HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (TCK m.154)

Mülkiyet ve zilyetlik çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Mülkiyet ve zilyetliği korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda mala zarar verme, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarının yanında hakkı olmayan yere tecavüz suçu da düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 154. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçu ile de taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve zilyetliğin korunması amaçlanmaktadır. 154. maddenin birinci fıkrasında gerçek kişilere ait taşınmazlar veya eklentileri suçun konusunu oluştururken, ikinci fıkranın konusunu köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş taşınmazlar oluşturur. Maddenin üçüncü fıkrasında ise gerçek veya tüzel kişilere ait sular üzerindeki mülkiyet hakkı korunmaktadır. Bu makalede hakkı olmayan yere tecavüz suçunun unsurları incelenecek ve tartışmalı olan hususlara ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

RECHTSWIDRIGER EINGRIFF IN FREMDE RECHTE (tStGB Art.154)

Eigentum und Besitz werden im türksichen Recht durch verschiedene Gesetze geschützt. Um die Rechtsgüter ‘Eigentum und Besitz’ zu schützen, wird im türkischen Strafgesetzbuch neben die Straftaten ‘Diebstahl, Sachbeschädigung, Raub und Betrug’ ‘die Eigentumsstörung über İmmobilie ohne Rechtsgrund’ im Art. 154 geregelt. Mit diesem Artikel wird bezweckt, das Recht ‘Eigentum und Besitz’ über İmmobilien zu schützen. Gegenstand der Besitzstörung im Sinne des Art. 154 Abs. 1 sind İmmobilien oder ihrem Zubehör. Taugliches Objekt des Art. 154 Abs. 2 sind die dem Dorf als juristischer Person gehörende İmmobilien oder die İmmobilien, die zur gemeinsamen Nutzung dem Dorfbewohner überlassen wurde. Im Abs. 3 des Art. 154 wird das Eigentum über Wasser geschützt. In disem Aufsatz wird die Tatbestände des Art. 154 ausführlich untersuht und dargestellt.

Kaynakça

Aksakal, Kemal, Türk Ceza Kanununda Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz Suçu, DEÜ SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2004 ((https://tez.yok.gov.tr/Ulusal- TezMerkezi/giris.jsp)).

Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2017.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt I, 4. Bası, İstanbul 2017.

Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 14. Bası, İstanbul 1995.

Ekşioğlu, Kani, İdari Yoldan Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi ve Tecavüz Eylemleri ile İlgili Ceza Kovuşturması, 1. Bası, İstanbul 1987.

Gündüz, Remzi, Türk Ceza Kanununda Malvarlığına Karşı suçlar, Açıklamalı-İçtihatlı, 2. Baskı, Ankara 2017.

Heinrich Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Stuttgart 2014.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2017.

Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, herausgegeben von Prof. Dr. Hans-Ullrich Paeffgen Band 3, Baden-Baden 2013.

Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, Eşya Hukuku, 10 Bası, İstanbul 2004.

Önder, Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanındaki Suçlar, İstanbul 1994.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2017.

Özkan, Bilal, Taşınmaz Mal Zilyetliğinin Tecavüzlere Karşı İdari Yoldan Korunması, GÜ SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010. (https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/giris.jsp)

Parlar, Ali, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt 2, Ankara 2015.

Schönke, Adolf/ Schröder, Horst, Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Auflage, München 2014.

Sirmen, A. Lale, Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 2014.

Strafgesetzbuch Kommentar, herausgegeben von Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg, 2. Auflage, München 2015.

Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 15. Baskı, Ankara 2017.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara 2005.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2018, (https://www. icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/performans_prog/2018_Performans.pdf)

Uçar, Ayhan, Zilyetliğin İdari Yoldan Korunmasında Yetkili Makam, Başvuru ve İdari Soruşturma Usulü, EÜHFD, C. XII, S. 3-4.

Ünver, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003.

Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 4. Cilt Md. 141-196, Tamamen Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2014.

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 8. Baskı, Ankara 2004.

Kaynak Göster