İntahara yönlendirme suçu (TCK m. 84)

Kaynakça

Artuk, Mehmet Emin, "întihar ve İntihara Yardım Suçu Üzerine Bir Deneme", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt: 4, Sayı: 1-2, 1994.

Artuk, Mehmet Emin, "Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda İntihara İkna ve Yardım Suçu", Hukuk Araştırmaları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cilt: 8, Sayı: 1-3, 1994.

Beccaria, Cesare, (Çev.: Muhittin Göklü), Suçlar ve Cezalar yahut Beşeriyetin Mecellesi, 3. Bası, İstanbul, 1964.

Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Cilt:3, İstanbul, 1951.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt:I, İstanbul, 2007.

Çağlayan, M. Muhtar, "Ötanezi ve İntihar", Adalet Dergisi, Sayı: 1, 1966.

Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16. Bası, İstanbul, 2001

Durkheim, Emile, (Çev.: Özer Ozankaya), İntihar, 2. Bası, Ankara, 1992.

Erdoğdu, Ahmet "Mağdurun Suç İşlenmesine Muvafakati", Adalet Dergisi, Sayı: 9, 1950.

Erdoğdu, Ahmet, "İntihar Fiili", İleri Hukuk Aylık Dergisi, Sayı: 39, Eylül 1948.

Erem, Faruk, "Ceza Hukukunda İntihar", Yargıtay Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, Ekim 1990.

Erman/Özek- Sahir Erman, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1994.

Feyzioğlu, Metin, "Açlık Grevi", AÜHFD, Cilt: 43, Sayı: 1-4, 1993.

Hakeri, Hakan, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri, -İcra-İhmal Ayrımı-İhmali Suçların Unsurları-, Ankara, 2003.

Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, Ankara, 2007.

İnceoğlu, Sibel, Ölme Hakkı (Ötanazi), İstanbul, 1999.

Koca, Mahmut, İntihara İkna ve Yardım Suçu (TCK m. 454), (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul, 1993.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara, 2009.

Lackner, Karl/Kühl, Kristian, Strafgesetzbuch Kommentar, 25. Auflage, München, 2004.

Özbek, Veli Özer, TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı- Gerekçeli-İçtihatlı), Cilt: 2, Özel Hükümler (Madde 76-169), Uluslararası Suçlar ve Kişilere Karşı Suçlar, Ankara, 2008.

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara, 2008.

Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Baskı, Ankara, 2008.

Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sancakdar, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, 2. Bası, Ankara, 2004.

Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, 2005.

Kaynak Göster