TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK ARASINDAKİ ARAF: HÜKMEN TUTUKLULUK VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

Yargıtay içtihatlarıyla ceza hukuku uygulamamızda hükmen tutukluluk adı altında yeni bir kavram yaratılmıştır. Bu kavram, ceza hukuku mevzuatımızda herhangi bir yerde dü- zenlenmemiştir. Ancak uygulamada hükmen tutukluluk adı altında tutukluluk süreleri işletilmemekte ve sanığın hâkime/mahkemeye başvuru hakkı çeşitli şekillerde sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırmalar ise kişi özgürlüğü, masumiyet karinesi ve hâkime/mahkemeye başvuru hakkı gibi en temel insan haklarına ve ceza muhakemesi hukukunun en temel ilkelerine aykı- rılık teşkil etmektedir.

THE PURGATORY ZONE BETWEEN BEING DETENTION AND CONVICTION: DETENTION OF A CONVICTEE AND THE PROBLEMS IN PRACTISE

Due to the case-law of the Cassation Court, a new term namely detention based upon conviction was created in practise. This new term is not regulated at any place in our criminal law regulations. However, in practise the detention periods which corresponds the time spent after conviction is not regarded as detention and the rights of a defendant to have access to a court/judge is restricted in different forms. These restrictions violate basic human rights and principles of penal law such as freedom of security, presumption of innocence and access to a court/judge.

Kaynakça

Avcı, Mustafa, “Ceza Yargılaması Hukuku Tarihimizde Koruma Tedbirlerinde Tutuklama”, Kamu Hukuku Arşivi, Haziran 1998, Y: 1, s.27-43.

Avcı, Mustafa, “Yeni Düzenlemelere Göre Tutuklama”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S: 3, Nisan 2005, s.74-85.

Bardak, Cengiz, Cezaların İnfazı ve İnfaz Müesseseleri, Ankara 1996. Centel, Nur, Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama ve Tutuklama, İstanbul 1992.

Centel, Nur/Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2013.

Çağlayan, M. Muhtar, “Tevkif (Tutma) Üzerine İnceleme I”, Adalet Dergisi, Y: 67, S: 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 1976.

Çınar, Ali Rıza, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Tutuklama”, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri (10 Mayıs 2013- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Editörler: Süheyl Donay/Aysun Altunkaş/Eser Olgun, Ankara 2013, s.19-72.

Demirbaş, Timur, İnfaz Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2013.

Doğru, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Cilt 1, İstanbul 2004.

Dönmez, Halit, “CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, S: 2010/4, s.189-198.

Erdem, Mustafa Ruhan/Konuk, Bahar, “Anayasa Mahkemesi’nin Terör Suçlarında Tutukluluk Süresine İlişkin İptal Kararının Düşündürdükleri”, Fasikül, Y: 4, Sayı: 44, Temmuz 2013, s.11-18.

Esatoğlu, Fevzi H., “Hüküm ile Birlikte Tutuklama”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 57, S: 10-11-12, Ekim-Kasım-Aralık 1983, s.437-439.

Feyzioğlu, Metin, Tutuklama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1992.

Günay, Erhan, Uygulamalı İçtihatlı Notlu Türk İnfaz Hukuku, Ankara 1996.

İnci, Z. Özen, Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, 3. Baskı, Ankara 2014.

Kafes, Veli, Hukukumuzda Şartla Salıverilme ve Uygulamadaki Sorunlar, Ankara 1998.

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2010.

Münchalffen, Gaby/Gatzweiler, Norbert, Das Recht der Untersuchungshaft, 2. Auflage, München 2002.

Özbek, Veli Özer, İnfaz Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2013.

Özbek, Veli Özer/Kanbur, Mehmet Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2013.

Özen, Muharrem/Güngör, Devrim/Ergün, Güneş Okuyucu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, S: 2010/4, s.181-187.

Öztürk, Bahri, “Tutuklama Sebepleri I”, Manisa Barosu Dergisi, Ocak 1988, Y: 7, S: 24.

Öztürk, Bahri/Kazancı, Behiye Eker/Güleç, Sesim Soyer, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Ankara 2013.

Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma, Özge/Kırıt, Yasemin F. Saygılar/Özaydın, Özdem/Akcan, Esra Alan/Erdem, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2013.

Peters, Karl, Strafprozess (ein Lehrbuch), Heidelberg-Karlsruhe, 1981.

Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht, 2. Auflage, München 1998.

Schlüchter, Ellen, Das Strafverfahren, Köln/Berlin/Bonn/München, 1983.

Soyaslan, Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2006.

Sürücü, Ahmet Sinan, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türkiye’de Tutuklama, Ankara 2010.

Şahbaz, İbrahim, “Hukukumuzda Tutuklama Koşulları ve Adli Kontrol”, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri (10 Mayıs 2013- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Editörler: Süheyl Donay/Aysun Altunkaş/Eser Olgun, Ankara 2013, s.73-115.

Şen, Ersan, “Anayasa Mahkemesi’nin İlk İhlal Kararlarında Tutuklama”, http://www. haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1051613-anayasa-mahkemesinin-ilk-ihlalkararlarinda-tutuklama (Erişim: 23.12.2013).

Şen, Ersan/Özdemir, Bilgehan, Tutuklama-Uygulamada Şüpheli ve Sanık Haklarının Korunması, 3. Baskı, Ankara 2011.

Taner, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1945.

Tumlukolçu, Sinan, “Tahliyeler Stresi Altında CMK’nın 102. Maddesi”, Güncel Hukuk, Nisan 2011/4-88, s.52-55.

Ünver, Yener/Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Cilt 1, 8. Baskı, İstanbul 2013. Yurtcan, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul 1998.

Kaynak Göster