkd837085, journal = {Journal of Penal Law and Criminology}, issn = {2148-6646}, eissn = {2602-3911}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {197 - 253}, doi = {}, title = {Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık}, key = {cite}, author = {Akbulut, Berrin} }
APA Akbulut, B . (2021). Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık . Journal of Penal Law and Criminology , 9 (1) , 197-253 .
MLA Akbulut, B . "Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık" . Journal of Penal Law and Criminology 9 (2021 ): 197-253 <
Chicago Akbulut, B . "Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık". Journal of Penal Law and Criminology 9 (2021 ): 197-253
RIS TY - JOUR T1 - Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık AU - Berrin Akbulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Penal Law and Criminology JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 253 VL - 9 IS - 1 SN - 2148-6646-2602-3911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık %A Berrin Akbulut %T Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık %D 2021 %J Journal of Penal Law and Criminology %P 2148-6646-2602-3911 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Akbulut, Berrin . "Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık". Journal of Penal Law and Criminology 9 / 1 (Haziran 2021): 197-253 .
AMA Akbulut B . Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık. Journal of Penal Law and Criminology. 2021; 9(1): 197-253.
Vancouver Akbulut B . Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık. Journal of Penal Law and Criminology. 2021; 9(1): 197-253.
IEEE B. Akbulut , "Kabahatler Hukukunda Kanunilik İlkesi ve Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlere Aykırılık", Journal of Penal Law and Criminology, c. 9, sayı. 1, ss. 197-253, Haz. 2021