HAREKETİN VE NETİCENİN HAKSIZLIĞI KAVRAMLARI IŞIĞINDA TAKSİRLİ SUÇLARDA MEYDANA GELEN SONUCUN/NETİCENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Taksir kurumu, suç genel teorisinin üzerinde en çok tartışılan konularından biri olarak güncelliğini korumaktadır. Bununla birlikte bu çalışmanın ana uğraş alanını taksir kurumu değil, taksirli suçlarda meydana gelen sonucun/neticenin hukuki niteliğinin ne olduğu sorusu oluşturacaktır. Bu bağlamda bilinçsiz/bilinçli taksirin unsurları ve bunların alt kategorileri üzerinde yapılan tartışmalar çalışmanın kapsamı dışında tutulacak, yalnızca değinilmesi zaruri olan bazı hususlara ilişkin kısa açıklamalarda bulunulacaktır. Çalışmada Türk ceza hukuku doktrininden olduğu kadar Alman ceza hukuku doktrininden de istifade edilerek üzerinde çok fazla tartışma yapılmamış bu konuya ışık tutulmaya çalışılacaktır.

AN EXAMINATION ABOUT THE LEGAL CHARACTERISTIC OF RESULT/CONSEQUENCE ON NEGLIGENT CRIMES IN THE LIGHT OF UNJUSTNESS OF ACT AND CONSEQUENCE

The concept of negligence maintains its currency as one of the most debated topics on the general theory of crime. However, the main task of this study will be the question of what is the legal characteristic of result/consequence of the negligent crimes, not the concept of negligence. In this context, the discussions on the elements of conscious/unconscious negligence and their subcategories will be excluded from the scope of the study and there will be only brief explanations of some aspects that are necessary to be addressed. In the study, it will be benefitted from German criminal law doctrine as much as it is from the Turkish criminal law doctrine and it will be tried to clear up this topic that is not discussed much.

Kaynakça

Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, 2. Bası, Ankara 2006.

Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.

Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, Cilt: I, 13. Bası, İstanbul 1999.

Erem, Faruk, “Cezalandırılabilme Objektif Şartı (Şartlı Suçlar)”, AÜHFD, Yıl: 1970, C: 27, S: 3-4, s. 9-14.

Erem, Faruk/Danışman, Ahmet/Artuk, Mehmet Emin, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 1997.

Ersoy, Uğur, Ceza Hukukunda Objektif Cezalandırılabilme Şartları, Ankara 2015.

Fischer, Thomas, Beck’sche Kurz Kommentare, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 59. Auflage, München 2012.

Geisler, Claudius, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedingungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip-Zugleich ein Beitrag zum Freiheitsbegriff des modernen Schuldstrafrechts, Berlin 1998.

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Ankara 2010.

Heinrich, Bernd, Ceza Hukuku - Genel Kısım - I, Çev.: Hakan Hakeri, Yener Ünver, Veli Özer Özbek, Özlem Yenerer Çakmut vd., Ed.: Yener Ünver, Ankara 2014.

Hirsch, Hans Joachim, “Zur Problematik des erfolgsqualifizierten Delikts”, GA 1972, s. 65-78.

Horn, Eckhard, Konkrete Gefährdungsdelikte, 1973.

İçel, Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul 1967.

İçel, Kayıhan/Sokullu-Akıncı, Füsun/Özgenç, İzzet/Sözüer, Adem/Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener, Suç Teorisi, 2. Kitap, 2. Bası, İstanbul 2000.

Jescheck Hans-Heinrich, Alman Ceza Hukukuna Giriş - Kusur İlkesi - Ceza Hukukunun Sınırları, Çev.: Feridun Yenisey, İstanbul 2007.

Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin 1996.

Karakehya, Hakan, “Olası Kast”, CHD, Yıl: 1, Sayı: 2, Aralık 2006, s. 19-46.

Kaufmann, Armin, “Das fahrlässige Delikt”, ZfRV, 5. Jahrgang (1964), Wien, s. 41-55.

Kaufmann, Armin, “Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht”, in: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin-New York 1974, s. 393-414.

Kaufmann, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie - Normlogik und moderne Strafrechtsdogmatik, Göttingen 1954.

Kaufmann, Arthur, Das Schuldprinzip, Heidelberg 1961.

Keçelioğlu, Elvan, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kast ve Taksire İlişkin Maddelerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, TBBD, Sayı: 83, Yıl: 2009, s. 123-135.

Keçelioğlu, Elvan, “Ceza Hukukunda Haksızlık, Hareketin ve Neticenin Haksızlığı (Alman Ceza Hukuku Üzerine Bir İnceleme), CHD, Nisan 2013, Sayı: 21, s. 21-32.

Keçelioğlu, Elvan, “Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri Arasındaki Ayrımın TCK’nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları”, TBBD, Sayı: 87, Yıl: 2010, s. 299-321.

Keçelioğlu, Elvan, Taksirli Suçun Dogmatiği, Ankara 2015.

Kim, Hye-Jeong, “Einführung über das fahrlaessige und erfolgsqualifizierte Delikt im koreanischen Strafrecht”, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Vol.: 44, No.: 61, 2012, s. 33-48.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2016.

Kunter, Nurullah, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1949.

Kühl, Kristian, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Auflage, München 2008.

Mir, Jose Cerezo, “Die Auseinandersetzung um den finalen Täterbegriff in der spanischen Strafrechtswissenschaft”, in: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin- New York 1974, s. 635-654.

Ozansü, Mehmet Cemil, Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, Ankara 2007.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Ankara 2017.

Özen, Muharrem, “TCK’nda Taksir”, in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku - Beitrӓge zur Rechtsvergleichung, Cilt: III, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, İstanbul 2010, s. 111-146.

Özgenç, İzzet, “Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 251-269.

Özgenç, İzzet, Suçun Yapısında Kusur, İstanbul 1997 (yayımlanmamış doçentlik tezi).

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Ankara 2015.

Roxin, Claus, “Suç Teorisindeki Gelişmeler Açısından Türk ve Alman Ceza Hukuku Reformlarını Değerlendirme Sempozyumu” (Çev.: Ali İhsan Erdağ), HPD, Sayı: 7, Temmuz 2006, s. 48-52.

Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Auflage, München 2006.

Schaad, Pierluigi, Die objektiven Strafbarkeitsbedingungen im schweizerischen Strafrecht mit Berücksichtigung des deutschen und des österreichischen Rechts, Winterthur 1964.

Schaffstein, Friedrich, “Handlungsunwert, Erfolgsunwert und Rechtfertigung bei den Fahrlässigkeitsdelikten”, in: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin- New York 1974, s. 557-578.

Schroeder, Friedrich-Christian, “Taksirin Kanunen Tanımlanmasına İlişkin Problemler” (Çev.: İzzet Özgenç), in: Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler, Konya 1998, s. 255-275.

Suarez Montes, Rodrigo Fabio, “Weiterentwicklung der finalen Unrechtslehre?”, in: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin-New York 1974, s. 379-392.

Vogel, Joachim, Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, Band 1: Einleitung; §§1 bis 31, 12. Auflage, Berlin 2007.

Welzel, Hans, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte - zur Dogmatik der fahrlӓssigen Delikte: Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 23. Juni 1960, Karlsruhe 1961.

Wessels, Johannes/Beulke, Werner, Strafrecht Allgemeiner Teil - Die Straftat und ihr Aufbau, 41. Auflage, München 2011.

Zielinski, Diethart, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff - Untersuchungen zur Struktur von Unrechtsbegründung und Unrechtsausschluß, Berlin 1973.

Kaynak Göster